VI sesja


Protokół Nr VI/2003

z sesji Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 25 czerwca 2003r.

Czas trwania : godz.1000 - 1315

Miejsce: sala narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

VI sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski, który powitał obecnych radnych i zaproszonych gości.

O b e c n o ś ć

W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokółu, prowadzący obrady stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, a więc sesja i podjęte na niej uchwały są prawomocne.

Następnie przewodniczący Rady powitał uczestniczących w sesji : lekarz stomatolog panią Teresę Cieślak, zastępczynie dyrektorki Zespołu Szkół Publicznych panie Dorotę Gałczyńską i Grażynę Barszcz, burmistrza Tadeusza Szumskiego , zastępcę burmistrza Stanisławę Bodnar oraz sołtysów.

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

P r z e b i e g o b r a d

Przewodniczący obrad zaproponował zmianę porządku obrad i dołączenie jako pkt 14 tematu: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła dodatkowy temat do porządku obrad jako pkt 14 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad

  2. Stwierdzenie quorum

  3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

5. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

6. 0cena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Suchań i

przygotowanie placówek do roku szkolnego 2003/2004

7. Ocena funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Suchań

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki

Zachodniopomorskiemu Funduszowi Poręczeń kredytowych sp.z oo na

zabezpieczenie poręczeń kredytów zaciąganych w celu stworzenia

nowych miejsc pracy przez podmioty gospodarcze

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie

inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w m.Słodkowo”

11. Informacja dotycząca realizacji uchwały w sprawie szczegółowych

zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

13.Powołanie komisji do zaopiniowania kandydatów na ławników

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

15.Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze

16.Interpelacje i zapytania radnych

17. Wolne wnioski i informacje

18. Zamknięcie sesji

Ad.4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

Prowadzący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był sporządzony w wymaganym czasie i wyłożony do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego przez cały okres między sesjami Rady. Z otrzymanej informacji wynika, że nie zgłoszono do niego uwag, w związku z tym wnioskuje o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad.5 Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił informację o podjętych działaniach, w tym realizacji uchwał Rady i zgłoszonych wniosków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokółu.

W związku z brakiem dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 0cena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Suchań i

przygotowanie placówek do roku szkolnego 2003/2004

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady wnikliwie pracowały nad tym tematem i w związku z informacją burmistrza, że nie ma nic do dodania do tego tematu, poprosił zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Sławomira Zabłockiego o zabranie głosu. W/w odczytał protokół z przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Spraw Społecznych wizytacji na zajęciach pozalekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Dariusz Bardziński dodał, że w konkursie organizowanym przez „Kurier Szczeciński” nasza szkoła została nagrodzona komputerem za całokształt zajęć pozalekcyjnych. Ponadto wie, że w szkole nauczycielka ukończyła specjalizację w zakresie logopedii, dlatego jest zdziwiony, że wykazuje się brak logopedy.

Ryszard Warszawski - Czy już wiadomo kogo będzie trzeba zatrudnić i czy będzie możliwość przekwalifikowania zatrudnianych nauczycieli.

Sławomir Rutkowski - Na szczęście są to kłopoty, którymi zajmie się dyrekcja, pozostaje nam wierzyć, że zostaną właściwie rozwiązane. Kwestie kadrowe nie są w kompetencjach rady. Nauczycielom życzy dobrych wakacji, szczególnie za osiągnięcia w części humanistycznej testów, bo jest to powód do wypinania piersi. Cieszy się, że tak się zakończyły nasze spory. Burmistrz mówił, że teraz największym zmartwieniem jest utrzymanie poziomu.

Stanisława Bodnar - Nie ma kłopotów kadrowych. To jest tylko sygnalizacja wakatów na koniec roku, ale zostaną one szybko uzupełnione. Nauczycieli nie brakuje. W związku z wcześniejszym rozeznaniem w programie oświaty są określone potrzebne specjalności i dlatego jedna z nauczycielek za zgodą dyrekcji podjęła się uzyskania kwalifikacji z logopedii. Na pewno będzie zatrudniona, ale jeszcze kwalifikacji tych nie posiada.

Jerzy Sadowski - Cieszyć się należy, że uzyskano poprawę w testach humanistycznych i napawa to optymizmem, ale pozostały jeszcze testy matematyczno - przyrodnicze, które niestety odbiegają daleko od średniej. Należy w związku z tym wzmóc pracę i dokonać dużego wysiłku, żeby zbliżyć się do średniej. Daje się zauważyć postęp, ale głównie zależy od pracy ciągłej, i nie jest to kwestia miesiąca, ale lat.

