Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Suchania

 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości.   

             

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/3 o pow. 0,0359 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/0051264/3, położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:  1 814,00  zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset czternaście złotych.

 Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT w wys.  23%

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.                       

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działki objęte były zapisem „ ogrody, sady do dalszego użytkowania ” i oznaczona symbolem „65RO”. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań nie przewiduje się zmian. 

  W/w nieruchomości jest obciążona umową dzierżawy do 31 grudnia 2021 r.

Nabywca nieruchomości zgodnie z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce gminy.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi  17 września 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. sala narad /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 17.09.2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 14.09.2012 r.

 Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030  najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  17.08.2012 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 17.08.2012 r.

 

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 17.08.2012 r. do 15.09.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 17-08-2012 10:49:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 17-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 21-08-2012 13:49:56