Ogłoszenie o II przetargu

 

OŚ.6840.4.2012

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm)

 

ogłasza II  przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu         20 lutego 2012 r.

 

1/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana ( z możliwością zabudowy),

Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 230 o pow. 0,0700 ha, uwidoczniona w KW nr 00052998/4, położona w obrębie Słodkowo Gm. Suchań.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    6 550,50 zł

           Słownie:  sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 50/100.

           Uwaga -do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

    Przedmiotowa nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.       

 Uwarunkowania planistyczne:

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności działka objęta była zapisem „ teren zabudowy zagrodowej” i posiadała symbol MR.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Suchań, nie przewiduje się zmian.

2/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego  Nr 3o pow. użytkowej 60,95 m² położonego w budynku  przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 3 o pow. 18,19 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha  wynoszącym 2014/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:67 333,00 zł

                                   w tym wartość lokalu:                                 55 623,00 zł

           Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote.                                              

3/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego  Nr 4o pow. użytkowej 48,40 m² położonego w budynku  przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 4 o pow. 10,83 m²) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha  wynoszącym 1507/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:53 203,00 zł

                                 w tym wartość lokalu:                                44 442,00 zł

           Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote.

Przedmiotowe lokale  są wolne od obciążeń i zobowiązań, natomiast na gruncie dz. nr 44/1 ustanowiona jest nieodpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa, polegająca na prawie swobodnego przejazdu do działki nr 44/2.   

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności, nieruchomość stanowiła zabudowę usługowo-mieszkalną do dalszego użytkowania.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań, nie przewiduje się zmian.                       

4/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/4 o pow. 0,1037 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    16 051,70.00 zł

           Słownie:  szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden  złotych 70/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

5/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/5 o pow. 0,1304 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    20 150,90 zł

           Słownie:  dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych  90/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

6/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/6 o pow. 0,1203 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    18 600,40 zł

           Słownie:  osiemnaście tysięcy sześćset   złotych   40/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

7/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/7 o pow. 0,0954 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    14 777,70 zł

           Słownie:  czternaście tysięcy  siedemset siedemdziesiąt siedem złotych  70/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

8/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/8 o pow. 0,0967 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    14 997,20 zł

           Słownie:  czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych  

           20/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

9/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/9 o pow. 0,0972 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    15 054,20 zł

           Słownie:  piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote   20/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

10/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/10 o pow. 0,1033 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    15 915,20 zł

           Słownie:  piętnaście tysięcy dziewięćset piętnaście  złotych  20/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

11/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/11 o pow. 0,1075 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    16 635,50 zł

           Słownie:  szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych  50/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

12/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/12 o pow. 0,1424 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie  2  m. Suchań.  

          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:    21 992,60 zł

           Słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 

           60/100.

           Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

           wysokości  23% .

 

    Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.      

Uwarunkowania planistyczne:

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności działki objęte były zapisem  „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i posiadały symbol MN.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Suchań, nie przewiduje się zmian.      

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 1 sala narad (parter).

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 24.04.2012 r.” w terminie najpóźniej do 20.04.2012 r.  przed przetargiem.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 18.01.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

     osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                   

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. wpłata jednorazowa w gotówce, obligacjach, papiery  wartościowe, weksle ,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 20.03.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 20.03.2012 r. do 23.04.2012 r.,

opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

oraz publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 21-03-2012 08:43:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 21-03-2012 08:43:42