Sławomir Rutkowski - Niepokojące jest to, że w ciągu 5 lat zniknie 6 oddziałów, co oznacza zmniejszenie zatrudnienia o 9 etatów, dlatego trzeba myśleć o ograniczeniu zatrudnienia,

Tadeusz Szumski - W poprzedniej kadencji Rada Miejska uchwaliła program oświaty na 9 lat, który zawiera część mówiącą o konieczności przekwalifikowania nauczycieli w związku właśnie z wskaźnikami demograficznymi. Nauczyciele doskonale o tym wiedzą i w związku z tym podejmują szkolenie w specjalnościach, w których znajdą zatrudnienie. W przyszłym roku trzeba będzie usiąść znów do tego programu.

Stanisława Bodnar - Dotyka to głównie nauczycieli kl.I-IV i to ze względu na nich zatrudnia się nauczycieli z zewnątrz wyłącznie na czas określony, żeby dać naszym czas na przekwalifikowanie.

Grażyna Barszcz - dyrektorka ds. gimnazjum - Cieszy fakt, że młodzież uzyskała takie wyniki. Zapewnia, że nauczyciele dołożą wszelkich starań, żeby ten wynik powtórzyć.

Ryszard Warszawski - Życzy, żeby utrzymać ten wynik, co na pewno jest trudniejsze niż uzyskanie go jednorazowo.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie i stwierdził, że informacja w sprawie fukcjonowania oświaty na terenie gminy Suchań i przygotowania placówek do roku szkolnego 2003/2004 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. 7 Ocena funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Suchań

Burmistrz Tadeusz Szumski zwrócił się z prośbą o przyjęcie informacji.

Sławomir Rutkowski - Ma pytanie do doktora, czy to prawda co słychać w mediach, że NFOZ ogranicza limity świadczeń?

Grzegorz Jakubowski - Limity obowiązują te, które zostały zawarte z kasą chorych. Wiadomości na temat zmniejszeń zna również z doniesień prasowych. Wiadomo również, że zmniejszyły się wpływy ze składek zdrowotnych. Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia ustalające opłaty za przewozy sanitarne. Brak przepisów wykonawczych do leków za złotówkę.

Teresa Cieślak - Do końca roku obowiązuje limit na usługi stomatologiczne i nie jest on zmniejszony w stosunku do roku ubiegłego. Nierealne jest jego zwiększenie.

Sławomir Rutkowski - Z autopsji wie, że w wojewódzkiej poradni stosuje się zamiennie lepsze materiały w leczeniu zębów za dopłatą, czy u nas też tak jest?

Teresa Cieślak - Jest to stosowane od dawna i dzięki dodatkowym opłatom mogła zakupić autoklaw za 13 tys. zł.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski zwrócił się do przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji.

Przewodniczący obu Komisji poinformowali, że Komisje zaopiniowały pozytywnie informację dotycząca funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Suchań i przeprowadził głosowanie, a następnie stwierdził, że informacja ta została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Informacja dotycząca funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Suchań stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchań

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący obu komisji rady poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta została oznaczona nr VI/31/03 i stanowi załącznik nr 6 do protokółu.

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki

Zachodniopomorskiemu Funduszowi Poręczeń kredytowych sp.z oo na

zapezpieczenie poręczeń kredytów zaciąganych w celu stworzenia

nowych miejsc pracy przez podmioty gospodarcze

Burmistrz Suchania Tadeusz Szumski przedstawił ideę stworzenia możliwości przedsiębiorcom z naszej gminy na otrzymanie kredytu na stworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi tu głównie o poręczenie, bo z tym ludzie mają duży kłopot.

Ryszard Warszawski - Jest to inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom.

Stanisław Bodnar - Czy rolnikom też poręczy ten fundusz kredyt na zakup parku maszynowego?

Tadeusz Szumski - Nie, powinno to znaleźć inicjatywę w Izbach Rolniczych. Na szczeblu powiatu to nie jest możliwe, ponieważ gminy nie mają takich kwot na zabezpieczenie jakich wymaga bank. Z rolnikami jest taki problem, że są kłopoty w pozyskiwaniu środków z SAPARD-u.

Sławomir Rutkowski - To sygnalizuje problem. Przypomina, że Izby Rolnicze powstały na podstawie ustawy i my jesteśmy udziałowcami. Mają czym obracać, władze są z wyboru, możemy mieć wpływ na to na co przeznaczane są środki.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili następujące opinie:

  • Komisji Rewizyjnej - Sławomir Rutkowski - Komisja uznała, że jest to wspaniały pomysł gdyż Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa dysponują środkami umożliwiającymi wprowadzenie w życie tej idei. Niemożliwe jest wykupienie przez nas udziałów, gdyż jesteśmy za biedni, ale możemy wesprzeć wkładem do wykorzystania na naszym terenie dla nowych i starych podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy.

