Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

            Informacja  z wykonania budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2012  została  sporządzona  zgodnie z art. 266 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr . Nr 157, poz. 1240  z późn. zmianami), oraz Uchwałą Nr XXIX/249/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

            I. Wstęp

  1. Budżet Gminy Suchań na rok 2012  został uchwalony na podstawie Uchwały Nr IX/93/11   Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 28  grudnia 2011  r. w wysokościach:

 

1.1  Dochody budżetu ogółem         –   18.387.606,64 zł.

z tego :

            - dochody bieżące                        - 13.322.512,64 zł.

            - dochody majątkowe                    -   5.065.094,00  zł.

 

1.2. Wydatki budżetu ogółem     -   15.799.168,08 zł.

 

z tego :

            - wydatki bieżące                    -   13.322.512,64 zł.

            - wydatki majątkowe                -    2.476.655,44 zł.

 

1.3. Uchwalono planowaną  nadwyżkę  budżetowy w wysokości – 2.588.438,56   zł.

 

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację  zadań własnych  jak i zadań zleconych  przez Rade Miejską w Suchaniu  jak i Zarządzeniami Burmistrza działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 12  Uchwały Nr  IX/93/11  Rady Miejskiej w Suchaniu  z dnia  28 grudnia 2011  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań  na rok 2012.

 

1.5. Na dzień 30 czerwca 2012 r.   Plan dochodów i wydatków budżetu gminy  zaplanowany był w następujących kwotach :

 

1.6. Plan po stronie dochodów     -    18.970.713,13  zł.

                        z tego:

                                   - dochody bieżące              –  13.815.619,13 zł.

                                   - dochody majątkowe          -     5.155.094,00  zł.

 

1.7. Plan po stronie wydatków      -          16.726.285,26 zł.

                                   z tego:

                                               - wydatki bieżące –   13.815.619,13 zł.

                                               - wydatki majątkowe –  2.910.666,13 zł.

 

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012  r. zostało zrealizowane następująco :

 

1.8. Dochody Ogółem :                   -  10.805.526,75 zł.

w tym :

            - dochody bieżące                      -  7.247.854,43 zł.

            - dochody  majątkowe                -  3.557.672,32 zł.

 

1.9. Wydatki Ogółem :                     - 6.958.383,82 zł.

w tym :

- wydatki bieżące                                 -   6.830.073,59 zł.

- wydatki majątkowe                                -  128.310,23 zł.                                                                                                                                           

 

II. Realizacja dochodów budżetowych

 

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za  I półrocze 2012 r.  zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012  r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – miesięczne  z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego , Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2012 r.  według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

 

Na planowaną kwotę dochodów ogółem  ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie I półrocza 2012  roku ) 18.970.713,13  zł.  wykonano 10.805.526,75  zł.    co stanowi  56,96  % planu z tego:

- dochody bieżące  - 7.247.854,43 zł.,

- dochody majątkowe  - 3.557.672,32 zł.

 

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań  za I półrocze 2012 r.  według działów klasyfikacji budżetowej i tak:

 

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano  98,06  % planu dochodów,

- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano  49,99  % planu dochodów,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano  49,07  % planu dochodów,

- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano   63,55 % planu dochodów,

- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano   38,31 % planu dochodów,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano  50,00 % planu dochodów,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 9,26 %,planu dochodów,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano  46,68 % planu dochodów,

- w dziale 758 –Różne rozliczenia wykonano  57,13 % planu dochodów,

-w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano  59,79 % planu dochodów,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano    51,70% planu dochodów,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 103,34  % planu dochodów,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano  100 % planu dochodów,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 81,83  % planu dochodów,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano   19,93 % planu dochodów,

- w dziale 926 –.Kultura fizyczna wykonano 0,04 % planu dochodów

Nie wykonane dochody  w działach 630,921,926 związane jest z realizacją zadań ze środkami z Unii Europejskiej, które gmina będzie realizować w II półroczu 2012r.

