Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

VII sesja


Protokół Nr VII/2003

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 04 września 2003r.

Czas trwania : godz.1000 - 1315

Miejsce: sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

VII sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu, prowadzący obrady stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, a więc sesja i podjęte na niej uchwały są prawomocne.

Następnie przewodniczący Rady powitał uczestniczących w sesji : burmistrza Tadeusza Szumskiego , zastępcę burmistrza Stanisławę Bodnar oraz sołtysów.

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

P r z e b i e g o b r a d

Przewodniczący obrad zaproponował zmianę porządku obrad i dołączenie jako pkt 11 tematu: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła dodatkowy temat do porządku obrad jako pkt 11 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad

  2. Stwierdzenie quorum

  3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

5. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę kasową budżetu

9. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu na czystość i estetykę gospodarstwa rolnego i posesji

10. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

12.Uchwalenie planów pracy Komisji Rady na II pólrocze 2003r.

13.Interpelacje i zapytania radnych

14. Wolne wnioski i informacje

15. Zamknięcie sesji

Od tego momentu w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały okres między sesjami Rady. Z otrzymanej informacji wynika, że nie zgłoszono do niego uwag, w związku z tym wnioskuje o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad.5 Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informację o podjętych działaniach, w tym z realizacji uchwał Rady i zgłoszonych wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003r.

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski stwierdził, że realizacja budżetu została wnikliwie omówiona na posiedzeniach komisji zgodnie z materiałami, które radni otrzymali. Mówca dodał, że można by wiele mówić jeszcze o zagrożeniach, które mogą się zdarzyć w realizacji budżetu do końca roku, np. już udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o 5%. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał uchwałę CXXXVII/293/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie zaopiniowania informacji Burmistrza Gminy Suchań o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r. pozytywnie opiniującą informację.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rutkowski poinformował, że obradując dość długo komisja uzyskała od burmistrza satysfakcjonujące wyjaśnienia i wnioskuje o przyjęcie przedłożonego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z przedłożoną radnym informacją i po wysłuchaniu burmistrza jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003r.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja w o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r. została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań

Burmistrz Tadeusz Szumski zabrał głos i stwierdził, że w otrzymanym przez radnych materiale znajduje się tabela zawierająca wieloletni program inwestycyjny. Podkreślił, że skutki tej uchwały będą odczuwalne do 2007r. Bez programu Gmina nie może funkcjonować. Najistotniejsze jego elementy to gospodarka ściekowa i ochrona środowiska. Przewiduje się skorzystanie z funduszy SAPARD-u i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ważne jest to jaki będzie dochód gminy. program jest tak ułożony, że zadłużenie będzie zgodne z ustawą.

Druga sprawa to co roku przekazywane są jakieś środki na wsparcie rady parafialnej. Wiele elementów robiono przy wsparciu Gminy, są to kościoły w Słodkówku, Brudzewicach, Modrzewie, Żukowie, Suchanówku i Wapnicy. Obecnie proponuje się wsparcie inwestycji o wartości kosztorysowej 70 tys. zł budowy plebanii kwotą 13 tys. zł, co pozwoli ją przykryć dachem. Zdaje sobie sprawę, że w tej ogólnej biedzie to jest dużo ale trzeba pomóc skończyć tę inicjatywę.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań.

Jerzy Sadowski, wiceprzewodniczący Rady - To połączenie w uchwale zmian do budżetu jest bardzo niefortunne, ponieważ ma dylemat jeśli chodzi o głosowanie. Tak ładnie nazwane w uchwale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, i dalej ochrona i konserwacja zabytków, remont obiektu sakralnego, nie jest prawda. Proponuje się dać niemałe pieniądze bo 13 tys. zł na budowę nowej siedziby plebanii, gdy tymczasem nie ma pieniędzy na naprawę walącego się muru kościelnego w Żukowie, który zagraża przechodniom. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany - popiera je, ale nie zgadza się na wydatkowanie na tego typu pomoc jak budowa drugiej plebanii publicznych pieniędzy.

Sławomir Rutkowski - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Komisja miała podobne dylematy. Kościół jest częścią naszego społeczeństwa, ale nie całego,

a zapis, że chodzi o wsparcie instytucji sakralnej nie jest zgodny z prawdą. Plebania jest to część majątku służąca klerowi. Majątek Kościoła jest gigantyczny i wspierany przez Skarb Państwa, od czego Kościół nie płaci zobowiązań finansowych, co jest przyczyną różnych malwersacji. Komisję zdziwiło dokonanie zmian budżetu w tym względzie. To, że inne obiekty sakralne uzyskiwały wsparcie nie przekonuje, ponieważ trafiło to na księdza dziekana, a nie na inne obiekty. Absolutnego wsparcia wymagałoby Żukowo, jeśli chodzi o mur kościelny.

