Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (OGÓŁEM) za I półrocze 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa  klasyfikacji budżetowej

Plan

na 2012 rok

Wykonanie

za I półrocze 2012 rok

%

 

 

1

 

2

3

4

5

6

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

257.699,55

252.699,55

98,06

 

01095

 

Pozostała działalność

 

257.699,55

252.699,55

98,06

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                       o podobnym charakterze

5.000,00

-

-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

252.699,55

252.699,55

100

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

9.026,00

4.512,00

49,99

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

9.026,00

4.512,00

49,99

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9.026,00

4.512,00

49,99

630

 

 

TURYSTYKA

 

378.312,00

-

-

 

63095

 

Pozostała działalność

 

378.312,00

-

-

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

378.312,00

-

-

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

481.850,00

236.444,43

49,07

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

362.850,00

212.930,44

58,68

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie                      i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

 

30.000,00

23.823,81

79,41

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                      

o podobnym charakterze

 

25.000,00

7.081,02

28,32

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

4.000,00

-

-

 

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

-

520,00

-

 

 

0830

Wpływy z usług

 

2.850,00

836,88

29,36

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

300.000,00

180.415,32

60,14

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

1.000,00

253,41

25,34

 

70095

 

Pozostała działalność

 

 

119.000,00

23.513,99

19,76

 

 

0830

Wpływy z usług

 

25.000,00

18.332,53

73,33

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

4.000,00

5.181,46

129,54

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90.000,00

-

-

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

1.850,00

1.175,75

63,55

 

71035

 

Cmentarze

 

1.850,00

1.175.75

63,55

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

-

65,00

-

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                      

o podobnym charakterze

1.800,00

1.050,75

58,38

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

50,00

60,00

120,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

128.900,00

49.385,10

38,31

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

 

78.900,00

43.038,10

54,55

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

78.900,00

43.035,00

54,54

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-

3,10

-

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

197,00

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

197,00

-

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50.000,00

6.150,00

12,30

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

50.000,00

6.150,00

12,30

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI            I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

744,00

372,00

50,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

744,00

372,00

50,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

744,00

372,00

50,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.000.000,00

92.596,34

9,26

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

 

1.000.000,00

92.596,34

9,26

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

980.000,00

92.595,00

9,45

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

15.000,00

-

-

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

5.000,00

1,34

0,03

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

3.212.359,70

1.499.501,31

46,68

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

800,00

-564,00

-

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

800,00

-564,00

-

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

998.606,00

432.958,14

43,36

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

 

651.723,00

271.749,20

41,70

 

 

0320

Podatek rolny

 

294.100,00

134.511,94

45,74

 

 

0330

Podatek leśny

 

38.758,00

21.751,00

56,12

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

10.000,00

4.177,00

41,77

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

400,00

-

-

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000,00

144,00

4,80

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

 

625,00

625,00

100

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

1.084.388,70

583.246,43

53,79

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

 

400.000,00

192.992,52

48,25

 

 

0320

Podatek rolny

 

 

550.000,00

310.908,02

56,53

 

 

0330

Podatek leśny

 

2.375,00

1.624,84

68,41

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

55.000,00

31.417,00

57,12

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

2.000,00

7.150,00

357,50

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

3.000,00

580,00

19,33

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

45.513,70

21.872,00

48,06

 

 

0560

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

 

1.500,00

-

-

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków  i opłat

 

25.000,00

16.702,05

66,81

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

84.500,00

56.850,76

67,28

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

14.500,00

6.110,00

42,14

 

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

70.000,00

50.740,76

72,49

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.044.065,00

427.009,98

40,90

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

1.038.865,00

421.804,00

40,60

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

5.200,00

5.205,98

100,12

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

4.985.978,00

2.848.286,19

57,13

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.073.516,00

1.891.392,00

61,54

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

3.073.516,00

1.891.392,00

61,54

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

1.896.806,00

948.402,00

50,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

1.896.806,00

948.402,00

50,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

-

662,19

-

 