 

2.3. Wykonanie ogółem dochodów związanych z realizacji zadań własnych jaki i zadań zleconych  budżetu gminy Suchań za I półrocze  2012  r.  według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia

Tabela Nr 2

 

Tabela Nr 2 – przedstawia w pełnej  szczegółowości wykonanie ogółem  dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2012 r.  z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych gminie ustawami, z wyodrębnieniem w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

 

Na plan ogółem dochodów gminy  18.970.713,13 zł. na zadania własne plan wynosi w kwocie  16.311.969,58  zł. oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 2.658.743,55  zł.  Natomiast wykonanie z kwoty ogółem  10.805.526,75 zł.  wykonano na zadania własne kwotę  9.342.024,20 zł. a na zadania zlecone wykonano kwotę  1.463.502,55 zł.

 

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  za I półrocze 2012  r.  według działów, rozdziałów, paragrafów kalcyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

 

Na plan 2.658.743,55  zł. wykonano  1.463.502,55 zł. co stanowi   55,04 % wykonania.

 

Tabela Nr 3 – przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie za I półrocze 2012 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

 

2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2012 r. wynosi na plan

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan  70.000,00 zł wykonano 50.740,76  zł. co stanowi  72,49 % planu dochodów.

 

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r.

 

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała   dotację na rok 2012  na plan  9.026,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2012 r.  4.512,00 zł. wyniosło   w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.

 

2.7. Informacja  o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2012  r. do 30 czerwca 2012 r. jest następująca:

 

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  za I półrocze 2012  r. przedstawiam wykonanie  :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków  obliczone  za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2012 r.  wyniosły w kwocie  872.188,30 zł.

 -  skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2012 r. wyniosły  0 zł.

 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych  w kwocie –  7.881,70 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru  w kwocie  - 0 zł.

Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.

 

III. Realizacja wydatków budżetowych

 

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2012 r.  zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o  wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012  r. w sprawozdaniu Rb – 28S  miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

 

3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2012 r.  według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4

 

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2012  r., które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wydatki ogółem według poniższego  zestawienia zostały wykonane na plan   16.726.285,26 zł. wykonano    6.958.383,82 zł. co stanowi  41,60 % .i tak:

 

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano  97,98 % planu wydatków,

- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano  39,96  % planu wydatków,

-w dziale 630 – Turystyka wykonano 0,01 % planu wydatków

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano   16,93 % planu wydatków,

- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano   30,23 % planu wydatków,

- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano  45,57   % planu wydatków,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wykonano  57,90  % planu wydatków,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano   15,95 % planu wydatków

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano   45,99 % planu wydatków,

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wykonano  91,03  % planu wydatków,

 -w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano  50,80  % planu wydatków,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano  67,79  % planu wydatków,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano  47,66  % planu wydatków,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano  87,36 % planu wydatków,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano  61,64 % planu wydatków,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 20,58  % planu wydatków,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano   31,29 % planu wydatków,

- dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonano  12,24 % planu wydatków.

 

3.3. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem  za I półrocze 2012 r.  według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

 

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

            -wydatki związane z realizacja zadań statutowych,

            - dotacje na zadania bieżące,

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z       pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego        Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków             pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w    części związanej z realizacja zadań Gminy,

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

            - wydatków na obsługę długu.

 

b) wydatków majątkowych:   

przedstawia Tabela Nr 5

 

Na plan wydatków ogółem  16.726.285,26  zł. wykonano 6.958.383,82 zł. z tego:

 

- na zadania bieżące kwotę    6.830.073,59   zł. z tego na :

 

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2.657.834,73   zł.

            -wydatki związane z realizacja zadań statutowych  1.767.446,77 zł.

            - dotacje na zadania bieżące  250.540,64  zł.

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.587.898,31  zł.

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z       pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego        Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków             pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w    części związanej z realizacja zadań Gminy   401.820,99  zł.

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 0,00 zł.

            - wydatków na obsługę długu  164.532,15  zł.

 

- na zadania majątkowe  kwotę    128.310,23 zł. 