Komisja nie wypowiadała się kategorycznie co do tej propozycji, ale całkowicie zgodziła się z rozumowaniem i faktami dotyczącymi kosztów utrzymania kotłowni i koniecznością podjęcia działań w kierunku zmniejszenia kosztów utrzymania szkoły.

Prowadzący obrady poprosił o uściślenie opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Sławomir Rutkowski dodał, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu.

Głos zabrał burmistrz Tadeusz Szumski , który stwierdził, że nie uciekamy od żadnego przedsięwzięcia. Zapotrzebowanie było zgłoszone jeszcze w październiku i to rada parafialna ustali jaka jest realizacja zadań. Warunkiem otrzymania środków przez Radę Parafialną jest pokazanie z jakich środków realizowane jest zadanie.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie, a następnie stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2003r. została przez Radę przyjęta przy 14 głosach za i jednym przeciwnym.

Uchwała ta została oznaczona nr VII/36/03 i stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę kasową budżetu

Głos zabrał burmistrz Tadeusz Szumski i stwierdził, że kończy się okres zawarcia umowy z PKO BP SA , wobec tego przeprowadziliśmy przetarg i PKO BP SA jest to jedyny bank, który chce prowadzić nam obsługę kasową.

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący obu komisji rady poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę kasową budżetu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr VII/37/03 i stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Przerwa w obradach w godz. 10.50 - 11.00

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie konkursu na czystość i estetykę posesji i gospodarstwa rolnego

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski - Na poprzedniej sesji radni złożyli wniosek o opracowanie regulaminu konkursu i przedstawiliśmy radnym projekt. Proponuje się rozpoczęcie konkursu od przyszłego roku.

Przewodniczący Rady przypomniał, ze w składzie komisji konkursowej znajdą się przedstawiciele rady, przewodniczących jednostek pomocniczych i Urzędu Gminy, a w konkursie mogą wziąć udział gospodarstwa lub posesje, które zgłoszą swój udział do 30 kwietnia danego roku, zgodnie z zapisem w pkt 4 regulaminu.

Jerzy Sadowski - Po ogłoszeniu wyników konkursu, za ich zgodą, laureaci powinni być ogłoszeni, a zdjęcia nagrodzonych posesji i zagród podane do publicznej wiadomości .

Daniel Niemczynowicz - Przy okazji tego konkursu można wyróżnić miejscowość.

Tadeusz Szumski - Inicjatywę wyróżnienia miejscowości można połączyć z inicjatywą straży pożarnej - nagradzania za przestrzeganie przepisów p.poz. Można wziąć pod uwagę ilość pożarów wynikających z palenia traw, spłatę podatków, inicjatywy wewnętrzne. Niedługo siądziemy z sołtysami do kwestii pozyskania pieniędzy przez stowarzyszenia działające w ich miejscowościach. Trzeba przywrócić inicjatywę lokalną. Zróbmy narazie konkurs indywidualny i pracujmy nad zmianami. W podobnym konkursie organizowanym przez Izbę Rolnicza Gmina Suchań uczestniczyła , było tylko 6 zgłoszeń.

Daniel Niemczynowicz - Zgadza się na takie rozwiązanie.

Sławomir Rutkowski - W Wapnicy reaktywowało się Koło Gospodyń Wiejskich i w związku z nie uzyskaniem zgody Wapnickiego Towarzystwa Edukacyjnego na spotykanie się w ich świetlicy, zwróciło się o pomoc do księdza i będą spotykać się w salce katechetycznej.

Przewodniczący obu Komisji Rady przedstawili pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i poinformował, że uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na najestetyczniejszą zagrodę i posesję Gminy Suchań została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr VII/38/03 i stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad.10 Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski poinformował, że po zmianie zapisu w ustawie o systemie oświaty jest możliwe połączenie szkół w Zespół na stałe. Uzyskaliśmy w tej sprawie pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Przewodniczący obu Komisji Rady stwierdzili, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała nr VII/39/03 i stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Burmistrz Tadeusz Szumski poinformował, że chciałby przekazać pewne kwestie związane z zamianą ogrzewania szkoły z olejowego na biopaliwo, które nie były przedstawione na komisji. Są to finansowe wyliczenia, które są bardzo optymistyczne, a wynikają z rachunku ekonomicznego.

