Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Suchań udzielanych w ramach pomocy de minimis


Uchwała Nr XXVIII/156/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Suchań udzielanych w ramach pomocy de minimis

Na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r.Nr 17, poz.128), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880 i 883, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz1462, Nr 179, poz.1484) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. (Dz.Urz.WE L 10 z 13.01.2001r.) z w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

§ 2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. Euro.

§ 3.1. Niniejszą uchwałę stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

a) sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu,

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej,

c) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi.

§ 4.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub części oraz budowle, na których przedsiębiorca uruchomił działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i utworzył nowe stanowiska pracy dla co najmniej 2 osób , posiadających status bezrobotnego lub absolwenta.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia oraz deklaracją (korektą deklaracji) na podatek od nieruchomości lub informacje w sprawie podatku od nieruchomości.

3. Zwolnienie stosuje się przez okres zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

4. Po upływie okresu zwolnienia, o których mowa w ust. 3 i dalszym zatrudnieniu osób, stosuje się ulgę polegająca na obniżeniu podatku od nieruchomości w pierwszym roku o 75% i drugim roku o 50%.

5. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest:

1) zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały

§ 5.1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości może otrzymać przedsiębiorca już prowadzący działalność, u którego został zwiększony i utrzymany stan zatrudnienia przez okres udzielonej pomocy zatrudniający do 50 pracowników włącznie:

1) na okres 12 m-cy, jeżeli utworzono co najmniej 4 miejsca pracy;

2) na okres 24 m-cy, jeżeli utworzono co najmniej 10 miejsc pracy;

3) na okres 36 m-cy, jeżeli utworzono co najmniej 20 miejsc pracy

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle, będące własnością przedsiębiorcy już istniejącego, zatrudniającego powyżej 50 pracowników, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej za każdą dodatkową osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie wynosi 2% podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Wyliczone w ten sposób zwolnienie nie może przekroczyć wartości podatku od nieruchomości.

4. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest:

1) zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały;

§ 6.1. Wniosek o udzielanie pomocy de minimis z tytułu uruchomienia działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy powinien zostać złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego Suchań.

2. Wniosek powinien zawierać niezbędne dane dotyczące przedsiębiorcy, tj. adres siedziby przedsiębiorcy, nr NIP i REGON, datę wniosku, liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki PKD), wielkość przedsiębiorstwa, oświadczenie, że stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę nie zmniejszy się przez okres obowiązywania zwolnienia,

3.Do wniosku należy załączyć: informację o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, umowy o pracę z nowo zatrudnionymi pracownikami, potwierdzenie zgłoszenia nowozatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego (należy dołączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia) określenie statusu zatrudnionej osoby.

4. Zwolnienie może uzyskać podatnik, który nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

5. Po spełnieniu warunków udzielenia pomocy, Burmistrz Suchania wydaje decyzję o przyznaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez przedsiębiorcę.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w § 4 i § 5 zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia dokumentów potwierdzających stan rzeczy, który uprawnia go do tego zwolnienia.

§ 8. Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia doraźnych kontroli w przedsiębiorstwie korzystającym z pomocy de minimis.

§ 9.1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Urząd Miejski w Suchaniu o utracie uprawnienia do korzystanie ze zwolnienia lub ulgi podatkowej, najpóźniej w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę warunków do uzyskania pomocy.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust.1 zawiadomi Urząd Miejski o utracie warunków do zwolnienia lub ulgi podatkowej, traci prawo do tej formy pomocy de minimis poczynając od miesiąca, w którym przestał spełniać te warunki.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił terminowo zawiadomienia o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub nie złożył w terminie informacji, o której mowa w § 7, traci prawo do pomocy de minimis poczynając od miesiąca, w którym te okoliczności wystąpiły.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależniona jest pomoc traci prawo do pomocy za cały okres, w którym była udzielana pomocy zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej, w terminie 14 dni od daty utraty uprawnień do korzystania z udzielonej pomocy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej uchwale- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (tekst.jedn.Dz.U z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:23:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:23:29