Ogłoszenie o przetargu

  

OŚ.6845.17.2012

  

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

1/ część działki  nr 119/2  o pow. 600 m2  położona  obr.2 m.  Suchań, uwidoczniona w KW 85209   z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,06 zł/m2 + obowiązujący

     podatek VAT rocznie.     

Czynsz za dzierżawę  nieruchomości  płatny na konto Urzędu Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010  do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2012r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 27.09 2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 24.09.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

       4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

      6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

      7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

      8) podpis oferenta.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Suchań, dnia 27.08.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 27.08.2012  r. do 26.09.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 27-08-2012 13:39:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 27-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 27-08-2012 13:39:21