Zastępca burmistrza Stanisława Bodnar - przekazała wyliczenia , podkreślając m.in., że w roku bieżącym szacunkowy koszt utrzymania kotłowni olejowej wynosi 500 tys. zł., a przy użyciu słomy - 236 tys. zł, co stanowi 47% dotychczasowych kosztów. Biorąc pod uwagę oszczędności 30% wartości rocznego paliwa już można ocieplić budynek szkoły.

Jan Dybała - Jaka słoma będzie spalana ?

Tadeusz Szumski - W piecu, który planujemy kupić może być spalane różne paliwo:

siano, każda słoma, prasowane różnie, zrębki, drewno, wierzba energetyczna, itp.

Sławomir Rutkowski - Wymagałoby to zgromadzenia ogromnych ilości paliwa, jak z porządkiem wokół szkoły i dowozem tego paliwa.

Tadeusz Szumski - Ogłasza się przetarg i podpisuje umowy na poszczególne terminy. Jest miejsce na duży skład opału przy kotłowni, tygodniowy zapas można zgromadzić. Olejowa kotłownia pozostanie , bo będzie potrzebna przy dużych obniżeniach temperatury. Spodziewamy się, że chętnych na dostawy słomy będzie sporo i nie tylko z naszego terenu. W piątek składamy wniosek do Sapardu. Nie mamy wyjścia, bo 10% budżetu wkładamy w piec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rutkowski - Komisja otrzymała do rozstrzygnięcia parę dylematów, musiała się odnieść do pisma dotyczącego gwarancji kredytowych. Opinia Komisji dotyczy wszystkich spraw. Budżet naszej gminy wynosi około 6 mln. zł. Wszystkie dane bankowe wskazują , że bezpieczny poziom zadłużenia gminy to 30%. Na koniec czerwca sytuacja naszej gminy wygląda tak, że jesteśmy zadłużeni na 2.400 tys. zł- niecałe 30%., a z pożyczką przekroczy 30 %, czyli zadłużenie będzie na bezpiecznym poziomie.

Komisja została również powiadomiona o piśmie ze Stargardzkiego Stowarzyszenia wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia „Zdrowie” skierowanym do przewodniczącego Rady z prośbą o poręczenie Zakładowi Zespołów Opieki Zdrowotnej bankowego kredytu na kwotę 160 tys. zł. Musielibyśmy tę kwotę mieć w budżecie, żeby kredyt poręczyć. Przy przyjęciu programu inwestycyjnego na najbliższe lata, takiej kwoty my nie mamy. Brak w tym piśmie wskazania z czego ten kredyt zostanie spłacony. Wskazuje to raczej na darowiznę w tej wysokości. Komisja uważa, że Powiat nie wyczerpał wszystkich możliwości. Posiadają nowy obiekt szpitalny bez wyposażenia, może bank przyjmie pod zastaw. Rada Choszczna zastawiła wszystko. Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała numer VII/40/03 i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Ad.12 Uchwalenie planów pracy Komisji Rady na II półrocze 2003r.

Na wstępie burmistrz Suchania Tadeusz Szumski wyjaśnił, że w II półroczu nie będzie rozpatrywany temat przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań, ponieważ nas na to nie stać, a zmiany przepisów nie wymuszają na nas posiadania planu. Można wydawać dokumenty w oparciu o posiadane studium uwarunkowań. Są już przypadki uwag do studium, kiedy to właściciel gruntu o przeznaczeniu rolniczym chciałby działki sprzedawać jako rekreacyjne. Pan Brzozowski wprowadza w błąd kupujących. Gmina potwierdza, że są to działki rolne.

Proponuje o włączenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej kontroli realizacji dotacji udzielonych stowarzyszeniom.

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący Rady odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku został podjęty jednogłośnie.

Stanowi on załącznik nr 10 do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał następnie projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych i przeprowadził głosowanie, w wyniku którego stwierdził, że projekt planu pracy Komisji na II półrocze 2003r. został przyjęty jednogłośnie.

Stanowi on załącznik nr 11 do protokółu.

Ad.13 Interpelacje i zapytania radnych

Jerzy Sadowski - Z przykrością stwierdza, że jadąc w stronę Tarnowa po prawej stronie drogi, na poboczu, leży ogromna kupa śmieci. Nie jest to pierwszy raz.

