ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości


GN.6840.5.2015/2016

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości po bezskutecznym drugim przetargu odbytym dnia 25.11.2015r.

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 404 o pow. 0,0402 ha uwidoczniona w KW nr SZ1T/00052994/6, położonej we wsi Brudzewice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5606,30

Słownie: pięć tysięcy sześćset sześć złotych 30/100

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Suchań. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań, przyjętym uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23.12.2014r. działka ozn. numerem 404 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (I I piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 26.02.2016 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 23.02.2016 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 560,63 na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 18.08.2015 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 17 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 25.01.2016 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 25.01.2016 r. do 25.02.2016 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości- 404.doc (DOC, 37KB) 2016-01-25 14:02:12 253 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Franczak 25-01-2016 14:02:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Franczak 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Franczak 25-01-2016 14:02:12