 

Dane o zrealizowanych wykonanych  wydatkach na zadania własne jak i zlecone zapisanych w budżecie gminy Suchań   za I półrocze  2012  roku  przedstawiam poniżej:

 

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                    - 261.793,61 zł.

 

Rozdział   01030  -  Izby rolnicze                                                           -  9.094,06 zł

- wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

Rozdział    01095 -  Pozostała działalność                                          - 252.699,55 zł.

- zakup usług pozostałychoraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie i  wydatki związane z realizacją  zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                                   

 

Dział   600 -  Transport i łączność                                                     - 84.125,59 zł.

 

 Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe                                             -  558,80zł.

- umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w Wapnicy km 77 + 050 – strona prawa i lewa urządzeń: sieci kanalizacji sanitarnej o pow. 10,32 m² na okres od dnia 20.10.2010r. do 31.12.2020r,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w obręb Suchanówko w km 69 + 450 strona prawa i lewa urządzeń: sieci wodociągowej o pow. 8,26 m²  od 11.08.2010r. do 31.12.2030 r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 m. Suchań ul. Pomorska w km 68 +250 urządzeń: kanalizacji sanitarnej o pow. 1,10 m ² od 04.10.2008 do 31.12.2013 r.

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                        - 47.795,10 zł.

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1741Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej od 13.10.2010 r. do 31.12.2014 r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa od 05.08.2010 r. do 31.12.2014 r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1742Z na odcinku Wapnica – Robno urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej, w okresie 06.09.2010 do 31.12.2014r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1741Z w Wapnicy w Wapnicy, urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej w okresie od 09.09.2010 do 31.12.2014r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1737Z obręb Tarnowo dz. Dr 234/3 urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2015.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1740Z obręb Tarnowo dz. 217, 156, 308  urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2015.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1732Z obręb Tarnowo urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2015

 

Rozdział   60016 – Drogi publiczne gminne                                           - 35.771,69 zł. 

- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych z tego miedzy innymi  na:

- zakup usług remontowych dróg gminnych – 33.425,94 zł. ,

-zakup usług  związanych z bieżącym utrzymaniem  dróg – 2.345,75 zł.

 

Dział 630 – Turystyka                                                                                - 45,51 zł.

 

Rozdział 63095 – Pozostała działalność                                                             - 45,51 zł.

W tym rozdziale realizowane jest zadanie zgodnie z podpisaną  umową o przyznanie pomocy 00262-6922-UM1600163/10 w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013  na realizacje zadania ,, Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę  budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę  pomostu i wykonanie instalacji oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy

 

Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa                                             - 85.117,44 zł.

 

Rozdział  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                - 39.072,95  zł.

 Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne wydatki), wydatki bieżące wykonano w kwocie -31.284,95 zł.,

Wydatki majątkowe 7.788,00 zł. na zakup nieruchomości w budynku mieszkalnym i działce gruntu położonej w obrębie Brudzewic

 

Rozdział  70095 - Pozostała działalność                                               -  46.044,49 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniowa, w tym na wydatki inwestycyjne – 19.680,00 zł na:

--Przeprojektowanie biblioteki na lokale mieszkalne wraz z remontem dachu Brudzewice działka Nr 385/1.

- Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego Żukowo 5

 

Dział   710 -  Działalność usługowa                                                    - 43.000,38  zł.

 

Rozdział  71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego               - 14.145,00 zł.

 

Rozdział  71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                -   672,74 zł.

- zakup usług pozostałych ( wyrysy, wypisy z opracowań geodezyjnych                       i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).

 

Rozdział 71035  - Cmentarze                                                                - 28.182,64 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 16.752,44 zł. na zadanie:

- Ogrodzenie cmentarza w Żukowie

 

Dział  750  - Administracja publiczna                                              -  860.984,92zł.   

 

Rozdział. 75011  - Urzędy wojewódzkie                                                 - 43.035,00 zł.

- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych  gminie ( Urząd Stanu Cywilnego).

 

Rozdział 75022  - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       -  33.901,93 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety  radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia itp.

 

Rozdział  75023  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  

 -  689.830,51zł.

