Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponad lokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami.


Uchwała Nr XXVIII/155/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponad lokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199 poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25,poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 z 2006 r. Nr 50, poz. 360) uchwala się co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między gminnego pomiędzy: Gminą Suchań, Gminą - Miastem Stargard Szczeciński, Gminą Dobrzany, Gminą Dolice, Gminą Goleniów, Gminą Kobylanka, Gminą Marianowo, Gminą Stara Dąbrowa, Gminą Maszewo w celu ponad lokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami.

2. Zadania o których mowa w ust. 1, będą zmierzać do:

1) koordynacji Gminnych Planów Gospodarki Odpadami oraz Regulaminów

utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gwarantującym osiągnięcie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, do poziomów wymaganych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

2) budowy i eksploatacji Instalacji Mechaniczno - Biologicznego

Unieszkodliwiania Odpadów w Łęczycy (instalacji MBU),

3) ustanowienia skoordynowanego systemu gospodarowania odpadami opartego

na selektywnej zbiórce odpadów, zapewniającego dopływ do instalacji MBU,

od chwili jej uruchomienia, odpadów w wymaganej ilości i składzie

umożliwiającym właściwe jej funkcjonowanie zarówno pod względem

technologii jak i efektywności działania,

4) zamykania i rekultywacji istniejących składowisk.

§ 2. Szczegółowe zasady współdziałania gmin określi porozumienie zawarte

pomiędzy gminami wymienionymi w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:24:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:24:24