Ogłoszenie o przetargu do dzierżawy


GN.6845.28.2012

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

1/ Wystawia się do dzierżawy 16 stanowisk ( każde stanowisko o pow. 18 m2) pod ustawienie typowych garaży blaszanych w działce nr 40/1 o pow. 0,1427 ha, położonej obr.1 m. Suchań , KW SZ1T/00091983/1.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi

- 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT w stosunku

miesięcznym

Stawki czynszu mogą ulec zmianie z tytułu zmian cen spisane w

formie aneksu do umowy dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu faktury.

Wszystkie stanowiska obciążone umową dzierżawy do dnia 31.10.2013 r.

Przekazanie nieruchomości nastąpi 4.11.2013 r.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2013r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 14 (II p.. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 14.10 2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 11.10.2013 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91) 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Suchań, dnia 10.09.2013 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 11.09.2013 r. do 10.10.2013 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 13-09-2013 12:32:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 13-09-2013 12:32:14