XIII Sesja


Protokół Nr XIII/04

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 20 kwietnia 2004r.

Czas trwania: godz.15.00 - 15.45

Miejsce: sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

XIII sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Ryszard Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu, prowadzący obrady stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, a więc sesja i podjęte na niej uchwały są prawomocne.

Następnie przewodniczący Rady powitał uczestniczących w sesji burmistrza Tadeusza Szumskiego i zastępcę burmistrza Stanisławę Bodnar.

Przebieg obrad

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad

  2. Stwierdzenie quorum

  3. Przedstawienie porządku obrad

  4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

  5. Zmiana budżetu Gminy Suchań na 2004r.

  6. Interpelacje i zapytania radnych

  7. Wolne wnioski i informacje

  8. Zamknięcie sesji

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały okres miedzy sesjami, w związku z tym wniosku o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad.5 Zmiana budżetu Gminy Suchań na 2004r.

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski wyjaśnił, że zmiana dotyczy wieloletniego programu inwestycyjnego. Chodzi o zmniejszenie kwoty przewidzianych wydatków na programy inwestycyjne, tzn. na budowę sieci wodociągowej do 144.446,24 zł oraz na budowę kotłowni opalanej biomasą na 704.473,88 zł.

Wobec braku dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2004r. została podjęta jednogłośnie.

Uchwała została oznaczona nr XIII/61/04 i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad.6 Interpelacje i zapytania radnych

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.7 Wolne wnioski i informacje

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad.8. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował za udział w sesji i zamknął XIII sesję Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 01-02-2005 09:57:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 01-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 01-02-2005 09:57:05