Ogłoszenie o przetargu

OŚ.6840.10.2012

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionej nieruchomości.   

1/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 737/2 o pow. 0,0946 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00116287/4, położona w obrębie Wapnica

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   17 680,00 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych. 

Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT

             w wys.  23%                  

2/ Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 737/3 o pow. 0,0638 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00116287/4, położona w obrębie Wapnica

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   13 631,00 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 

Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT

             w wys.  23%

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działki objęte były zapisem „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej ”. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań , oznaczone są symbolem „US” – teren usług sportu, rekreacji i wypoczynku. 

3/ Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu na 99 lat  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  115/1 o pow. 0,07 ha, uwidocznionej w KW nr SZ1T/00053002/3, położonej w obrębie Żukowo.

     Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   10 386,00 zł

Słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych. 

Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT

             w wys.  23%

 Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu plus 23 % podatku VAT osiągniętej w przetargu, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy na konto 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 1% w stosunku rocznym liczonym od ceny uzyskanej w przetargu płatna od 2013 r. w terminie do 31 marca każdego roku  kalendarzowego na konto. Do opłaty rocznej doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana na wskutek zmiany jego wartości nie częściej niż raz na 3 lata.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie:                  

Z dniem 31 grudnia 2002 r. plany zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Suchań utraciły ważność a nowych nie uchwalono. Do czasu ważności planu działka objęta była zapisem „ teren zabudowy zagrodowej”. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań , pozostaje bez zmian. 

Wszystkie w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  2 sierpnia 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. sala narad /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 2.08.2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 30.07.2012 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  21.06.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 2.07.2012 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 2.07.2012 r. do 31.07.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 03-07-2012 14:07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 03-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 03-07-2012 14:07:54