- w rozdziale tym zrealizowano  wydatki związane z  funkcjonowaniem urzędu miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, jak i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup materiałów biurowych, itp. Oraz w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 29.466,78 zł. na zadanie:

-- Zakup sprzętu komputerowego,

-Termomodernizacja ściany budynku Urzędu Miejskiego

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego           -  32.726,70zł.

-  Wydatki związane z promocją  gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur promujących  i informacyjnych o gminie, wydatki na organizowanie uroczystości związane ze świętem miasta tj. ,, Dni Suchania”

 

Rozdział  75095  -  Pozostała działalność                                            -  61.490,78  zł.  

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą  działalnością urzędu oraz obsługą bankowa budżetu gminy, jak również  wydatki dotyczące różnych opłat i składek członkowskich: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Partnerstwo Jezior.

 

Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                       - 511,60  zł.

 

Rozdział  75101  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli               i ochrony prawa                                                                                          -   372,00 zł.

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie ( gmina na powyższe zadanie otrzymuje dotację celową). 

 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                               - 139,60 zł.                                                                                                                                        

Dział  754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  -                                                                                                                                -  117.650,60 zł.                                                                                  

Rozdział  75412  - Ochotnicze straże pożarne                                   - 72.525,01  zł.

- w tym na: wydatki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy ( umowy – zlecenia  kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu,  materiałów BHP, ubezpieczenia, oraz  wydatki inwestycyjne na zadanie:

 - zakup sprzętu pożarniczego

 

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)                                            - 44.805,79 zł.

W powyższym rozdziale wydatki związane są z funkcjonowaniem Straż Miejskiej w Suchaniu( wynagrodzenie Komendanta jak i strażnika miejskiego, zakup wyposażenia, wydatki na opłatę skredytowana – pocztowa, za rozmowy telefoniczne jak i opłaty związane z usługą wykonywana przez Radarsystem.

 

Rozdział 75412 – Zarządzanie kryzysowe                                           - 319,80 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów jaki i usług

 

Dział  756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                                                                                                                 -  82.694,00zł.

Rozdział  75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                    - 82.694,00 zł.

 

Dział  757  - Obsługa długu publicznego                                          - 164.532,15 zł.

 

Rozdział  75702  - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                     -  164.532,15 zł.

- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę  kredytu w banku na zadanie inwestycyjne ,, Przebudowę i rozbudowę Placu Rynku w Suchaniu”, oraz spłatę odsetek od kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwa,, Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012  w Suchaniu,, oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I) oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne ,,na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2010r., i odsetek od kredytu na zadanie sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011r.

 

Dział  801 -  Oświata i wychowanie                                               -  2.428.682,47 zł.

 

Rozdział  80101  Szkoły podstawowe                                                -  1.254.813,78 zł

- Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowi wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku : ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet  i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie:

- Wykonanie posadzek na II Pietrze budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu

 

- Przebudowa stropodachu nad wejściem głównym do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu .

 

Z kwoty 1.254.813,78 zł. wykonania na wydatki bieżące wykonano kwotę 1.254.198,78 zł. z tego na wynagrodzenia i  składki od nich naliczone kwotę 920.672,23 zł., na wydatki związane z realizację zadań statutowych  kwotę 272.489,79 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych   61.036,76 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę   615,00  zł.

 

Rozdział  80103  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  -  87.535,09 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych              (zerówka) między innymi wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych

 

Rozdział  80104  - Przedszkola                                                             - 137.597,78 zł.

-  dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddziału w Wapnicy.

 

Rozdział  80110  - Gimnazja                                                               -  709.908,13zł.

-  mieszczą się tu standardowe wydatki   związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii elektrycznej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych  itp.

Na wydatki bieżące wykonano kwotę 709.908,13 zł. z tego miedzy innymi  na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę  535.292,46 zł.

 

Rozdział  80113 -  Dowożenie  uczniów do szkół                                 -114.218,13 zł.

