Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie


U c h w a ł a Nr V/29/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Suchaniu uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) zwanymi dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2.

1. Wierzytelność może być umorzona w całości w następujących wypadkach:

1) śmierci dłużnika - osoby fizycznej (głównego najemcy, dzierżawcy ),

2) ciężkiej długotrwałej choroby dłużnika lub innego bliskiego członka rodziny,

3) gdy jedynym źródłem dochodu głównego najemcy jest zasiłek otrzymywany z

Ośrodka Opieki Społecznej,

4) gdy wartość poniesionych i udokumentowanych nakładów na remont

zajmowanego lokalu przez najemcę przekracza wysokość 5 - letniego czynszu,

5) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w

szczególności jego egzystencji,

6) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym

nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej

wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

7) wykonania przez dłużnika prac na rzecz gminy po uprzednim ich określeniu,

2. Umorzenie w wypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić z urzędu lub na

wniosek dłużnika.

§ 3.

Do umarzania wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Suchania.

§ 4.

Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz należności ubocznych.

§ 5.

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

§ 6.

Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 5 dokonuje się w zakresie wierzytelności o charakterze administracyjno - prawnym i ze stosunków cywilnoprawnych.

§ 7.

Wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu zapłaty wierzytelność wobec osób fizycznych powinny być rozpatrywane po uprzednim stwierdzeniu sytuacji bytowej dłużnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wobec osób prawnych na podstawie sprawozdania finansowego za rok, poprzedzający i sprawozdań finansowych za odpowiedni okres roku, w którym rozpatrywany jest wniosek.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XII/77/2000 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie określania zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta i gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu należności, także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 18-01-2004 13:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 18-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 18-01-2004 13:21:37