Ogłoszenie o przetargu na działkę 261/3 Żukowo

Burmistrz Suchania

 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej:

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 261/3 o pow. 0,1409 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00091432/4, położona w obrębie Żukowo

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   25 635,00 zł

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych.

 Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT w wys.  23%

                        

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka oznaczona była symbolem MN ( zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do dalszego użytkowania ). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań  nie przewiduje się zmian. 

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi  14 lutego 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.  pok. nr 7 ( I piętro)

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 14.02.2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 11.02.2013 r.

 Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 563,50 zł  na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  11.01.2013 r.

 Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te  warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 14.01.2013 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 14.01.2013 r. do 13.02.2013 r., publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 16-01-2013 09:30:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 16-01-2013 09:30:43