Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę


GN.6845.17.2012

 

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 

1/ część działki nr 378/8 ( nr ogrodu 1) o pow. 1175 m?, położona obr. Brudzewice, KW SZ1T 97444 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

2/ część działki nr 378/8 ( nr ogrodu 2) o pow. 1035 m?, położona obr. Brudzewice, KW SZ1T 97444 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

3/ część działki nr 378/8 ( nr ogrodu 3) o pow. 650 m?, położona obr. Brudzewice, KW SZ1T 97444 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

4/ część działki nr 378/8 ( nr ogrodu 4) o pow. 392 m?, położona obr. Brudzewice, KW SZ1T 97444 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

5/ część działki nr 378/8 ( nr ogrodu 5) o pow. 320 m?, położona obr. Brudzewice, KW SZ1T 97444 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

6/ część działki nr 378/8 ( nr ogrodu 6) o pow. 320 m?, położona obr. Brudzewice, KW SZ1T 97444 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

 

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT w stosunku rocznym.

 

7/ Garaż nr 1 o pow. 20,70 m2 w dz. nr 378/8 położony w Brudzewicach.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi

- 1,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT w stosunku miesięcznym.

 

8/ komórka nr 2 o pow. 4,80 m2 w dz. nr 378/8 położona w Brudzewicach.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi

- 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT w stosunku miesięcznym.

 

9// komórka nr 3 o pow. 15,50 m2 w dz. nr 378/8 położona w Brudzewicach.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi

- 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT w stosunku miesięcznym.

 

10/ komórka nr 4 o pow. 9,20 m2 w dz. nr 378/8 położona w Brudzewicach.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi

- 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT w stosunku miesięcznym

 

Stawki czynszu mogą ulec zmianie z tytułu zmian cen spisane w formie aneksu do umowy dzierżawy.

 

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do pkt od 1 - 6 do dnia 15 maja i 15 listopada każdego roku , do pkt 7-10 do dnia 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu faktury.

Wszystkie nieruchomości obciążone umową dzierżawy do dnia 31.07.2013 r.

Przekazanie nieruchomości nastąpi 1.08.2013 r.

 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2013r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 14 (II p.. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 28.06 2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 25.06.2013 r.

 

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91) 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Suchań, dnia 27.05.2013 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 28.05.2013 r. do 26.06.2013 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 29-05-2013 14:04:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 29-05-2013 14:06:04