Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

 

OŚ.6845.1.2012

  

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza II  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości  po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 13 lutego 2012 r.

 

 

1/ część działki  nr 192o pow. 40 m2  położona  obr.1 m.  Suchań,    z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,06 zł/m2 + obowiązujący

     podatek VAT rocznie.

    

Czynsz za dzierżawę  nieruchomości  płatny na konto Urzędu Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2012r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 16.04 2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 13.04.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Suchań, dnia 15.03.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 15.03.2012 r. do 14.04.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 15-03-2012 15:24:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 15-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 15-03-2012 15:24:45