-  wydatki na zakupy usług z wykonaniem  usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem na dowozy dzieci do szkoły)

 

Rozdział  80146  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                - 2.974,28 zł.

- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dokształcanie nauczycieli wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych jak i na delegacje krajowe dla nauczycieli którzy się dokształcają i podwyższają kwalifikacje zawodowe.

 

Rozdział  80148  Stołówki szkolne                                                       -  121.635,28 zł.

- wykonane  wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów  itp.

 

Dział  851 -  Ochrona zdrowia                                                            -  54.232,68  zł.

 

Rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 - 52.673,36  zł.

- wykonane  środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, główne wydatki to utrzymanie świetlic środowiskowych.

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                 - 1.559,32 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych           z ochroną zdrowia.

 

Dział  852 – Pomoc społeczna                                                        -  1.552.200,79 zł.

 

Rozdział  85212  -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

                                                                                                                   -  1.115.386,12 zł.

- środki pochodzą z dotacji otrzymanej z  budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                        z ubezpieczenia społecznego  dla mieszkańców gminy oraz wyodrębniono z dotacji 3% na wydatki związane z utrzymanie pracownika socjalnego i bieżąca działalność powyższych świadczeń.

 

Rozdział  85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

                                                                                                                      -  18.573,35 zł.

 - otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

Rozdział  85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                                                                                                                          - 62.463,39 zł.

-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc            w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej, oraz własne środki na pomoc społeczna oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń

 

Rozdział  85215  -  Dodatki mieszkaniowe                                            - 24.785,54 zł.

- zrealizowano  wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie   z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                     - 113.813,62 zł.

- zrealizowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z realizacji zadań własnych jak i z realizacji zadań zleconych.

 

Rozdział  85219  -  Ośrodki pomocy społecznej                                  - 89.510,93  zł.

-  wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej( płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczono z wydatków własnych gminy.

 

Rozdział  85295  - Pozostała działalność                                              - 127.667,84 zł.

- w rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są na dożywianie, na które otrzymuje gmina dotacje od Wojewody, jak również musi być   kwota  zabezpieczono z dochodów własnych, w tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).

 

 

 

Dział  853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      -  402.495,01 zł.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność      - 402.495,01 zł.                                           

Realizowane są następujące projekty:

 

Projekt I

1)    Program : Operacyjny Kapitał Ludzki

2)    Priorytet : VII Promocja integracji społecznej

3)    Nazwa projektu - ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej                 w Suchaniu.

 

Projekt II

1)    Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

2)    Priorytet: V Dobre rządzenie

3)    Numer i nazwa poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji

4)    Tytuł projektu: „ Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego”.

5)    Beneficjent: Gmina Suchań

6)    Partnerzy: gminy: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice, Global Erisson Consulting sp. z o.o.

7)    Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Projekt III

1)    Program: Operacyjny Kapitał Ludzki

2)    Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

3)    Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

4)    Poddziałaniu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

Dział  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza                           - 159.679,40 zł

 

Rozdział  85401  - Świetlice szkolne                                                     -  109.604,14 zł

- wydatek bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują        w świetlicach.

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                             - 50.075,26  zł.

- środki wydatkowane z dotacji otrzymanej od budżetu państwa na realizowanie zadania oraz 20 % środków własnych, które musi zabezpieczyć gmina aby zrealizować  zadanie.

           

Dział  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      -  378.485,46 zł.

 

Rozdział  90001  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  - 154.644,03  zł.

-  wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane  na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Suchaniu jak i Wapnicy  t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki

 W roku budżetowym zaplanowano do realizacji  następujące zadania:

 

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modrzewo

 

- wykonanie kosztorysu

 

- Zakup pompy na oczyszczalnie,

                                                                      

Rozdział  90003  -  Oczyszczanie miast i wsi                                     - 15.190,76  zł.

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości, wykonanie jednorazowej usługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych   z terenu miasta i gminy Suchań .

 

Rozdział  90004  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              - 8.613,45 zł.

