XV Sesja


Protokół Nr XV/2004

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 22 września 2004r.

Czas trwania : godz.1000 - 1350

Miejsce: sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

XV sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu, prowadzący obrady stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, a więc sesja i podjęte na niej uchwały są prawomocne.

Następnie przewodniczący Rady powitał uczestniczących w sesji : burmistrza Tadeusza Szumskiego , zastępcę burmistrza Stanisławę Bodnar sołtysów oraz laureatów konkursu na „Najestetyczniejszą zagrodę i posesję Gminy Suchań”.

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

P r z e b i e g o b r a d

1. Otwarcie obrad

2. Stwierdzenie quorum

3. Przedstawienie porządku obrad

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

 2. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

 3. Podsumowanie konkursu na „ Najestetyczniejszą zagrodę i posesję Gminy Suchań ”

 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań na 2004r.

 6. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

 7. Ustalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów, zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Suchań

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania planu rozwoju lokalnego

 10. Informacja dotycząca realizacji zadań związanych z dostawa wody i odbiorem ścieków na terenie gminy

 11. Informacja dotycząca realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji

o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Ustalenie zasad polityki czynszowej

 2. Uchylenie uchwały Nr XVI/117/96 z dnia 20.08.1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań.

 3. Uchwalenie planów pracy Komisji Rewizyjnej i Spraw Społecznych

na II półrocze 2004r.

 1. Interpelacje i zapytania radnych

 2. Wolne wnioski i informacje

 3. Zamknięcie sesji

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały okres między sesjami Rady. Z otrzymanej informacji wynika, że nie zgłoszono do niego uwag, w związku z tym wnioskuje o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad.5 Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informację o podjętych działaniach od ostatniej sesji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokółu.

Poinformował również, że gmina Marianowo wykonuje przyłącze kanalizacyjne do oczyszczalni ścieków w Dobrzanach. Na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy jeszcze decyzji w kwestii dotyczącej odprowadzania ścieków do Dobrzan. Przeprowadził rozmowę z przedstawicielami gminy Marianowo, która niesłusznie obciążyła nas częściowymi kosztami w/wym. zadania. Gmina Recz zaproponowała odbiór ścieków z Wapnicy ale jest on dla nas niekorzystny ze względu na lokalizację.

Dodał, także iż w maju odbyła się w naszym Urzędzie kontrola przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Uwagi dotyczyły głównie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków podległych jednostek budżetowych, wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi, opłat czynszowych za powierzchnię użytkową lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, opłaty adiacenckiej, opłaty cmentarnej, prawidłowego dokumentowania dowodu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykorzystywania kredytów, wydatkowania środków GPOŚiGW, przekazywania środków finansowych na ZFŚS, udzielania ulg i odroczeń podatkowych, zasad sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości .

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Podsumowanie konkursu na „Najestetyczniejszą zagrodę i posesję Gminy Suchań.

Z informacją z przeprowadzonego konkursu na „ Najestetyczniejsza zagrodę i posesję Gminy Suchań” zapoznał Władysław Dybała zgodnie z załącznikiem nr 4

do protokółu.

Przewodniczący Rady podziękował za udział w konkursie uczestnikom i wspólnie z burmistrzem Tadeuszem Szumskim , zastępcą burmistrza Stanisławą Bodnar i przewodniczącym komisji konkursowej Władysławem Dybałą wręczyli dyplomy

i nagrody pieniężne laureatom konkursu.

Przerwa w godz. od 10.50 do 10.55

Ad.7 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

Tadeusz Szumski - burmistrz Suchania - Budżet za I półrocze po stronie dochodów zrealizowany został w 51% natomiast wydatki zrealizowane zostały w 49,7 % . Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię z wykonana budżetu za I półrocze. Wnoszę o jego przyjęcie.

W związku z brakiem pytań przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rutkowski podkreślił, że realizacja budżetu jest prawidłowa. Strona dochodów jest większa niż wydatków.

Stwierdził, że lepiej zaciągnąć kredyt niż płacić ZUS - owi odsetki, które są znacznie wyższe niż obsługa kredytu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Dariusz Bardziński przekazał pozytywną opinie Komisji

dla przedłożonego sprawozdania.

Przewodniczący obrad odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2004r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokółu.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej przeprowadził głosowanie i stwierdził, ze sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy Suchań, za I półrocze 2004r. zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań na 2004r.

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski - zmiany do budżetu dotyczą

zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 460 tys. zł którą przeznaczyliśmy na dofinansowanie inwestycji tj. na budowę kotłowni w szkole,

oraz siec wodociągową w Słodkowie. Środki te są środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii europejskiej ( program SAPARD ).Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 828 tys. zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi kwotę ok. 368 tys. zł. Wszystkie te środki zostały przeznaczone na te dwie inwestycje.

