Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

IV sesja


Protokół Nr IV/2003

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 28 lutego 2003r.

Czas trwania: godz. 10.00-14.00

Miejsce; sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

IV sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu, prowadzący obrady stwierdził, że na Sali obecnych jest 13 radnych, a więc sesja i podjęte na niej uchwały są prawomocne. Następnie przewodniczący Rady powitał uczestniczących sesji: burmistrza Tadeusza Sztumskiego, Panie wicedyrektorki- ds. gimnazjum Grażynę Barszcz i ds. szkoły podstawowej Dorotę Gałczyńską oraz sołtysów. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

P r z e b i e g o b r a d

Przewodniczący obrad poinformował radnych, że następuje zmiana porządku obrad prze dodanie tematu dotyczącego wyznaczenia delegata do stowarzyszenia Gmin Polskich Pomerania, i w związku z brakiem uwag przedstawił następujący

porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Przedstawienie porządku obrad

 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

 5. Informacja burmistrz z działalności międzysesyjnej

 6. Raport o wynikach nauczania i podjętych działaniach działaniach zakresie ich poprawy w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu

 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

 8. Uchwalenie programu pomocy społecznej na lata 2003-2004

 9. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 10. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 11. Zmiana uchwały w sprawie odpłatności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 12. Uchwalenie programu działania na kadencję

 13. Uchwalenie statutów dla sołectw

 14. Uchwalenie zmiany budżetu gminy na 2003r.

 15. Ustalenie zasad gospodarowania nieruchomościami

 16. Uchwalenie delegata do Związku Gmin Dorzecza Iny

 17. Wybór delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 18. Zmiana uchwały w sprawie diet radnych i przewodniczących jednostek Pomocniczych

 19. Zmiana wynagrodzenia burmistrza

 20. Uchwalenie planów pracy komisji rady na I półrocze 2003r.

 21. Interpelacje i zapytania radnych

 22. Wolne wnioski i informacje

 23. Zamknięcie sesji

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały okres między sesjami Rady. Z otrzymanej informacji wynika, że nie zgłoszono do niego uwag, w związku z tym wnioskuje o przyjęcie go bez odczytania. Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5 Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Tadeusz Szumski przedstawił informację o podjętych działaniach, w tym realizacji uchwał Rady i zgłoszonych wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Raport o wynikach nauczania i podjętych działaniach zakresie ich popraw w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski stwierdził, że przedstawiony materiał jest obszerny, wnikliwy i nieco niepokojący. Prowadzący podkreślił, że przedstawione materiały były analizowane prze stałe komisji Rady, ale mimo to prosi o dyskusję.

Jerzy Sadowski- Uważa, że należy wnikliwie podejść do raportu. Wyniki egzaminów próbnych są zatrważające i budzą potworny pesymizm. Biorąc pod uwagę fakt, że podobne próby czynione są od pewnego czasu, skala postępu jest niewidoczna. Należy zastanowić się, jaką rolę powinna odgrywać szkoła w tym, żeby wykształcenie naszych dzieci zmieniło się i żeby miały w przyszłości szansę.

Zło zaczyna się od 1-szej klasy i toczy się, końcowy efekt w gimnazjum i wejście w bardziej dojrzałe życie, kontynuowanie nauki albo zasilenie rzeszy bezrobotnych, uzyskanie zawodu z dalszą perspektywą na lepsze. Musimy spowodować zmianę pracy szkoły na lepsze. Ma wrażenie, że wnioski wyciągnięte przez dyrekcję nie wskazują na poprawę. Są niewystarczające i nie widać istotnych powodów, żeby miała nastąpić poprawa. Myśli, że powinniśmy sformułować konkretne wnioski, aby proces był bardziej efektywny i odpowiadający czasom, w których żyjemy.

Radny stwierdził, że to tytułem wstępu i jeszcze zabierz głos w dyskusji.

