Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr X/49/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchaniu.


Uchwała Nr X/49/03

Rady Miejskiej w S u c h a n i u

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchaniu.

Na podstawie art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539; z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2001r. Nr 129, poz.1440; z 2002r. Nr 113, poz.984) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123; z 2002r. Nr 41, poz.364z 2003r.Nr 162 , poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchaniu statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/130/92 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 sierpnia 1992r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały nr X/49/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30.12.2003r.

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SUCHANIU

  1. Przepisy ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna w Suchaniu, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn.zm);

  2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539; z , z późn.zm.);

  3. niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury gminy Suchań działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Kard. A. Hlonda 1 w Suchaniu.

2. Biblioteka posiada filię w Brudzewicach i w Wapnicy.

3.Terenem działania Biblioteki jest gmina Suchań.

§ 4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Suchania.

§ 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

„Gminna Biblioteka Publiczna

73-132 Suchań

ul. Kard. A. Hlonda 1”.

§ 7. Bibliotek może używać okrągłej pieczątki zawierającej w środku wizerunek orła i w otoku napis z pełną nazwą Biblioteki.

§ 8. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 9. Mienie Biblioteki jest własnością gminy.

§10. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Suchaniu.

  1. Cele i zadania Biblioteki

§ 11. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców , upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury.

§ 12. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

2) gromadzenie , opracowanie materiałów bibliotecznych , ze szczególnym uwzględnieniem

materiałów dotyczących własnego regionu;

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczenie do domu oraz

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

5) popularyzacja książki i czytelnictwa; 6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami upowszechniania kultury ,

organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i

kulturalnych społeczeństwa

  1. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

  2. prowadzenie działalności wystawienniczej,

  3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

  4. rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

§ 13. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska

lokalnego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 14. Biblioteka może prowadzić działalność ponad lokalną na podstawie odrębnie

zawartych umów.

3. Organy Biblioteki, jej organizacja , pracownicy

§ 15. 1. Biblioteką kieruje kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią

odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Suchania.

§ 16. 1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji

oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych

dziedzin związanych z jej działalnością .

2. Pracowników zatrudnia , awansuje i zwalnia kierownik Biblioteki.

§ 17. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów oraz zasad określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Biblioteki oraz Regulaminie premiowania.

§ 18. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 19. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym , po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Suchaniu.

§ 20. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki w formie rad społecznych , powołanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 21. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez Kierownika.

4. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 22. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury.

§ 23. 1. Źródłem finansowania działalności Biblioteki są dochody własne i dotacja organizatora.

2. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie projektu planu rzeczowo-finansowego

działalności Biblioteki na kolejny rok budżetowy, zgodnie z trybem prac nad projektem

budżetu organizatora

3.Rozliczenie z przyznanej dotacji następuje w terminie , formie i na zasadach określonych

przy przyznawaniu dotacji.

5. Postanowienia końcowe

§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:34:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:34:36