Dyskusja:

Zdzisław Morawski - czy te inwestycje są już zakończone?

Tadeusz Szumski - tak.

Sławomir Rutkowski - czy w szkole w kotłowni coś się paliło ?

Tadeusz Szumski - tak, palacz dodał następny bal słomy a nie powinien.

Stanisława Bodnar - piec ma drzwi jak od szafy, trzeba sprawdzić czy bal się spalił i dopiero wrzucić następny. Była ewakuacja .

Władysław Dybała - czy jest jeszcze kotłownia olejowa ?

Tadeusz Szumski - tak.

Jan Chlebda - czy w związku z nową kotłownią na słomę są już oszczędności?

Tadeusz Szumski - w porównaniu do opalania olejem jest przewidywany wskaźnik o 30%. W innej gminie po obserwacjach - 50%. Słoma jest tym elementem, który zmniejsza koszty. W chwili obecnej trudno jest ustalić, po sezonie zostaną wyliczone koszty ogrzewania.

Sławomir Rutkowski - kotłownia olejowa wymaga obsługi automatycznej, a jak będzie tutaj?

Tadeusz Szumski - do obsługi będzie potrzebny 1 człowiek. Po spaleniu 1 bali słomy jest 1 wiaderko popiołu. Pali się 10 - 12 godzin, dlatego dodatkowi ludzie nie są potrzebni.

Stanisława Bodnar - są 2 kotły. Czas załadunku jest krótszy. Dwie kotłownie są sprzężone. Jeżeli piec na słomę będzie za mało grzał przy temperaturze powyżej -20°C wtedy zostanie uruchomiony piec olejowy.

Ryszard Warszawski - mam propozycje aby przy następnej sesji obejrzeć kotłownię.

Tadeusz Szumski - oczywiście. Możemy również poobserwować pracę świetlic.

Przewodniczący obu Komisji poinformowali, że Komisje udzieliły pozytywnych opinii

dla przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie,

w wyniku którego stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Suchań na 2004r. została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała nr XV/68/04 i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Tadeusz Szumski - chcemy zaciągnąć kredyt na pokrycie składek ZUS od wynagrodzeń oraz częściowe pokrycie zobowiązań dotyczących świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W związku z brakiem pytań przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Spraw Społecznych poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie i poinformował, że uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała nr XV/69/04 i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad.10 Ustalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Tadeusz Szumski - na 2005 rok planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi w sferach dotyczących oświaty i kultury fizycznej, zdrowia i polityki społecznej, bezpieczeństwa publicznego i wspierania przedsiębiorczości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rutkowski przekazał pozytywną opinię Komisji dla przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński poinformował, że Komisja omawiany projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia programu współpracy na 2005 rok Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr XV/70/04 i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów, zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Suchań

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Spraw Społecznych poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie rodzajów, zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Suchań została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr XV/71/04 i stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania planu rozwoju lokalnego

Stanisława Bodnar - nie mamy planu rozwoju lokalnego gminy. Aby gmina mogła skorzystać z funduszy strukturalnych musi taki plan posiadać. Jest to dokument

który określa cele, kierunki rozwoju gminy oraz programuje kolejność realizacji projektów w oparciu o diagnozę problemów i potrzeb. Zostanie powołany odpowiedni zespół zadaniowy d/s rozwoju lokalnego gminy Suchań którego zadaniem będzie

opracowanie takiego planu do końca tego roku.

W związku z brakiem pytań przewodniczący rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński przekazał pozytywną opinię dla przedłożonej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania planu rozwoju lokalnego została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr XV/72/04 i stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad.13 Informacja dotycząca realizacji zadań związanych z dostawa wody i odbiorem ścieków na terenie gminy

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków na terenie gminy Suchań

zgodnie z załącznikiem nr 12 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący obrad udzielił głosu przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący obu komisji stwierdzili, że komisje pozytywnie zaopiniowały informację.

Przewodniczący obrad przeprowadził glosowanie i stwierdził, że informacja w sprawie realizacji zadań związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków na terenie gminy została przyjęta jednogłośnie.

Ad.14 Informacja dotycząca realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informację dotyczącą realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedstawił burmistrz Tadeusz Szumski.

Poinformował także o kosztach wydawania decyzji o warunkach zabudowy

i długim okresie oczekiwania na przygotowania dokumentacji inwestycji.

Jerzy Sadowski - dlaczego przygotowanie dokumentacji trwa tak długo?

Drobna sprawa ciągnie się ponad rok.