Sławomir Rutkowski- Zastrzega, że jeszcze raz będzie zabierał głos w imieniu Komisji. Teraz wypowie się jako radny patrzący na problemy oświaty w sensie znaczenia dla kraju. Powtórzy to, co mówił na posiedzeniu komisji, że wyniki będące świadectwem pracy nauczycieli są bolesne dla szkoły, dzieci i rodziców. Argumentem jest to, że od momentu kiedy zaczęto badać efektywność jest ona na tym samym poziomie-fatalnym, w najlepszym przypadku na poziomie przeciętnym. Pytania wykraczały poza treści programowe. Wynika z tego, że szkoła stosuje się te same metody nauczania i z kiepskim skutkiem. Jeżeli taki stan rzeczy ma miejsce to my odpowiadający za pracę wszystkich organów musimy zadać sobie pytanie. 50% gminnych funduszy jest przeznaczana dla oświaty. W poprzedniej kadencji rada podjęła dramatyczną decyzję o zmianie sieci szkół i podjęła zobowiązanie, że zapewni najlepsze warunki do nauki. Trafną decyzją został powołany zespół szkół. Mamy prawo oczekiwać, że dyrekcja szkoły i nadzór pedagogiczny, który bez wątpliwości ponosi winę i nawet nikogo nie ma na sesji, uczyni to samo. Gdzieś nastąpiło zwichnięcie między treściami i sposobem nauczania. Cała masa prób modyfikowania szkoły i ucznia w szkole prowadzi do podejmowania różnych decyzji. Proponowane pociągnięcia w celu zmiany tego stanu rzeczy są niedostateczne. Niewiele mówi się o nauczycielu. Sens istnienia szkoły jest tylko wtedy, kiedy są dzieci, a one mają tyle ile da im nauczyciel. Proponuje się zainteresowanie rodziców osiągnięciami uczniów co jest bezdyskusyjne. Dalej zaangażowanie domu rodzinnego do pomocy. A co wtedy, jeżeli rodzice są wtórnymi analfabetami? Nie można spychać na rodziców. Dalej proponuje się na zajęciach ćwiczyć czynności słabo opanowane. Jak doskonalić to, czego nie ma? Należy znaleźć sposób żeby wiadomości były na wyższym poziomie, kontynuować to co daje efekty, a nie nadal stosować metody, które nie przyniosły skutków. Nauka jest rzeczą trudna i może następować wówczas jeżeli szkoła jest akceptowana, tymczasem 50% dzieci lubi szkołę. Reszta dzieci będzie, więc niechętna nauce. Należy zadać pytanie czy wszyscy nauczyciele lubią dzieci, bo to jest warunek efektywności pracy nauczyciela. Jak można wprowadzić to co jest zasadą jak po każdym zdaniu kropka. W programie powinno znaleźć się to co zmienia ten stan rzeczy. Nie można mówić dajcie nam wspaniałe dzieci we wspaniałym środowisku, a my wam dopiero pokażemy. Bardzo nie podobało się użycie słów ewaluacji w informacji dla radnego. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z życzeniem radnych kurator był zaproszony na sesję i nie przyjechał, ani też nie przysłał nikogo w zastępstwie.

Dariusz Bardziński, radny- Jako mąż nauczycielki wie ile nauczycielki musiały czasu poświęcić na napisanie raportów wymaganych prze Kuratorium.

Grażyna Barszcz, z-ca dyrektora- W imieniu dyrekcji dziękuję za to, że Rada Miejska wspiera oświatę działającą w naszej gminie. Liczy się dobro dziecka i zapewnia, że dyrekcja i nauczyciele zrobią wszystko, żeby wyniki były bardziej zadowalające.

Dorota Gałczyńska- z-ca dyrektora-Zewnętrzne badania wprowadzono w roku 2002 i pierwszy efekt był w październiku. Podjęto działania żeby podnieść wyniki i nie osiągnięto sukcesów, ale na właściwym egzaminie osiągnięto więcej punktów. Niewiele podniósł się poziom nauczania, ale życzymy sobie, żeby wyniki były lepsze i w tym celu robimy wszystko. Raport z egzaminu był w czerwcu, wobec czego działania podjęto po wakacjach, od września, jest to zbyt krótki okres czasu. Zmieniły się standardy egzaminacyjne, w oświacie ciągle następują zmiany, do których nauczyciele się dostosowują, nie mogą uczyć tak samo. Dyrekcji i nauczycielom również leży na sercu to, żeby dzieci wyposażyć w najważniejsze wiadomości i umiejętności.

Zdzisław Morawski, sołtys Sadłowa- jest ojcem czworga dzieci. Nie wszystkie dziecitraktowane są jednakowo. Są uczniowie gorzej oceniani przez nauczycieli a uzyskujący lepsze wyniki na egzaminie.

