Ogłoszenie rokowań

OŚ.6840.6.2012

 

BURMISTRZ  SUCHANIA

o g ł a s z a

na dzień 27 sierpnia 2012 r.

o godzinie 10ºº

 

rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 22/1000 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Tarnowo nr 49 gm. Suchań, oznaczonej działką geodezyjną nr 279/3 o pow. 0,2805 ha  uwidocznionej w KW nr SZ1T/00101696/6 w ramach którego Gmina Suchań użytkowała pomieszczenie o pow.  użytkowej 9,00m²,po nieczynnej hydroforni.

 

                         Cena wywoławcza do rokowań wynosi – 2 173,00 zł

          W tym wartość pomieszczenia po hydroforni       -  1 610,00 zł

         Zaliczka w wysokości – 217,30 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W/w nieruchomość  nie została sprzedana w przetargach w dniach:

30 marca 2012 r. i 04 czerwca  2012 r.

Rokowania odbędą się w dniu 27 sierpnia 2012 r. o godzinie 10º°w Urzędzie Miejskim w Suchaniu pok. Nr 27 ( I piętro).

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. nie później niż do dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

 Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„ Rokowania 27 sierpnia 2012 r. – nieruchomość zabudowana  działka  nr  279/3 w udziale  obręb Tarnowo”

 Zaliczkę  w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce ( zł ) w terminie do 24 sierpnia 2012 r.na konto Urzędu Miejskiego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym nr 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

  Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi

nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba , która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pok.  39 lub pod nr telef. (91) 5624015 w.35 ).

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM od 25.07.2011 r. do 24.08.2012 r., publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz  na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 26-07-2012 12:31:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 26-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 26-07-2012 12:31:48