Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/183/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Suchań


U c h w a ł a Nr XXXI/183/02

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Suchań

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591) w związku z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.z 2000r. Nr 60, poz.704, zm. z 2001r.Nr 125, poz.1363), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 uchwala się co następuje:

§ 1

1.Udzielanie pomocy publicznej przysługuje:

 1. małemu przedsiębiorcy - w rozumieniu art.54 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz.178 z późniejszymi zmianami),

 2. średniemu przedsiębiorcy - w rozumieniu art.55 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz.1178 z późniejszymi zmianami)

2. Udziela się pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy poprzez inwestycje w środki trwałe utworzą nowe przedsiębiorstwo lub rozbudują istniejące przedsiębiorstwo, w wyniku czego powstaną nowe miejsca pracy, a także utworzą nowe miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorstw, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.Nr 121 poz.769 ze zmianami)

 2. nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.Nr 121, poz.769 ze zmianami)

3. Do o pomocy publicznej, o której mowa w ust.1 zalicza się zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

4. Zwolnienia, o których mowa w ust.3, są pomocą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.Nr 60, poz.704) i przy jej udzielaniu stosuje się przepisy tej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 2

1.Zwolnienia przysługują przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym dokonany został wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej i podmiot gospodarczy dokonał pierwszego obrotu w ramach tejże działalności:

 1. dla nieruchomości lub ich części na których w wyniku nowej inwestycji przedsiębiorca (podatnik) utworzył co najmniej 2 miejsca pracy zatrudniając pracowników zamieszkałych na terenie gminy Suchań na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wprowadza się zwolnienia:

  1. 30% wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w pierwszym roku działalności,

  2. 20% wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w drugim roku działalności,

 2. dla nieruchomości lub ich części na których w wyniku nowej inwestycji przedsiębiorca (podatnik) utworzył co najmniej 5 miejsc pracy zatrudniając pracowników zamieszkałych na terenie gminy Suchań na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wprowadza się zwolnienia:

  1. 100% wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w pierwszym roku działalności,

  2. 60% wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w drugim roku działalności,

2.Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który utworzył nowe przedsiębiorstwo, przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej.

§ 3

1.Zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługują przedsiębiorcy już istniejącemu, który powiększa powierzchnię użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i zwiększa stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

2.Przyrost zatrudnienia musi nastąpić na podstawie umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy i wyniesie co najmniej10% dotychczasowego zatrudnienia:

 1. w pierwszym roku - zwolnienie wynosi 100% wymiaru podatku od nieruchomości w części, która dotyczy zwiększonej powierzchni użytkowej,

 2. w drugim roku - zwolnienie wynosi 60% wymiaru podatku od nieruchomości w części, o której mowa w pkt 1.

§ 4

1.Zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługują przedsiębiorcy już istniejącemu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, u którego został zwiększony stan zatrudnienia za każdego dodatkowo zatrudnionego pracownika na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy zamieszkałego na terenie gminy Suchań w kwocie 80 zł.

2.Wyliczone w ten sposób zwolnienie nie może przekroczyć wartości podatku od nieruchomości.

§ 5

W przypadku zatrudnienia co najmniej 1 absolwenta w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.z 2001r. Nr 6 poz.56), okres przysługujący do korzystania ze zwolnień wymienionych w § 2, 3 i 4 wydłuża się o jeden miesiąc.

§ 6

Oceny zwiększenia stanu zatrudnienia dokonuje się poprzez porównanie stanu zatrudnienia w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały z datą złożenia dokumentacji.

§ 7

1.Zwolnienia o których mowa w § 2,3 i 4 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył udokumentowany wniosek o zwolnienie.

2.Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione w § 2,3 i 4 przysługuje jeżeli poziom zatrudnienia na terenie gminy Suchań zostanie utrzymany przez okres udzielonej pomocy i kolejnych 12 miesięcy.

§ 8

1.W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy w formie zwolnienia przewidzianego w § 2 ust 1 § 3 i 4 niniejszej uchwały łącznie z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy uzyskaną przez przedsiębiorcę w ciągu ostatnich 3 lat, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys.EURO, udzielanie tej pomocy jest dopuszczalne, jeśli:

 1. utworzenie nowych miejsc pracy wiąże się z nowymi inwestycjami w rozumieniu art. 8 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.Nr 60, poz.704),

 1. utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat od dnia jej udzielenia,

 2. przy obliczaniu wielkości tej pomocy uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, rozumianych jako koszty płac brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

2. W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy, o której mowa w § 2 ust.2 łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę z tytułu pomocy regionalnej na nowe inwestycje w różnych formach i z różnych źródeł w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, udzielanie tej pomocy jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,

 2. działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

 3. w przypadku inwestycji o wartości niematerialnie i prawne, wartości te będą:

  1. wykorzystane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc,

  2. nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,

  3. własnością przedsiębiorcy przez co najmniej 5 lat,

 4. koszty inwestycji w wartości niematerialnie i prawne mogą być uwzględnione w wysokości nie przekraczającej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną,

 5. przy obliczeniu wielkości pomocy uwzględnia się koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości określonej w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 28, poz.26).

3. Korzystający ze zwolnień przewidzianych w niniejszej uchwale winni składać organowi podatkowemu, w terminie do 15 stycznia kolejnego roku podatkowego, informację dotyczącą kosztów inwestycji w minionym roku podatkowym, udziału środków własnych przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji , wielkości zatrudnienia a także informację dotyczącą wielkości pomocy publicznej uzyskanych przez przedsiębiorcę.

W przypadku nie złożenia tych informacji we wskazanym terminie, przedsiębiorca nie może ubiegać się o udzielenie zwolnienia w kolejnym roku podatkowym.

4. Zwrot ulgi w podatku od nieruchomości w kwocie stanowiącej nadwyżkę ponad dopuszczalna intensywność, mierzoną stosunkiem kwoty pomocy do tzw. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, winien nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość tego zwrotu na rachunek organu udzielającego pomocy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-12-2003 13:20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-12-2003 13:20:37