  • Komisji Spraw Społecznych - z-ca przew. Sławomir Zabłocki - Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia pożyczki Zachodniopomorskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na zabezpieczenie poręczeń kredytów zaciąganych w celu stworzenia nowych miejsc pracy przez podmioty gospodarcze została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr VI/32/03 i stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie

inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w m.Słodkowo”

Burmistrz Tadeusz Szumski - Żebyśmy mogli otrzymać pieniądze z SAPARD-u musimy wykonać zadanie i rozliczyć się. Na ten cel weźmiemy kredyt, ponieważ swoich środków nie mamy.

W związku z brakiem dyskusji głos zabrali przewodniczący komisji:

  • Sławomir Rutkowski, Komisja Rewizyjna - Powinniśmy upoważnić burmistrza do zaciągnięcia kredytu, ponieważ brak tych środków, chociaż nie mamy gwarancji, że otrzymamy te środki z SAPARD-u. Musimy być jednak do tego przygotowani.

  • Sławomir Zabłocki, Komisja Spraw Społecznych - Zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w m. Słodkowo” została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała nr VI/33/03 i stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Przerwa w obradach w godz. 11.15 - 11.30

Ad.11 Informacja dotycząca realizacji uchwały w sprawie szczegółowych

zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań

Głos zabrała Stanisława Bodnar - zastępca burmistrza. Poinformowała, że w związku z tym, że spada liczba osób korzystających z pojemników na odpady stałe, podjęto decyzję wprowadzenia od lipca na teren naszej gminy drugiej firmy, którą jest Rhetmann. Firma ta ma nieco niższe ceny i bardziej estetyczne pojemniki. Każdy z nas ma obowiązek okazania się dowodem na to gdzie dostarcza odpady stałe. W przypadku braku takiego dokumentu będą kierowane sprawy do sądu grodzkiego.

Jeśli chodzi o gospodarkę ściekową to dotyczy tylko Suchania i w tym roku będzie 100% podłączeń.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Rutkowski przedstawił protokół z wyjazdowych posiedzeń Komisji w dniach 20 i 22 maja b.r.

Przewodniczący Rady Ryszard Warszawski podkreślił, ze za kilka miesięcy oczekuje na sesji informacji ze stopnia realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję.

Zastępca burmistrza Stanisława Bodnar poinformowała, że wiele zgłoszonych zadań jest w trakcie realizacji, niektóre są w programie działania.

Sławomir Rutkowski - Po przeprowadzonych lustracjach wszystkich wsi wyszliśmy z przekonaniem, że większość mieszkańców dba o domy, ale widoczna jest bieda.

Jerzy Sadowski - Interesująca jest ta informacja, ale brakuje wniosków natury ogólnej co do stopnia czystości czy estetyki wsi. To by miało punkt odniesienia do następnych akcji sprawdzenia jak się ma stan czystości do ilości pojemników na śmieci. Ponadto jak wyglądają drogi lokalne. Cieszą podjęte działania zaopatrzenia wsi w kosze na odpady selektywne,

Sławomir Rutkowski - Należy dodać, że ci, a więc trafiają one na nielegalne wysypiska.

Jerzy Sadowski - Prawdopodobnie dzieje się tak ze względów finansowych. Celem zmniejszenia kosztów powinno zawierać się umowy na dwa gospodarstwa.

Stanisława Bodnar - Umowa musi być tak zawarta, żeby wynikało z niej, ze dotyczy dwóch gospodarstw. Musi być możliwość udowodnienia, że śmieci są wywożone. Spróbujemy przygotować taką propozycję.

Jolanta Lipka, sołtys Słodkowa - Są rodziny 1-2 osobowe i chciałyby mieć kosz odbierany 1 x w miesiącu, a nie co dwa tygodnie, albo mieć kosze wspólne dla dwóch rodzin.

Ryszard Warszawski - Ceny są wysokie i przedsiębiorstwu wywożącemu śmieci powinno zależeć na utrzymaniu się na rynku i musi być bardziej elastyczny.

W celu wzbudzenia u mieszkańców większego zainteresowania czystością i estetyką otoczenia wnioskuje o ogłoszenie na przyszły rok konkursu w trzech kategoriach :

  1. gospodarstwo rolne,

  2. nieruchomość nie związana z rolnictwem,

  3. sołectwo.

Należy ustalić regulamin, laureaci gminnego konkursu będą mogli wziąć udział w konkursie krajowym.

