V sesja


Protokół nr V/2003

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 29 kwietnia 2003r.

Czas trwania: dodz.10.00-13.00

Miejsce: sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

V sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady miejskiej Ryszard

Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu,

prowadzący obrady stwierdził, że na Sali obecnych jest 14 radnych, a więc sesja i

podjęte na niej uchwały są prawomocne. Następnie przewodniczący rady powitał

uczestniczących w sesji : burmistrza Tadeusza Sztumskiego, zastępcę burmistrza

Stanisławę Bodnar, zastępcę komendanta powiatowego Policji podinsp. Jacka

Fabisiaka oraz sołtysów. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2

do protokółu .

P r z e b i e g o b r a d

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad

2.Stwierdzenie quorum

3.Przedstawienie porządku obrad

4.Pzyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

5.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

6.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Suchań

za 2002r.

7.Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej gminy Suchań za 2002r.

8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002r.

9.Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2002r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania

lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się

przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

11.Interpelacje i zapytania radnych

12.Wolne wnioski i informacje

13.Zamknięcie sesji

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w

wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały

okres między sesjami Rady. Z otrzymanej informacji wynika, że nie zgłoszono do

niego uwag, z związku z tym wnioskuje o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący obrad przeprowadził glosowanie i stwierdził, że protokół z

poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5 Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informacje o podjętych

działaniach, działaniach tym realizacji uchwał rady i zgłoszonych wniosków, zgodnie

z załącznikiem nr 3 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i

stwierdził, że informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej została przyjęta

jednogłośnie.

Ad.6 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy

Suchań za 2002r.

Kierownik Rewiru Zdzisław Śledziona przedstawił informację o stanie

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Suchań za 2002r., zgodnie

z załącznikiem na 4 do protokółu.

W dyskusji udział wzięli:

Sławomir Rutkowski - Chciałby dołożyć trochę dziegciu do tego miodu. Wiadomo,

że statystyka to dziedzina które źle się nadaje do udowodnienia czegokolwiek i w tym

przypadku również ogólna opinia jest inna od zaprezentowanej statystyki. W Wapnicy

zanotowano spadek przestępstw, ale strach pomyśleć co będzie jak skończy się

dewastacja własności AWRSP, można spodziewać się, że przeniosą się na mienie

prywatne. Wszystkie słupy energetyczne , które miały przewodzić prąd do

oczyszczalni ścieków zostały zdewastowane i połamane. Poczucie bezpieczeństwa

nie wzmagają bezkarne podpalenia ze szkodą dla nas wszystkich. Czy nie z tego

powodu, że policja wykazuje niefrasobliwość. Dwa wozy Drzymały z postawionych na

działkach zostały rozbite, zdewastowane. Burmistrz chciał dokonać wizji lokalnej i

wszyscy byli oprócz zawiadomionej wcześniej policji. Było w Wapnicy podpalenie,

koszty poniósł budżet gminy , a podobno strażak to zrobił, powinien ponieść koszty.

Podkreśla, że nie można niedoceniać roli policji, ale w środowisku gdzie 10% osób

jest bez pracy i wiele czynów karnych wynika z poszukiwania środków do życia,

niezbędne są stałe dyżury policji w Wapnicy.

Zdzisław Śledziona - Lokal, w którym był pełniony dyżur został sprzedany, znalazł

już inne miejsce i dyżury zostaną wznowione.

Ryszard Warszawski, przewodniczący Rady Miejskiej - na jakim etapie jest ta

sprawa?

Stanisława Bodnar - Dawno jest lokal wskazany i będzie udostępniany.

Zdzisław Śledziona - Od maja rozpoczynamy dyżury.

Jerzy Sadowisk - należy się cieszyć, że spadła liczba wykroczeń, ale jest okazja

zastanowić się nad tym, żeby policja działała bardziej efektywnie. Biurokracja jest

przyczyna tego, że więcej czasu spędzają funkcjonariusze przy biurkach. Dobrze, że

dostaną policjanci skuter, może dzięki temu będzie ich widać, bo to jest zasadniczym

warunkiem ścisłego kontaktu z mieszkańcami i młodzieżą, żeby te negatywne

przypadki można było szybciej i skutecznie likwidować. Mieszkańcy wsi nie czują się

bezpiecznie i starają się zabezpieczać skutecznie swoje mienie. Daleka droga jest do

tego, żeby poczucie bezpieczeństwa było na odpowiednim poziomie.

Ryszard Warszawski - Oficjalne statystyki to jedno, a poczucie bezpieczeństwa to

drugie. Wierzymy jednak, że jeżeli tendencja spadkowa przestępstw się utrzyma to

poczucie bezpieczeństwa wzrośnie.