 

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

360,00

-

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

-

128,76

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

173,43

-

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

15.656,00

7.830,00

50,01

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

15.656,00

7.830,00

50,01

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

255.900,00

153.013,09

59,79

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

255.130,00

151.693,99

59,46

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

500,00

356,00

71,20

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                       o podobnym charakterze

5.000,00

1.708,94

34,18

 

 

0830

Wpływy z usług

 

240.000,00

147.932,18

61,64

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

30,00

11,16

37,20

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

600,00

308,00

51,33

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

9.000,00

1.377,71

15,31

 

80104

 

PRZEDSZKOLA

 

770,00

1.319,10

171,31

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

185,93

-

 

 

2310

Dotacje celowe  otrzymane z  gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

770,00

1.133,17

147,17

851

 

 

OCHRONA  ZDROWIA

 

-

360,00

--

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

-

360,00

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

360,00

-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

2.962.287,00

1.531.420,76

51,70

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

2.310.500,00

1.151.312,99

49,83

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

12.000,00

112,85

0,94

 

 

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2.500,00

3.202,14

128,09

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.296.000,00

1.147.998,00

50,00

 

85213

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

44.000,00

21.996,00

49,99

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22.000,00

10.998,00

49,99

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

22.000,00

10.998,00

49,99

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

79.000,00

39.498,00

50,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków  gmin)

 

79.000,00

39.498,00

50,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

-

129,77

-

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

-

1,01

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

128,76

-

 

85216

 

Zasiłki stałe

 

 

236.000,00

118.002,00

50,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

236.000,00

118.002,00

50,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

84.130,00

42.082,00

50,02

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

30,00

61,00

203,33

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

100,00

21,00

21,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

84.000,00

42.000,00

50,00

 

85295

 

Pozostała działalność

 

208.657,00

158.400,00

75,91

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.400,00

8.400,00

100

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

200.257,00

150.000,00

74,90

853

 

 

POZOSTAŁE  ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

439.407,88

454.074,42

103,34

 

85395

 

Pozostała działalność

 

439.407,88

454.074,42

103,34

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

-

10,06

-

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

377.744,23

406.754,65

107,68

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną

24.463,65

28.709,71

117,36

 

 

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną

37.200,00

18.600,00

50,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

42.363,00

42.363,00

100

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

42.363,00

42.363,00

100

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

42.363,00

42.363,00

100

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

4.409.428,00

3.608.058,71

81,83

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

4.320.261,00

3.596.662,17

83,25

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

-

2.510,00

-

 

 

0830

Wpływy z usług

 

326.987,00

217.415,17

66,49

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

3.993.274,00

3.376.737,00

84,56

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

72.150,00

-

-

 

 

2460

Środki  otrzymane od  pozostałych  jednostek  zaliczanych  do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

72.150,00

-

-

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

10.000,00

6.441,42

64,41

 

 

0830

Wpływy z usług

 

10.000,00

6.441,42

64,41

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6.127,00

4.265,27

69,61

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

6.100,00

4.223,88

69,24

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

25,00

41,39

165,56

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

2,00

-

-

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

890,00

689,85

77,51

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

 

890,00

689,85

77,51

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

156.350,00

31.160,88

19,93

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

156.350,00

30.776,98

19,68

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

-

19,90

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

4.737,08

-

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15.100,00

26.020,00

172,32

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

141.250,00

-

-

 

92116

 

Biblioteki

 

-

383,90

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

383,90

-

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

248.258,00

103,22

0,04

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

248.258,00

103,32

0,04

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

103,22

-

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

248.258,00

-

-

 

 

                                                                                                OGÓŁEM

 

18.970.713,13

10.805.526,75

56,96

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 10-09-2012 14:35:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Grzegorczyk 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 10-09-2012 14:35:55