Dorota Gałczyńska- Porównywano oceny dzieci i były sytuacje, że była rozbieżność między ocenami na półrocze a wynikami egzaminów. Dużo zależy od sposobu przekazywania wiedzy. Rodzice na wywiadówkach zapoznawani są z wymaganiami na poszczególne oceny i mogą sprawdzić czy ocena jest słuszna. Uwagi można zgłaszać na każdym zebraniu, następnie nauczyciele przekazują te problemy dyrekcji.

Jerzy Sadowski- jakie zmiany zostały dokonane w kadrze nauczycielskiej? Z wyników egzaminów można wnioskować, że matematyka, język polski, historia i przyroda „leżą” w szkole. Jeżeli sytuacja się powtarza od lat, a te przedmioty kształtują dalszy rozwój dziecka kończącego szkołę podstawową z minimalną wiedzą, coś trzeba zrobić.

Dorota Gałczyńska- Nauczyciele uczący w klasie VI mają wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne do nauczania. Zmieniła się nauczycielka języka polskiego. Ten sam nauczyciel osiąga różne wyniki w dwóch klasach.

Sławomir Rutkowski- Może tak samo uczy w dwóch różnych zespołach.

Dorota Galczyńska- My wiemy, że każdy zespół klasowy jest inny i nie można uczyć w nich tak samo.

Dariusz Bardziński- Pracował w szkole 6 lat i wie, że niektórych uczniów nie można nauczyć minimum.

Ryszard Warszawski- Od jesieni 2001r. odbyły się 4 egzaminy. W jakiej formie po uzyskaniu ich wyników omawiano je z nauczycielami. Czy również na posiedzeniach

rady pedagogicznej?

Grażyna Barszcz- W Gimnazjum za wyniki odpowiada zespół humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy. Po każdym egzaminie jest raport i widać, które zadania sprawiają trudność. Są one omawiane w zespołach przygotowywane są zadania i ćwiczenia do realizowania na lekcjach. Również na posiedzeniach rady pedagogicznej omawia się wyniki.

Dorota Gałczyńska- W tej sprawie nie mogą się wypowiadać, bo nie one rozmawiały z kuratorem.

Sławomir Rutkowski- Uważa, że tu złamano prawo. Ktoś inny był przygotowany do tego i wziął za to pieniądze.

Na zakończenie chciałby przekazać myśl, którą powtarzał jego wykładowca „ Najlepszą metodą nauczania jest zdrowy rozsądek”

Tadeusz Szumski- Powiedzieliśmy sporo, ale musimy skupić się na jednej sprawie: co dalej można zrobić. Wkraczanie w materię oceny jest bardzo delikatne. Ważne byłoby aby w tej oświatowej zawierusze zorientować się o co chodzi, tymczasem dezorientacja dotyczy zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Można tu zadać pytania:

 1. jak dotrzeć do ucznia- każdy zły wynik ucznia jest porażką nauczyciela,

 2. co zrobić, żeby nauczyciela uczącego odciążyć od spraw administracyjnych?

 3. co jeszcze ma zrobić organ zarządzający i wykonawczy?

 4. co winien zrobić nadzór?

Globalnie to wygląda źle. Niewiele można zrobić nauczycielowi. Oceny robione przez kuratorium dotyczyły zupełnie czegoś innego. Prosi o przyjęcie materiałów jako wstępny. Znając te wyniki wcześniej myślał o dokonaniu oceny po egzaminie końcowym, wtedy wyniki będą porównywalne. Efektów zmierzyć za bardzo nie można. Trzeba będzie wrócić do tematu wynagradzania nauczycieli, sprawdzić jak to funkcjonuje. Spowoduje, żeby nie zawierać z nauczycielami dłuższych umów niż na 1 rok. Myśli o tym, że burmistrz albo zastępca powinien uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej. Dobrze by było, żebyśmy za rok mogli powiedzieć, że zrobiliśmy ładny krok do przodu.

