Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

VIII sesja


Protokół Nr VIII/2003

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 13 października 2003r.

Czas trwania : godz.1015- 12

Miejsce: sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

VIII sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu, prowadzący obrady stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, a więc sesja i podjęte na niej uchwały są prawomocne.

Następnie przewodniczący Rady powitał uczestniczących w sesji : burmistrza Tadeusza Szumskiego oraz zastępcę burmistrza Stanisławę Bodnar.

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

P r z e b i e g o b r a d

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad

  2. Stwierdzenie quorum

  3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

5. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników

8. Rozpatrzenie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych

9. Rozpatrzenie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych pracowników

10.Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski i informacje

12. Zamknięcie sesji

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały okres między sesjami Rady. Z otrzymanej informacji wynika, że nie zgłoszono do niego uwag, w związku z tym wnioskuje o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad.5 Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informację o podjętych działaniach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań

Burmistrz Tadeusz Szumski stwierdził, że przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji i prosi o przyjęcie uchwały. Dodał, że wykonanie zadań wykazanych w projekcie nie odbędzie się czyimś kosztem, czyli rezygnacją z innych zadań.

Przewodniczący obu Komisji Rady stwierdzili, że komisje zaopiniowały pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań została podjęta jednogłośnie.

Została ona oznaczona nr VIII/41/03 i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników

Przewodnicząca Komisji powołanej do zaopiniowania kandydatów na ławników Stanisława Bodnar przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu oraz przedstawiła obowiązujące zasady przy wyborze ławników.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski zwrócił się do przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji.

Przewodniczący obu Komisji poinformowali, że Komisje zaopiniowały pozytywnie wszystkich zgłoszonych kandydatów na ławników.

W związku z powyższym prowadzący obrady poprosił o zgłoszenie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Radni zgłosili : 1. Jana Dybałę, 2. Małgorzatę Przebieracz, 3. Sławomira Zabłockiego. Wszyscy wyrazili zgodę. Przewodniczący obrad podał proponowany skład komisji skrutacyjnej i przeprowadził głosowanie, a następnie poinformował, że do wyborów ławników jednogłośnie powołano komisję skrutacyjną w wyżej podanym składzie. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącą Małgorzatę Przebieracz.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i poinformowała, że na ławników do spraw karnych i rodzinnych wybrano: Katarzynę Gajewską, Genowefę Sochacką, Ryszarda Warszawskiego i Bożenę Werlę, a do spraw pracy - Ryszarda Sorokina.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników. Uchwała otrzymała nr VIII/42/03 i stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad. 8 Rozpatrzenie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski przedstawił informację dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący obu komisji rady poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego stwierdził, że informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9 Rozpatrzenie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych pracowników

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu, zgodnie z załącznikiem nr 9 .

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie i poinformował, że informacja ta została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10 Interpelacje i zapytania radnych

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.11 Wolne wnioski i informacje

Władysław Dybała - Zaopatrzyć świetlice wiejskie w opał na okres zimowy.

Małgorzata Przebieracz - Świetlicę wiejską pomalowaliby mieszkańcy, ale czy otrzymają farbę?

Stanisław Bodnar - We wsi dziurawy jest asfalt, parę wywrotek urobku z asfaltu by się przydało.

Dariusz Bardziński - Czy w tym roku będą drzewa do nasadzenia?

Tadeusz Szumski - Świetlice, które mają ogrzewanie zostaną zaopatrzone w opał . Farbę na malowanie świetlicy mieszkańcy otrzymają, ale na wiosnę i niech tych prac dopilnuje osoba zaufana, żeby farba nie ginęła. Materiał z asfaltu jest składowany w Wapnicy i zostanie zużyty na uzupełnienie uszkodzeń w naszych drogach, ale być może dla wszystkich nie starczy. Przewidziane jest utwardzenie dróżki w Nosowie do przystanku. Będą drzewka do nasadzeń, w ubiegłym roku materiał był bardzo słaby i niewiele sadzonek się przyjęło.

Ad.12 Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował radnym i gościom zaproszonym za udział w obradach i zamknął VIII sesję Rady Miejskiej .

Protokołowała Przewodniczący Rady

Zofia Bronisz Ryszard Warszawski

1

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 15-01-2004 12:52:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 15-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 15-01-2004 12:52:08