Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie wycinki 7 drzew gatunku wierzba biała (usunięcie wypróchniałych pni), o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm:

1 - 401 cm

2 - 462 cm,

3 – 298 cm,

4 – 321 cm,

5 – 238 cm,

6 – 282 cm,

7 – 241 cm,

oraz usuniecie 409 m2 krzewów (z usunięciem widocznych przy powierzchni gruntu korzeni) w tym:

84 m 2 – ligustr,

271 m2 – głóg wieloszyjkowy (forma krzewiasta)

36 m2 – bez czarny,

18 m 2 – dzika róża,

rosnących na działce nr 430 obręb Brudzewice, stanowiącej własność gminy Suchań, będącej drogą dojazdową do pobliskich pól i zabudowań

 

2. Lokalizacja drzew i krzewów do usunięcia wskazana jest w załączniku nr 3

 

3. Wykonawcy przed złożeniem oferty mają możliwość dokonania oględzin drzew według załączonego wykazu.

 

4. Uporządkowanie terenu wycinki po usunięciu drzew i krzewów z zabraniem całości powstałej biomasy.

 

5. Usunięcie drzew i krzewów oraz prace z tym związane stanowiące przedmiot umowy powinny być przeprowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą i leśną.

 

6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew i krzewów.

 

7. Wykonawca, zobowiązany jest przeprowadzić wycinkę i cięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie zachowania zasad BHP oraz zabezpieczenia terenu, na którym prowadzona będzie wycinka. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz ich ewentualne skutki i szkody powstałe w stosunku do osób trzecich.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do 28 lutego 2018 roku.

 

V. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z zamówieniem

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

 

VI. Wymagane dokumenty

 1. Zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia oferty wg. załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

 2. Zamawiający wyznaczy termin uzupełnienia dokumentów Wykonawcom, którzy złożą niekompletną ofertę.

 3. Po upływie w/w terminu rozpatrywane będą tylko oferty kompletne oraz spełniające wymagania Zamawiającego.

 

VII. Ocena złożonych ofert.

 1. Kompletną ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 22 stycznia 2018 roku.

 2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

 3. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.

 4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną, spośród ofert kompletnych i spełniających wymagania.

 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.

 6. Oferta powinna być złożona w języku polskim i formie pisemnej.

 7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną tj. za pomocą faksu: 91-562-40-15 lub poczty elektronicznej: sekretariat@suchan.pl.

 

VIII. Informacja dotycząca umowy

 1. Zamawiający, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert, zamieści na stronie internetowej: http://bip.suchan.pl, wynik postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

IX. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest insp. ds. ochrony środowiska (tel. 91- 562-40-15 wewn. 26).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szalewicz 15-01-2018 14:58:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szalewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 05-02-2018 13:52:04