Tadeusz Szumski - najczęściej inwestor liczy, że wszystko da mu się na rękę.

Każda jedna inwestycja musi posiadać operat oddziaływania na środowisko i dokumentacje techniczną . Końcowy efekt to uzyskanie zezwoleń.

Stanisława Bodnar - na dzień dzisiejszy cała procedura formalno-prawna związana z uzyskaniem zezwolenia jest uwarunkowana zasadami ustawy o planowaniu przestrzennym która jest niespójna i niejednoznaczna co ma negatywny wpływ na szybkość załatwienia sprawy.

Przewodniczący obu komisji stwierdzili, że komisje pozytywnie zaopiniowały omawianą informację.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie

i stwierdził, że informacja w sprawie realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została przyjęta jednogłośnie.

Informacja ta stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

Ad.15 Ustalenie zasad polityki czynszowej

Burmistrz Tadeusz Szumski poinformował że ustawa zobowiązała gminy do uchwalenia zasad polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący obrad udzielił głosu przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący obu komisji stwierdzili, że komisje pozytywnie zaopiniowały

omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr XV/73/04 i stanowi załącznik nr 14 do protokółu

Ad. 16 Uchylenie uchwały Nr XVI 117/96 z dnia 20.08.1996r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań.

Tadeusz Szumski - uchwałę w sprawie przystąpienia

do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

podjęliśmy w roku 1996 . Z dniem 31 grudnia 2002r. plany zagospodarowania przestrzennego utraciły ważność i uchwała ta stała się bezprzedmiotowa.

W związku z brakiem pytań przewodniczący rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński przekazał pozytywną opinię dla przedłożonej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenie uchwały Nr XVI 117/96 z dnia 20.08.1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr XV/74/04 i stanowi załącznik nr 15 do protokółu

Ad.17 Uchwalenie planów pracy Komisji Rewizyjnej i Spraw Społecznych na II półrocze 2004r.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje rady działaja na podstawie planu pracy przyjętego przez Radę Miejską.

Sławomir Rutkowski - przedłożył projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 16 do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że plan Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004r. został podjęty jednogłośnie.

Dariusz Bardziński - przedłożył projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych zgodnie z załącznikiem nr 17 do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że plan pracy Komisji Spraw Społecznych na II półrocze 2004r.

został podjęty jednogłośnie.

Ad.18 Interpelacje i zapytania radnych

Stanisław Rutkowski - pani dyrektor biblioteki prosiła o przedłużenie do października terminu wprowadzania księgozbioru do komputera. Czy to już funkcjonuje?

Tadeusz Szumski - do chwili obecnej nie otrzymałem jeszcze żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Ustalony termin to 31 października .

Jerzy Sadowski - pojemniki na śmieci zostały zniszczone przy ławkach

w parku na Młyńskiej.

Ryszard Warszawski - należałoby zrobić trwałe i mocne kosze, aby nasza młodzież nie mogła tego zniszczyć.

Dariusz Bardziński - ulica Strzelecka została odcięta poprzez nowe drogi i nie ma na nią wjazdu.

Na powyższe wnioski odpowiada:

Tadeusz Szumski - nie spodziewałem się aż takich uciążliwości związanych z remontem drogi krajowej, interweniujemy .Terminy są dość mocno napięte i nie da się takich sytuacji uniknąć . Jeżeli chodzi o kosze to załatwimy to.

Jan Chlebda - pod koniec lipca br. były wysyłane zawiadomienia z Opieki Społecznej tut. Urzędu dotyczące paczek żywnościowych. Moim zdaniem te zawiadomienia były kierowane do osób nie właściwych, ponieważ w mojej miejscowości są ludzie bardziej potrzebujący. Próbowałem sprostować zaistniałą sytuację, zasięgnąłem informacji od pani kierownik Opieki Społecznej. Ale pani Jaworska nie chciała mnie wysłuchać do końca i rzuciła mi słuchawkę telefonu.

Dariusz Bardziński - chodzi mi o pieniążki na straż pożarną. Potrzebne są 4 butle tlenowe i 4 maski tlenowe.

Tadeusz Szumski - nie w tym roku dlatego że to będzie kosztowało 16 tys. złotych.

Ad.19 Wolne wnioski i informacje

Prowadzący obrady Ryszard Warszawski poinformował, że należne diety zostaną wypłacone po zakończeniu sesji w sali narad i następna sesja odbędzie się pod koniec października.

Ad.20 Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował radnym i gościom zaproszonym za udział w obradach i zamknął XV sesję Rady Miejskiej .

Protokołowała Przewodniczący Rady

Magdalena Rączka Ryszard Warszawski

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 01-02-2005 09:57:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 01-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 01-02-2005 09:57:46