Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

                                                                                   Załącznik do zarządzenia Nr 17/08

                                                                                   Burmistrza Suchania

                                                                                   z dnia 20 marca 2008r.

                                              Ogłoszenie o konkursie

                  na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

Burmistrz Suchania ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych, w skład którego wchodzą : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Suchaniu ul. K.A.Hlonda 1.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz.1854 ).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zwierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600 oraz z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80 poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, 1369 i Nr 247, poz.1821 ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 249, poz.2104 oraz z 2006r. Nr 793, poz.551),

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153, poz.1271, z 2004 Nr 25, poz.219, Nr 33, poz.285, z 2006r. Nr 104, poz.708 i Nr 104, poz.711 oraz z 2007r. Nr 165, poz.1170 i Nr 176, poz.1238) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu ”, w terminie do dnia 28 kwietnia 2008r. na adres:

Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72,

I piętro, pok. 27, w godz. od 7.30 do 15.30

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Suchania.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie.

6.Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

przy ul. Pomorskiej 72 lub pod nr telefonu (091) 5624-015.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 21-03-2008 12:34:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kucharczyk 21-03-2008 12:40:32