Jacek Fabisiak - Dziękuję za zaproszenie. Gminę Suchań zna bliżej ponieważ ma

tu 4 podopiecznych jako kurator społeczny. Jesteśmy od wykonywania zadań, ale

fakt, że biurokracja rośnie z roku na rok. Zgłaszamy to przy każdej okazji, ale nic się

nie zmienia w tym względzie. Wyjaśni jaka była przyczyna braku policji w Wapnicy,

ale na pewno nie wynikało to ze złej woli i prosi o dalszą współpracę. Palą się

hektary lasów i łąk, ale nie ma zgłoszeń do policji w tej sprawie. Przez miesiąc jest 4-

5 zgłoszeń. Nikt też nie zgłasza dewastacji znaków drogowych na ciągach

komunikacyjnych. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że popełniają przestępca. Musi być

współpraca środowiska z policją. Zdaje sobie sprawę, że statystyka wypacza

rzeczywistość oraz że stan bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa to dwie

różne sprawy. Jednak to co zrobiła policja Suchańska to duży wyczyn, należy im

oddać szacunek. Nigdy nie jest jednak zadowolony, żeby powiedział, że nie można

więcej. Dziś policja dostaje skuter, może kiedyś będzie samochód. Tymczasem

dobrze, że w samochodach są instalacje gazowe bo nie byłoby czym jeździć. Skutery

zakupiono dla policji w wyniku balu dobroczynnego, tak że wszyscy dołożyli do tego

cegiełkę. Pani burmistrz jako przewodnicząca komisji przeciwalkoholowej,

przyczyniła się do zakupu alkotestu za 6 tys. zł, który jest już zamówiony.

Sławomir Rutkowski - Czy nasz posterunek ma automat zgłoszeniowy?

Zdzisław Śledziona - Tak, można również zgłoszenia przesłać faxem. W związku z

zakończeniem dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił dziesięciominutową

przerwę i zaprosił wszystkich na parking w celu obejrzenia skutera kupionego dla

policji w Suchaniu

Przerwa trwała od 10.55 do 11.05

Ad.7 Ocena stanu przeciwpożarowej Gminy Suchań za 2002r.

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski - Informacja była omawiana na

posiedzeniu komisji. Straż gminna służy nie tylko Suchaniowi, ale całej gminie. W

tym roku chcielibyśmy uporządkować wyposażenie żuka, tak, żeby do wypadku nie

jechał duży samochód. Mamy gotową dokumentację , żeby piętro remizy przerobić

na 3 mieszkania. Jesteśmy gotowi na wymianę pokoleniową w OSP. Padły głosy,

żeby ustalić nagrodę dla wsi, w której nie ma podpaleń. Zasady wypalania gruntów

ornych są ustalone, nie ma zgody na palenie użytków zielonych. Komendanta

gminnego nie ma na sesji z powodu zdrowia, a dlaczego nikt nie przyjechał ze

Stargardu nie wiadomo, był obecny komendant na zebraniu OSP.

W dyskusji udział wzięli:

Dariusz Bardziński - Należy się zastanowić czy warto zajmować się żukiem,

ponieważ często przy wypadku woda czy piana też jest potrzebna. Może kupić drugi

wóz z wodą do 2 tys. l.

Tadeusz Szumski - Można kupić podwozie z silnikiem i różne rzeczy na tym

instalować. Należy dokonać przeglądu i pojąć decyzje.

Ryszard Warszawski - Decyzje te są ważne i pilne, ponieważ ruch wzrasta więc

będzie wzrastała ilość interwencji. Dyspozycyjność kierowców po zamieszkaniu w

remizie na pewno będzie większa.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o stanie ochrony

przeciwpożarowej za 2002r. i stwierdził, że została ona przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad.8 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002r.

Głos zabrał burmistrz Suchania Tadeusz Szumski, który mówiąc o

ubiegłorocznym budżecie stwierdził, że gmina prowadzi bardzo ostrożną politykę

zadłużeniową. Po 5 maja zaczyna prowadzić rozmowy z dłużnikami, dłużnikami

wyniku takich rozmów udaje się odzyskać część zaległości.

W imieniu zarządu ubiegłej kadencji i własnym prosi o przyjęcie sprawozdania z

wykonania budżetu za ubiegły rok.

Sławomir Rutkowki - Konieczny jest krótki komentarz o rzeczywistości

ubiegłorocznej. W ubiegłym roku zaczął się wyraźny kryzys w naszym kraju. To co

robiliśmy było zaciskaniem pasa. Koncentracja oświaty zaowocowała tym, że chociaż

w tym miejscu mieliśmy trochę oddechu. Władze centralne dają na płace, reszta

obciąża gminę. Zaległości ZUS-u wyniosły 70 tys. zł. i wynikały z terminów

otrzymania środków na ten cel. Gmina niestety odprowadzić musi odsetki i ponieść

koszty. Niestety jesteśmy biedną gminą, której dochody maleją z roku na rok.

Powoduje to nieustannie lawirowanie pomiędzy paragrafami budżetu. Za każdym

razem Komisja Rewizyjna opiniowała projekty uchwał. Nasza bolączką jest to, że nie

znaleźliśmy dodatkowych dochodów do budżetu. Dochody mamy ze sprzedaży

majątku. Nie powstają nowe miejsca pracy. Zadłużenie mamy na takim poziomie, że

możemy je spłacić. Zgodnie z zaleceniami RIO bezpieczny poziom zadłużenia

samorządu to 10% wartości budżetu. Niektóre samorządy osiągnęły prawie 100%

zadłużenia. Wyzwaniem będzie następny rok bo budżet centralny będzie musiał

znaleźć środki na składkę dla UE.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja wnioskuje o przyjęcie

sprawozdania z wykonania budżetu na 2002r.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy Suchań z

wykonania budżetu za 2002r., stanowiąca załącznik nr 6 do protokółu, następnie

przeprowadził glosowanie i stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Suchań za 2002r. zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad.9 Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2002r.