Sławomir Rutkowski - komisja zauważyła jeszcze, że w Sadłowie czy Suchanówku kanalizacja jest położona nieprawidłowo, ponieważ studzienki są umieszczone wyżej niż teren.

Stanisław Bodnar - Jak jest w innych gminach z dużymi śmieciami.

Ryszard Warszawski - Wszędzie za zabranie dużych rzeczy płaci się oddzielnie.

Stanisława Bodnar - Za podstawienie kontenera płaci się 500 zł.

Stanisław Bodnar - To może jeden raz w roku gmina podstawi na wieś kontener i zapłaci. Nie będzie wtedy zaśmieconych lasów.

Sławomir Rutkowski - Mnie to przekonuje, ale przy składce całej wsi na kontener.

Może ustalić na ten cel jakiś podatek lokalny.

Stanisława Bodnar - Nie można ustalić dodatkowego podatku, ale gospodarować możemy tym co mamy. Z obejrzanych podczas kontroli wsi najbardziej podobało się Słodkówko.

Jerzy Sadowski - Tematem konkursu najwyższy czas się zająć bo wkrótce będą przymiarki do budżetu. Komisja Rewizyjna sugerowała, żeby zająć się tym tematem.

Ryszard Warszawski - Na następną sesję proponuje powołanie na naszym terenie konkursu, ustalenie regulaminu i dokonanie zabezpieczeń finansowych w budżecie.

Stanisława Bodnar - Na sesji pokaże gdzie i jakie prowadzone są konkursy, które wspierane są przeznaczenie funduszy na nagrody.

Jan Chlebda - Myśli sceptycznie o takim konkursie bo ludzie są biedni i tak dużo robią. Niektórzy mają mniejsze obszary do wykoszenia, jak można porównywać.

Ryszard Warszawski - Każdy załatwia sprawy bieżące, ale kto będzie chciał zadba jeszcze o estetykę. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

Sławomir Rutkowski - W gminie gdzie ponad 500 osób jest bezrobotnych i większość z nich nie ma prawa do zasiłku, tego rodzaju temat wymaga delikatnego podejścia. Z drugiej strony najmniejszy bodziec może być mobilizujący. Idea ta nie jest wojną, ale daje szansę ubiegania się o wyróżnienie. Nie przekreśla tych, którzy nie mają pieniędzy.

Jerzy Sadowski - W Słodkówku mniej niż 50% gospodarzy ma kosze, czyli czystość i estetyka nie ma prostego przełożenia na liczbę koszy na śmieci. Nie wiadomo jak wyglądają okolice.

Ryszard Warszawski - Regulamin trzeba tak opracować, żeby premiować nie nakłady finansowe, ale chęci.

W związku z zakończeniem dyskusji przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie omawianej informacji i przeprowadził głosowanie, a następnie stwierdził, że informacja dotycząca realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań została przyjęta jednogłośnie. Informacja ta stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zastępca burmistrza Stanisława Bodnar poinformowała, że proponowana uchwała jasno określa kryteria wynajmowania lokali zasobu gminy.

Przewodniczący obu komisji Rady poinformowali, że Komisje zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta otrzymała numer VI/34/05 i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Ad.13 Powołanie komisji do zaopiniowania kandydatów na ławników

Zastępca Burmistrza Stanisława Bodnar - prosi, żeby włączyć się o zachęcenie mieszkańców gminy o włączenie się do udziału w zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Przewodniczący obu komisji poinformowali, że Komisje zaopiniowały pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził., że uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr VI/35/03 i stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Stanisława Bodnar, zastępca burmistrza - Kwestia ta była poruszana przy okazji uchwalania budżetu i jest zgodna z budżetem na 2003r. Są tu środki na selektywną zbiórkę. Do czerwca 2004r. musimy mieć program ochrony środowiska.

W związku z brakiem dyskusji przewodniczący obu Komisji poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, przeprowadził głosowanie i stwierdził, że uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r, została podjęta jednogłośnie.

Uchwała ta została oznaczona nr VI/36/03 i stanowi załącznik nr 12 do protokółu.

Ad.15 Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski odczytał projekt planu pracy i przeprowadził głosowanie, w wyniku którego stwierdził, że projekt planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2003r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.16 Interpelacje i zapytania radnych

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.17 Wolne wnioski i informacje

Nie zgłoszono wniosków.

Ad.18 Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Warszawski podziękował radnym i gościom zaproszonym za udział w obradach i zamknął VI sesję Rady Miejskiej .

Protokołowała Przewodniczący Rady

Zofia Bronisz Ryszard Warszawski

1

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-12-2003 12:34:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-12-2003 12:34:25