XXVII Sesja Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuje uprzejmie, że XXVII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie

się w dniu 27 lutego 2018r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w

Suchaniu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

10. Informacja Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za rok 2017.

11.Przyjęcie sprawozdania z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w ZSP w Suchaniu.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Suchań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   

14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

16.Rozptrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą – Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu interwencyjno – motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2018 roku.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Suchań na lata 2018-2021.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do Klastra Energii Odnawialny Chociwel.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018.

24.Uchwalenie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2018 r.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie sesji.

 

     Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

1)  w dniu 26 lutego 2018r. o godz.10.00- Komisja Spraw Społecznych,

2)  w dniu 26 lutego 2018r. o godz. 13.30 – Komisja Rewizyjna. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kurant       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 19-02-2018 14:41:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 19-02-2018 14:41:54