Ogłoszenie o przetargu

GN.6845.7.2015

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 )

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości 

 

1/ Wystawia się do dzierżawy część pomieszczeń w budynku świetlicy i remizy w Nosowie o pow. 31,20 m2 z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy nr geodezyjny dz. 22 .

 

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni   wynosi  – 2,00 zł/m2 + obowiązujący podatek   VAT   miesięcznie.

Do opłat zostaną doliczone koszty ogrzewania w wysokości 2,32 zł/m2 plus podatek VAT.

Stawka czynszu może ulec zmianie z tytułu zmian  cen spisana w   formie aneksu do umowy dzierżawy.

    

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca .

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2015r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali narad nr 14 (II piętro). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 2.04 2015 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 30.03.2015 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Suchań, dnia 03.03.2015 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 03.03.2015 r. do 01.04.2015 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 05-03-2015 09:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 05-03-2015 09:32:09