- wydatkowano środki  na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych oraz zagospodarowanie wysepek ma terenie miasta Suchań, a także oczyszczenie terenu, przecięcie krzewów, uzupełnienie ziemi ogrodniczej pod krzewami tawuły i berberysów w miecie Suchań.

 

Rozdział  90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                -  91.881,98 zł.

-  wydatkowane kwoty  na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, wykonano  wydatki na bieżącą  konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych  z modernizacją oświetlenia ulicznego na poprawę  efektu oświetleniowego, oraz zakup ozdób świątecznych jak również wynagrodzenie bezosobowe dla osób biorących udział w montażu i demontażu ozdób  świątecznych.

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 - 3,37 zł.

 

Rozdział  90095  - Pozostała działalność                                            -  108.151,87  zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano na kwotę  15.215,02  zł.  oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na kwotę – 15.146,56 zł. , wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych ( podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie)  oraz wydatki inwestycyjne na zadanie:

- ,, Budowa placu zabaw we wsi Słodkówku.

- zakupiono ciągniczek rolniczy.

 

Dział  921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                -  208.461,50 zł.

 

Rozdział  92109  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  -  117.731,50 zł.

- z powyższej kwoty wydatkowano na zadania bieżące  z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. a pozostałą kwotę  miedzy innymi wykonano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych itp:

 

Rozdział  92116 -  Biblioteki                                                                 -  90.730,00   zł.

- przekazano  dotację  na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu oraz fili działających w gminie.

 

Dział  926 – Kultura fizyczna                                                             -  73.690,71   zł.

 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                         -  14.970,67 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – boisk sportowych i obiektu ,,moje boisko Orlik 2012, na terenie gminy i miasta Suchań, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców .

 

Rozdział  92605  - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             -  4.000,00 zł.

- zrealizowano wydatki związane z przekazana  dotacją na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów.

 

Rozdział  92695 -  Pozostała działalność                                              -  54.720,04  zł.

- wykonano  wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej dla mieszkańców miasta i  gminy Suchań.

 

3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań  zleconych ustawami gminie

  za I półrocze 2012  r. wyodrębnieniem na :

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

            -wydatki związane z realizacja zadań statutowych,

            - dotacje na zadania bieżące,

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych

            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z       pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego        Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków             pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w    części związanej z realizacja zadań Gminy,

            - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

            - wydatków na obsługę długu.

b) wydatki majątkowe

           

Przedstawia Tabela Nr 6

 

3.7. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2012  przedstawia Tabela Nr 7,

 

Za I półrocze 2012 r. na plan wydatków majątkowych  2.910.666,13 zł. wykonano kwotę  128.310,23 zł. co daje  4,41 % wykonania planowanych wydatków majątkowych.

 

Szczegółowy wykaz zadań  inwestycyjnych  przedstawia tabela Nr 7.

 

3.8.. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

 

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na dzień 30 czerwca 2012 r.  jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę   4.698.601,56   zł. z tego między innymi na:

-    1.162.007,59  zł. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pod nazwą ,, Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią  kanalizacyjna w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I).

-  4.910,00 zł. na zadanie inwestycyjne ,, Przebudowa i rozbudowa Placu Rynek w Suchaniu ,

-   206.200,00  zł. na zadanie ,, Moje Boisko Orlik 2012 w Suchaniu”,

-  1.236.000,00 zł. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r.,

-  1.961.000,00 zł. kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu budżetu  gminy w roku 2011.

- 128.483,97 zł. BGK  na wyprzedzające zadanie ,, Budowa  sieci wodociągowej w  miejscowościach Tarnowo i Suchanki gm. Suchań.

 

Stan zadłużenia gminy Suchań  z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2012 r. w stosunku do planu dochodów wynosi 24,77 %.

 

Na dzień 30 czerwca 2012 r.  gmina Suchań , nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu usług i dostawą  materiałów.

 

Na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

 

3.9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Suchań za I półrocze 2012r. przedstawia Tabela Nr 8

 

            Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku tj. 01.01.2012 r.  do dnia 30 czerwca 2012 r.  

                                              

 

           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 10-09-2012 14:31:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 10-09-2012 14:31:59