OBWIESZCZENIE o możliwości wglądu w akta sprawy w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa sieci elektroenergetycznej- linii kablowej NN 04 kV wraz ze złączem kablowym i złączami kablowo - pomiarowymi do zasilenia w energie elektryczną działek geodezyjnych nr 150/3 - 150/6 w obręb ewidencyjnym 2 miasto Suchań". Inwestycja prowadzona na działkach nr geod. 176, 150/1, 150/2 obręb 2 miasto Suchań