Jerzy Sadowisk- Zgadza się w całej rozciągłości z tym, że nie można zmienić ani rodziców. To jest sprawa fundamentalna. Co do kadry nauczycielskiej to należy wyłowić ludzi, którzy umieją pracować i nawiązywać kontakt z dziećmi. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński poinformował, że Komisja po burzliwej dyskusji zaopiniowała pozytywnie przedłożony raport.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rady Rewizyjnej Sławomir Rutkowski stwierdzając, że Komisja zaopiniowała raport pozytywnie, dodając po stronie wniosków potrzebę zmiany systemu pracy nauczyciela z uczniem. Chciałby,

W związku z zakończeniem dyskusji prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że raport na temat wyników nauczania w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu i Program działań zmierzających do poprawy osiągniętych wyników został przyjęty większością głosów przy 12 głosach „za” i jednym „przeciw”

Raport stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Zastępca dyrektora Grażyna Barszcz zaprosiła radnych do szkoły na konkurs o wiedzy unijnej.

Ad.7 Sprawozdaniue z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

W zawiązku z brakiem pytań i dyskusji przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii stałych komisji Rady.

Przewodniczący obu komisji poinformował, że Komisje zaopiniowały przedłożone sprawozdania pozytywnie.

Po odczytaniu projektu uchwały i przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2002 została podjęta jednogłośnie .

Uchwała ta otrzymała nr IV/17/03 stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Przerwa w godz. 11.25-11.35

Ad.8 Uchwalenie Programu pomocy społecznej na lata 2003-2004

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady poprosił o przedstawienie stanowisk Komisji. Przewodniczący obu Komisji poinformował, że Komisje zaopiniowały pozytywnie przedstawiony program.

Prowadzący obrady odczytał uzasadnienie uchwały, a następnie uchwałę i przeprowadził głosowanie, w wyniku którego stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Programu pomocy społecznej została podjęta jednogłośnie.

Uchwała otrzymała nr Iv/18/03 i stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ad. 9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W związku z brakiem pytań i dyskusji prowadzący obrady udzielił głosu przewodniczącym Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rutkowski poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie. Ponadto zwraca uwagę, że wpływy z zezwoleń wzrosły na sprzedaż alkoholu o 7 tyś. Zł.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad.10. Uchwalenie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ad. 11 Zmiana uchwały w sprawie odpłatności dla członków Gminnej komisji Rozwiązywani Problemów Alkoholowych

Alkoholowych związku z brakiem pytań i dyskusji przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie uchwały i zwrócił się do przewodniczących komisji o zapoznanie rady z opiniami Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformowali, że program został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr IV/19/03 i stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ad. 12 Uchwalenie programu działania na kadencję 2003-2006

Głos zabrał burmistrz Suchania Tadeusz Szumski stwierdzając, że przedstawiony program to zbiór życzeń zebranych do radnych. Zadania są różne od małych do dużych. Nie da się zrobić inwestycji bez swoich pieniędzy, ale też i dokumentacji. Jest zawarta umowa na wykonanie dokumentacji na przejście ścieków z Wapnicy do Recza. W przygotowaniu jest dokumentacja na świetlicę w Tarnowie.

Program działania niesie zwykle wiele emocji.

Jerzy Sadowski- Jakie są źródła środków na realizację zadań?

Tadeusz Szumski- Źródła te są pokazane. Liczyliśmy na środki z Funduszu Spójności, ale już opublikowano raport zadań i naszego w nim nie ma. Z tego Funduszu można będzie korzystać dopiero po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tak, że terminy te SA odległe. Można natomiast korzystać z programów regionalnych mamy nadzieje, że uda nam się z takiego programu skorzystać na budowę kanalizacji sanitarnej w Wapnicy. Realizowana jest linia przesyłowa z Brudzewic i Słodkówka.W kadencji nie zrobi się więcej niż dwa duże zadania. Dużo zależy od dochodów własnych, a tych raczej będziemy mieć mniej.

Daniel Niemczynowicz- Zapisane jest w programie czyszczenie studzienek studzienek Nosowie. Czy dotyczy to też innych wsi? Jak wygląda sprawa budowy parkingu i chodnika w kierunku boiska?