Prowadzący obrady poinformował, że zgodnie z art.28a ust.2 ustawy o

samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje w

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli

minimum 8 głosów „za”. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał

wniosek komisji z dnia 4 kwietnia o udzielenie absolutorium burmistrzowi, załącznik

nr 8 do protokółu.

Przewodniczący komisji spraw Społecznych Dariusz Bardziński poinformował, że

komisja również jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał uchwałę składu

Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia

2003r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w

Suchaniu w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gminy Suchań z tytułu

wykonania budżetu za 2002r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do protokółu.

Następnie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, przeprowadził glosowanie i

stwierdził, że uchwala w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi została

podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała Nr V/29/03 i stanowi załącznik nr 10 do protokółu.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania

odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie

stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski - Taka uchwała była podjęta dwa

lata temu. Reguluje ona postępowanie przy należnościach nie związanych z

podatkiem.

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady poprosił o przedstawienie

stanowisk Komisji.

Przewodniczący obu Komisji poinformowali, że komisje zaopiniowały pozytywnie

przedstawiony projekt uchwały.

Prowadzący obrady odczytał uchwałę i przeprowadził głosowanie, w wyniku którego

stwierdził, że uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania

lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się

przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr V/30/03 i stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad.11 Interpelacje i zapytania radnych

Jerzy Sadowiski - Wraca do fatalnego stanu czystości dróg pobocza, głównie na

drodze nr 10. Trzeba podjąć działania żeby zwiększyć czystość i porządek w gminie

Suchań. Jeśli nie można tego wyegzekwować inaczej to nagłośnić w prasie czy

telewizji i wymóc odpowiednie działania.

Ryszard Warszawski - Prosi o wzięcie pod uwagę również lasów państwowych.

Nadleśnictwo organizuje czasem taką akcję , niech się tym zajmą.

Sławomir Rutkowski - Partia sadzonek, która trafiła w ubiegłym roku do wapnicy

była kiepskiej jakości lub uschła.

Tadeusz Niklewicz - Dlaczego plansza na rynku jest ustawiona odwrotnie jeśli

chodzi o kierunki wschód - zachód.

Stanisław Bodnar - Czy na cmentarzu będą jakieś zasieki na liście, bo wiatr

nawiewa je na sprzątnięte groby.

Janusz Marynowski - ,Dlaczego na naszym terenie nasadzenia lasu dokonują

ludzie z województwa poznańskiego, poznańskiego nie nasi mieszkańcy?

Tadeusz Szumski -

  1. Być może sprzątanie poboczy skończy się wykonaniem zastępczym jeśli Zarząd tego nie zrobi, to zrobią nasi pracownicy i obciążymy Zarząd . Z Nadleśnictwem tez porozmawia na ten temat.

  1. Jeśli chodzi o nasadzenia to otrzymujemy materiał bezpłatnie i jest on gorszej jakości, chociaż z nasadzonych na cmentarzu w Suchaniu drzewek przetrwało 70%.

  1. Plansza na rynku jest ustawiona wg kierunków północ- południe i tak należy ja czytać. Nie ponosiliśmy kosztów ustawienia jej, tylko firmy reklamujące się na niej.

  1. Jeśli chodzi o liście na cmentarzu, zobaczy jak to wygląda.

  1. Nadleśnictwo robi przetarg na sadzenie drzew i wykonuje firma, która przetarg wygrała.

Sławomir Rutkowski - upoważnia p. Zofię Bronisz do zorganizowania wyjazdowego

posiedzenia Komisji Rewizyjnej z wizytą w każdym sołectwie oraz posiedzenia z

udziałem sołtysów na temat działalności służby zdrowia.

Ad.12 Wolne wnioski i informacje

Prowadzący obrady Ryszard Warszawski poinformował, że należne diety

zostaną wypłacone po zakończeniu sesji w sali narad. Ponadto przypomniał, że mija

termin składania oświadczeń o stanie majątkowym.

Zastępca burmistrza Stanisława Bodnar poinformowała, że w dniach 1 i 3 maja w

Suchaniu odbędą się spotkania rekreacyjno-kulturalne, 1 - na boisku, 2 - na rynku,

na które zaprasza. Programy szczegółowe są na plakatach.

Stanisław Bodnar - Czy będzie transport dowożący mieszkańców na głosowanie w

czasie referendum.

Tadeusz Szumski - Przypuszczamy, że nie będzie na ten cel pieniędzy, jeśli coś się

zmieni powiadomimy w tej sprawie.

Ad.13 Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował radnym

i gościom zaproszonym za udział w obradach i zamknął V sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała

Zofia Bronisz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 22-01-2004 09:25:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 22-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 22-01-2004 09:25:42