Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości 

1/ Wystawia się do dzierżawy 2 stanowiska ( każde stanowisko o pow. 18 m2) pod ustawienie typowych garaży blaszanych w działce nr 24/4 ,  położonej w obr.2 m. Suchań , KW  81041.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni   wynosi  – 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek   VAT   miesięcznie.

Stawka czynszu może ulec zmianie z tytułu zmian  cen spisana w formie aneksu do umowy dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca .

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja  2014r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali narad nr 14 (II piętro). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 12.05 2014 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 09.05.2014 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.
 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .
 

Suchań, dnia 11.04.2014 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 11.04.2014 r. do 10.05.2014 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 11-04-2014 15:23:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 11-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 11-04-2014 15:23:20