Pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań

Znak: OŚ.6131.2.2017

 

Burmistrz Suchania

 

Ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań.

 

 

1. Opis przedmiotu sprzedaży: drewno użytkowe i opałowe na pniu pozyskane staraniem Kupującego z zadrzewień przydrożnych, znajdujących się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań wg poniższego wykazu oraz mapy (załącznik nr 3):

 

Nr

 

rodzaj

Obwód mierzony na wysokości 1,3 m

Szacowana ilość drewna użytkowego (m3)

Szacowana ilość drewna średniowymiarowego opałowego (m3)

Szacowana ilość drewna małowymiarowego opałowego (m3)

1

topola

278 cm

4,95

0,5

0,5

2

topola

245 cm

3,84

0,5

0,5

3

topola

247 cm

3,91

0,5

0,5

4

topola

201 cm

2,16

0,5

0,5

5

topola

191 cm

1,95

0,5

0,5

6

topola

203 cm

2,2

0,5

0,5

7

topola

256 cm

4,2

0,5

0,5

8

topola

129 cm

1,07

0,5

0,5

9

topola

137 cm

1,2

0,5

0,5

10

topola

122 cm

0,95

0,5

0,5

11

topola

122 cm

0,79

0,5

0,5

12

topola

145 cm

1,12

0,5

0,5

13

topola

189 cm

1,91

0,5

0,5

14

topola

152 cm

1,48

0,5

0,5

15

topola

157 cm

1,8

0,5

0,5

16

topola

211 cm

2,37

0,5

0,5

17

topola

136 cm

0,79

0,5

0,5

18

topola

206 cm

2,49

0,5

0,5

19

topola

163 cm

0,99

0,5

0,5

20

topola

151 cm

0,85

0,5

0,5

21

topola

172 cm

1,1

0,5

0,5

22

topola

166 cm

1,03

0,5

0,5

23

topola

154 cm

0,89

0,5

0,5

24

topola

220 cm

2,84

0,5

0,5

25

topola

99 cm

0,37

0,5

0,5

26

topola

154 cm

1,01

0,5

0,5

27

topola

190 cm

1,73

0,5

0,5

28

topola

134 cm

0,67

0,5

0,5

29

topola

140 cm

0,73

0,5

0,5

30

topola

145 cm

0,79

0,5

0,5

31

topola

138 cm

0,71

0,5

0,5

32

topola

179 cm

1,2

0,5

0,5

33

topola

185 cm

1,64

0,5

0,5

34

topola

134 cm

0,67

0,5

0,5

35

topola

196 cm

2,25

0,5

0,5

36

topola

131 cm

0,64

0,5

0,5

37

topola

201 cm

2,37

0,5

0,5

38

topola

155 cm

1,03

0,5

0,5

39

topola

112 cm

0,47

0,5

0,5

40

topola

232 cm

3,16

0,5

0,5

41

topola

291 cm

5,42

0,5

0,5

Tabela 1

 

Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczone są farbą. Oferenci przed złożeniem oferty mają możliwość dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży według załączonego wykazu.

 

Dla potrzeb złożenia oferty sprzedawca szacuje ilość drewna do pozyskania na poziomie:

 

Klasa drewna

Szacowana ilość (m3)

Cena wywoławcza brutto w zł za m3

Użytkowe:

- Wielkowymiarowe (W),

- Średniowymiarowe użytkowe (S2)

71,74

65,79

Średniowymiarowe opałowe (S4)

20,5

14,52

Małowymiarowe (M2)

20,5

9,67

Tabela 2

 

Przy czym płatność nastąpi za ilość rzeczywiście pozyskanego drewna zgodnie z protokołem przekazania drewna.

 

2. Oferent zobowiązany jest:

- zabezpieczyć i oznakować teren prac na czas wycinki drzew,

- usunąć wszystkie oznaczone drzewa.

- na własny koszt wykonać wszystkie prace z zakresu pozyskania i zrywki drzewa, przygotować do wykonania pomiaru (złożyć w stosy, mygły) umożliwiające określenie ilości i klasy pozyskanego materiału.

- załadować i wywieźć z miejsca składowania.

- uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew.

 

3. Oferent, który zwycięży postępowanie zobowiązany jest przeprowadzić wycinkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie zachowania zasad BHP oraz zabezpieczenia terenu, na którym prowadzona będzie wycinka. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz ich ewentualne skutki i szkody powstałe w stosunku do osób trzecich.

 

4. W przypadku nielegalnego pozyskania drewna zostaną zastosowane sankcje karne wynikające z kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń.

 

5. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:

- wymagania wskazane w pkt 2,

- pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów wobec osób trzecich powstałych w trakcie realizacji wycinki i transportu.

 

6. Kupujący będzie pozyskiwał drewno z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa.

 

7. Gmina Suchań zapewni:

- przed rozpoczęciem prac kserokopie decyzji Starosty Stargardzkiego zezwalająca usuniecie przedmiotowych drzew,

- pomiar oraz klasyfikacje pozyskanego drewna do klas wyszczególnionych w tabeli nr 2.

 

8. Odbiór drewna nastąpi w jednorazowo w miejscu składowania w dni pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu, w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Kupującego przygotowanych do odbioru stosów drewna. Pomiar dokonywany będzie przez pracownika UM w Suchaniu oraz przedstawiciela Kupującego. Po potwierdzeniu ilości pozyskanego drewna zostanie spisany protokół przekazania drewna według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 

9. Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy – do dnia 28.02.2018 r.

 

10. Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, sala narad pok nr 14, gdzie nastąpi otwarcie ofert.

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta - zakup drewna na pniu z działki nr 331 obręb 2 m Suchań”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, w terminie do dnia 12.10.2017 do godz. 11:45.

 

11. Oferta powinna zawierać :

- ofertę złożoną na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 

Wzory formularza ofertowego należy wydrukować ze strony internetowej lub można pobrać osobiście w siedzibie urzędu w pok. 16 w godzinach urzędowania.

 

12. Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza drzewa podana w ogłoszeniu,zostaną uznane za nieważne - jako niespełniające warunków ogłoszenia.

 

13. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena za kupno drewna z drzew wymiennych w ogłoszeniu.

 

14. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

- złożenie oferty zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 11 ogłoszenia;

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi dotyczyć zakupu całości oferowanych drzew;

- w przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci zobowiązani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, zawierających cenę nie niższą niż zaoferowana w przetargu.

 

15. Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść jest określona we wzorze umowy załącznik nr 5.

 

16. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

17. Osoba upoważniona do udzielania informacji: Inspektor ds. ochrony środowiska (tel. 91 5624015 wew 26)

 

Suchań, dnia 27.09.2017 r.

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2Wzór protokołu przekazania drewna.

Załącznik nr 3 - Mapka z lokalizacją drzew

Załącznik nr 4 – Dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie 27.09.2017 r..pdf (PDF, 1.MB) 2017-09-27 10:05:32 56 razy
2 Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (DOC, 35KB) 2017-09-27 10:05:32 55 razy
3 Załącznik nr 2 - Protokół Przekazania Drewna.doc (DOC, 27KB) 2017-09-27 10:05:32 56 razy
4 Załącznik nr 3 - Mapa.pdf (PDF, 24KB) 2017-09-27 10:05:32 58 razy
5 Załącznik nr 4 - dokumentacja fotograficzna.pdf (PDF, 1.MB) 2017-09-27 10:05:32 55 razy
6 Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.odt (ODT, 70KB) 2017-09-27 10:05:32 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szalewicz 27-09-2017 10:05:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szalewicz 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Szalewicz 27-09-2017 10:05:32