Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości .

 

1/ część działki nr 24/3 o pow. 18 m², położona obr. 2 m. Suchań, z przeznaczeniem pod ustawienie typowego garażu blaszanego.

 

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni   wynosi  – 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek   VAT   miesięcznie.

 

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca .

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2012r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu  pok. nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 31.08 2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 28.08.2012 r.

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 30.07.2012 r.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM od dnia 31.07.2012 r. do 30.08.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 30-07-2012 12:54:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 30-07-2012 12:54:34