Ogłoszenie o przetargu do dzierżawy

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości 

 

1/ Wystawia się do dzierżawy powierzchnię 1 m2  z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej z działki  nr 36   obr. 1 m. Suchań , nr 38/1,  nr 24/1, nr 299 z obr. 2 m. Suchań, nr 319/2 obr. Modrzewo, nr 249 obr. Tarnowo, nr 22 obr. Nosowo, nr 175 obr. Suchanówko, nr  414/6 obr. Słodkowo, nr 310 obr. Słodkówko, nr 329 obr. Sadłowo, nr 54/1 obr. Żukowo, nr 63, nr 222/20 z  obr. Wapnica, nr 405 i nr 378/4 z obr. Brudzewice. Łącznie 16 m2 na terenie całej Gminy.

 

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni   wynosi  – 17,90 zł/m2 + obowiązujący podatek   VAT   w stosunku miesięcznym

Stawki czynszu mogą ulec zmianie z tytułu zmian  cen spisane w  formie aneksu do umowy dzierżawy.

W/w powierzchnie są  wolne od obciążeń i zobowiązań.

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie  do dnia 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu faktury. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2013r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 14 (II p.. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 29.11 2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 26.11.2013 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Suchań, dnia 28.10.2013 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 29.10.2013 r. do 28.11.2013 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 25-10-2013 13:01:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 25-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 25-10-2013 13:01:49