Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .


Uchwała Nr XXVIII/151/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .

Na podstawie art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz.U.Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 , Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 64, poz.565 , Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 , Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493) Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co następuje:

§ 1. W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych , o których mowa w art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej , określa się wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo stwierdza , że świadczenie przyznano nieodpłatnie .

§ 2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom , których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za 1 godzinę usługi opiekuńczej w wysokości 5 zł,

§ 4. Osoby nie spełniające warunku , o którym mowa w § 2 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Dochód na osobę

(% kryterium kwalifikującego )

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osobie samotnie gospodarującej

Osobie w rodzinie

do 100

od101 - 150

151 - 200

201 - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 500

0%

5%

10%

15%

20%

30%

50%

100%

0%

10%

20%

30%

50%

75%

100%

100%

§ 5. Należność za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca zobowiązany jest wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Suchaniu na zasadach określonych w decyzji.

§ 6. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy , członka jego rodziny lub pracownika socjalnego , osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnych sytuacjach , gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jego rodziny nadmierne obciążenie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania .

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/140/96 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu opłat zmieniona uchwałą Nr III/20/98 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 1998r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:24:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:24:07