Tadeusz Szumski - Wie o tej sprawie i dochodzi kto jest sprawcą. Są jeszcze inne miejsca gdzie wysypywane są śmieci. Musimy dojść kto to robi.

Jan Chlebda - W Brudzewicach, jadąc w stronę Zaolzia, została przez kombajn Niemca zarwana studzienka. W wiacie dla dzieci położymy płyty, kiedy to można zrobić?

Tadeusz Szumski - Jutro ktoś przyjedzie i zrobi studzienkę. Po zakończeniu prac rozpoczętych przez zatrudnionych pracowników , w wiacie zostanie położona kostka.

Sławomir Rutkowski - Na drodze w kierunku Dobrzan pobocze zostało rozepchane, aż uszkodzono słupki.

W Wapnicy przystanek dla dzieci jest zdemolowany.

Tadeusz Szumski - Droga ma w niektórych miejscach szerokość 16 m, a została zmniejszona do 3. Dlatego pobocze zostało zepchnięte. Jeśli komuś uszkodzono słupki, powinien zgłosić to imiennie. Przystanek w Wapnicy jest naprawiany 2 razy w roku. Zrobimy to jeszcze raz, ale będzie miał on tylko dach, bez boków. Mieszkańcy nie chcą powiedzieć kto to demoluje.

Sławomir Zabłocki - Nie w każdym kursie przewożącym dzieci jest opiekun.

Tadeusz Szumski - Umowy z przewoźnikami mamy tak podpisane, że są oni również opiekunami dzieci. Kierowca odpowiada również za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.

Stanisława Bodnar - Mamy trzy trasy dowozu, każde dziecko siedzi wygodnie i bezpiecznie. Kierowca ma więcej czasu na przewóz, nie musi tak się spieszyć.

Zdzisław Morawski - Czy będą gminne dożynki?

Tadeusz Szumski - Jeżeli będzie taka inicjatywa rolników, podejmiemy ją. Dziś dożynki organizują cztery miejscowości w Gminie, na organizację każdy komitet organizacyjny otrzyma 500 zł. Gmina dożynek nie będzie organizować.

Ad.17 Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski omówił pismo nadesłane przez Stargardzkie Stowarzyszenie Wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia - „Zdrowie” z prośbą o udzielenie poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Zespołów Opieki Zdrowotnej kredytu bankowego w kwocie 160 tys. zł. Szpital jest w bardzo trudnej sytuacji, ale nawet udzielenie pomocy przez poręczenie nie rozwiąże problemów. Brak planu wyjścia z kryzysu w dalszej perspektywie.

Wygląda na to, że SPZOZ nie spłaciłby tego kredytu, tym samym poręczenie będzie formą darowizny.

Sławomir Rutkowski - To jest nie tylko sprawa starostwa, ale też Urzędu Marszałkowskiego, który zgodził się na budowę oddziału ginekologiczno-położniczego znając katastroficzną sytuację szpitala. W Choszcznie szpital nie jest zadłużony, a w Kamieniu padł i szpital działa nadal.

Przewodniczący obu Komisji stwierdzili, że Komisje są przeciw poręczeniu kredytu.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie nad wnioskiem i stwierdził, że wniosek o poręczenie PZZOZ kredytu bankowego na kwotę 160 tys. zł został odrzucony przy 13 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się.

W chwili głosowania na sali było obecnych 14 radnych.

Stanisława Bodnar - Prosi o włączenie się do Dni Trzeźwości, które są organizowane w Gminie w dniach 26 - 27 września. Odbędzie się turniej piłki i festyn.

W dniach 12 - 14 września w Barzkowicach odbędą się Targi Rolne, gdzie będzie msza św. i korowód dożynkowy, w którym udział zgłosił sołtys z Nosowa.

Daniel Niemczynowicz - Krzyżówka z Sadłowa do Słodkówka jest już prawie nieprzejezdna, szczególnie jeśli jedzie się z maszyną rolniczą, ponieważ w nawierzchni drogi nr 10 są głębokie koleiny.

Ad.14 Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował radnym i gościom zaproszonym za udział w obradach i zamknął VII sesję Rady Miejskiej .

Protokołowała Przewodniczący Rady

Zofia Bronisz Ryszard Warszawski

1

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 15-01-2004 12:51:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 15-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 15-01-2004 12:51:02