Tadeusz Szumski- Studzienki czyścimy wszystkie co roku. Jest dokumentacja na drogę i uwzględnia parking oraz boisko. Nie wiadomo jeszcze czy realizowane będzie w tym roku to zadanie. Coś niecoś będziemy mogli zrobić przy pomocy 10 robotników, których przyjmiemy w ramach organizacji robót publicznych. W pierwszej kolejności przyjmiemy do pracy tych, którzy twierdzą, że są bezrobotni, pobierają od nas świadczenia, ale wiemy, że pracują

Jerzy Sadowski- Czy nie można zobligować OPS do kontroli bezrobotnych otrzymujących zasiłki

Tadeusz Szumski- My stemplujemy papier tym, którzy wyjeżdżają do pracy, więc coś o nich wiemy. Nie mamy uprawnień do kontroli w zakładach pracy, ale kiedyś po odejściu zakładów pracy można było stwierdzić, że 50-60 osób pracowało na czarno. Były zakłady, w których wszyscy pracowali na czarno.

Sławomir Rutkowski- Uważa, że bardzo ważne jest ujęcie w programie opracowania planu zagospodarowania gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych stwierdzili, że Komisje zaopiniowały pozytywnie program działania na kadencję.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia programu działania na lata 2003-2006 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała nr Iv/20/03 i stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

Ad.13 Uchwalenie statutów sołectw

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski udzielił głosu przewodniczącemu komisji stałych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Spraw społecznych poinformował, że Komisje zaopiniowały pozytywnie przedstawione statuty sołectw.

W związku z powyższym prowadzący odczytał projekt uchwały, przeprowadził

głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy

Suchań została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr Iv/21/03 i stanowi załącznik nr 10 do protokółu.

Ad.14 Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2002r.

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski poinformował, że zmieniane są te elementy budżetu, które zostały oparte na informacjach z ministerstw. Mogą one być w każdej chwili zmniejszone lub zwiększone.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji prowadzący obrady udzielił głosu przewodniczącym obu komisji rady, którzy przekazali, że Komisje nie mają uwag do proponowanego projektu uchwały.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r. została podjęta jednogłośnie.

Uchwała otrzymała nr IV/23/03 i stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad. 15 Ustalenie zasad gospodarowania nieruchomościami

Burmistrz Tadeusz Szumski poinformował, że nie jest to nic nowego, tylko uprawnienia, które poprzednio miał Zarząd otrzyma burmistrz. Dotyczą ona zbycia nieruchomości na okres do 3 lat. Wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata i sprzedaż należą do kompetencji Rady Miejskiej. Zawsze odbywa się to w przetargu. W związku z brakiem dyskusji przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami została podjęta jednogłośnie.

Uchwała została oznaczona nr IV/23/03 i stanowi załącznik nr 12 do protokółu.

Ogłoszono przerwę w obradach trwającą od 12.55-13.05

Ad.16 Wybór delegata do Związku Gmin Dorzecza Iny

Burmistrz Tadeusz Szumski poinformował, że jest propozycja, aby następną kadencję pełnił funkcje delegata do Związku Gmin Dorzecza Iny, następnie zapytał, czy są inne kandydatury. W związku z brakiem innych zgłoszeń prowadzący przeprowadził głosowanie i stwierdził, że kandydatura pana Ryszarda Warszawskiego została zatwierdzona większością głosów, przy jednym wstrzymującym się.

Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i poinformował, że uchwała w sprawie wyboru delegata Związku Gmin

Dorzecza Iny została podjęta większością głosów, przy 12 „za” i jednym wstrzymującym się od głosu.

Uchwała ta została oznaczona nr IV/24/03 i stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

Ad.17 Wyznaczenie delegata do stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Tadeusz Szumski, burmistrz- Na spotkaniu wójtów i burmistrzów okazało się, że do komisji podziału środków w Pomeranii chcą wybrać właśnie burmistrza Suchania. Tymczasem na poprzedniej sesji delegatem została wybrana pani Stanisława Bodnar. Pani Bodnar jest mało znana w tym środowisku i nie będzie miała prawdopodobnie poparcia. Jeśli wybrano by burmistrza Suchania w skład tej komisji to zwiększy się nasza możliwość skorzystania z ofert związanych z przynależnością do związku.

Przewodniczący obu Komisji poinformowali, że projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich została podjęta jednogłośnie.

Uchwała została oznaczona nr IV/25/03 i stanowi załącznik nr 14 do protokółu.

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Prowadzący obrady odczytał proponowane wysokości diet dla radnych i sołtysów zachęcił do pytań lub dyskusji.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu przewodniczący Rady miejskiej udzielił głosu przewodniczącym Komisji, którzy poinformowali, że Komisje nie zgłosiły uwag do projektu uchwały i zaopiniowały ją pozytywnie. Następnie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr IV/26/03 i stanowi załącznik nr 15 do protokółu.

