Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/23/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.


Uchwała Nr IV/23/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 28 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lita ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała reguluje zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2.

Gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność gminy prowadzi Burmistrz Gminy Suchań zwany dalej Burmistrzem w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 z późn.zm. / oraz unormowania wynikające z niniejszej uchwały i Kodeksu cywilnego.

Rozdział II

Nabywanie nieruchomości

§ 3.

Burmistrz nabywa na rzecz gminy nieruchomości w celu realizacji

jej zadań własnych a w szczególności w celu tworzenia gminnego zasobu

nieruchomości, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Rozdział III

Zbywanie nieruchomości

§ 4.

  1. Decyzje o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia lub obciążenia podejmuje

w formie zarządzenia Burmistrz jeżeli jest to zgodne, w odniesieniu

do zbywanej lub obciążanej nieruchomości z planem zagospodarowania

przestrzennego o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

ma jego najemca.

  1. Sprzedając lub oddając nieruchomość w użytkowanie wieczyste, dzierżawę,

lub najem z wyjątkiem wypadków, o których mowa w art. 37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz organizuje i przeprowadza przetarg w formie:

1/ przetargu ustnego nieograniczonego,

2/ przetargu ustnego ograniczonego,

3/ przetargu pisemnego nieograniczonego,

4/ przetargu pisemnego ograniczonego.

  1. Ustalenie formy przetargu należy do Burmistrza.

  1. Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w przypadku

przekazywania nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem

osobom fizycznym lub prawnym, które prowadzą działalność charytatywną ,

opiekuńczą, wychowawczą, promocyjną, turystyczną i sportową, na cele nie

związane z działalnością zarobkową. Dotyczy to również dzierżawców,

którzy mają zawartą umowę na czas co najmniej 10 lat i dokonali zabudowy

na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 5.

Burmistrz zbywa nieruchomość rolną dotychczasowemu dzierżawcy na jego wniosek, o ile umowa dzierżawy zawarta była na okres dłuższy niż 3 lata lub trwała faktycznie co najmniej 10 lat, w trybie art.695 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 6.

1. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość

określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

2. Koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży

bez przetargowej ponosi nabywca nieruchomości, który wpłaci zaliczkę

w wysokości 50 % przewidywanych kosztów.

§ 7.

W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wysokość pierwszej

opłaty uzależniona jest od przeznaczenia przedmiotowego terenu w planie

zagospodarowania przestrzennego i odpowiednio wynosi:

1/ dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - 15 % ceny,

2/ dla terenów pozostałych - 25 % ceny.

§ 8.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, stosuje się bonifikaty określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział IV

Najem i dzierżawa

§ 9.

1. Wyraża się zgodę na wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości na

okres dłuższy niż 3 lata

2. Szczegółowe warunki najmu i wydzierżawiania nieruchomości Burmistrz

ustalać będzie oddzielnymi zarządzeniami.

3. Ustalenie najemcy /dzierżawcy/ następować będzie w oparciu o zasadę

najkorzystniejszej oferty.

4. W przypadku przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem, stawki

czynszu stanowią stawki wyjściowe do przetargu.

§ 10.

1. W umowie najmu lub dzierżawy określa się cel, na jaki nieruchomość zostaje

oddana w najem lub dzierżawę.

2. Miesięczny czynsz najmu lub dzierżawy w tym opłaty płatny jest z góry w

danym miesiącu, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 12.

Traci moc Uchwała Nr XVIII/126/92 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 22-01-2004 09:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 22-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 22-01-2004 09:29:05