Ad. 19 Zmiana wynagrodzenia burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski poinformował, że w związku ze zmianą przepisów ustalających zasady wynagrodzeń pracowników samorządowych niezbędne jest dostosowanie płacy burmistrza do obowiązujących przepisów i przedstawił uzasadnienie uchwały. W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza została podjęta jednogłośnie

Uchwała została oznaczona nr IV/27/03 i stanowi załącznik nr 16 do protokółu. Następnie prowadzący obrady poinformował, że zgodnie z budżetem na 2003r. wynagrodzenia pracowników samorządowych podlegają zwiększeniu o 4%, w związku z czym następny projekt uchwały przedstawia odpowiednio zwiększone składniki płacy burmistrza. Przewodniczący obu stałych komisji rady poinformowali, że komisje pozytywnie opiniują przedstawiony projekt uchwały. W związku z brakiem dyskusji przewodniczący odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr IV/28/03 i stanowi załącznik nr 17 do protokółu.

Ad. 20 Uchwalenie planów komisji Rady na I półrocze 2003r.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje rady działają na podstawie planu pracy przyjętego przez Radę Miejską.

Sławomir Rutkowski- Odczytał projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze . został podjęty jednogłośnie.

Plan pracy stanowi załącznik nr 18 do protokółu.

Dariusz Bardziński- Odczytał projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, przeprowadził

głosowanie i stwierdził, że plan pracy Komisji Spraw Społecznych na I półrocze został podjęty jednogłośnie.

Plan pracy stanowi załącznik nr 19 do protokółu.

Ad. 21 Interpelacje i zapytania radnych

Jerzy Sadowski- Proszę określić, jakie działania zamierza się podjąć, żeby zwiększyć czystość i porządek w gminie Suchań, głównie na drodze nr 10. Dziękuje za informację, że kosz na odpady plastikowe zostanie zainstalowany, ale dlaczego tak późno.

Sławonir Rutkowski- Dlaczego lampy palą się w dzień a nie w nocy?

Władysław Dybała- Czy gmina będzie kosić tereny komunalne i przy wiejskich drogach, czy gmina ma do tego celu kosiarkę?

Stanisław Bodnar- Z mogielników zostały puste studnie. Jest to teren rozgrodzony i doły stanowią zagrożenie.

Sławomir Rutkowski- Prosił kiedyś o usunięcie chemikaliów piwnicy szkolnej, ale widział, że kubeł z nimi nadal stoi.

Małgorzata Przebieracz- Otrzymała informacje, że droga do Słodkowa będzie porządkowana w najbliższym czasie i faktycznie jeden dzień pracowali robotnicy, ale wycięli za mało gałęzi. Nadal dwa samochody nie mogą przejechać bez ocierania się o gałęzie.

Tadeusz Szumski-

 1. Dyrektor Zarządu Dróg obiecał, że zaczynają porządkować pobocze. Narazie muszą utrzymać przejezdność dróg i zajmują się głównie łataniem nawierzchni.

 2. Prosi sołtysów telefon z rana, jeśli palą się lampy.

 3. Nie mamy koszy, dlatego musimy czekać aż dostaniemy., stąd ten wydłużony termin załatwienia sprawy. Kosze dostaniemy w ramach programu opłaconego przez starostwo. Mamy trochę problemów, bo zwozimy opakowania na zaplecze Urzędu i niezbyt regularnie są odbierane. Postaramy się, żeby kosze trafiły do każdej miejscowości.

 4. Kosiarki na pewno nie będziemy kupować. Komunalnych terenów mamy niewiele, jeśli trzeba gdzieś wykosić płacimy za wykonanie roboty.

 5. Jest to teren Nadleśnictwa Dobrzany i realizowany jest program likwidacji mogielników.

Ad. 22 Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski poinformował, że należne diety zostaną wypłacone po zakończeniu sesji w Sali narad. Ponadto przypomniał, że mija termin składania oświadczeń o działalności gospodarczej.

Ad.23 Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował radnym i gościom zaproszonym za udział w obradach i zamknął IV sesję Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 22-01-2004 09:28:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 22-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 22-01-2004 09:28:17