Ogłaszenie o I przetargu pisemny nieograniczony na sprzedaż działki numer 35/2 obręb Modrzewo

 

OŚ.6840.7.2011 

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  

 

                    

1/ Nieruchomość zabudowana budynkiem inwentarskim, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 35/2 o pow. 0,1730 ha , uwidoczniona w KW nr 43646, położona w obrębie Modrzewo Gm. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości   wynosi: 25 486,00 zł

         w tym budynek inwentarski  wynosi:    3 160,00 zł

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć  złotych.                       

 Przedmiotowa nieruchomość jest wolne od obciążeń i zobowiązań.                        

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  09 stycznia 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1 /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 09.01.2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 05.01.2012 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 548,60 zł na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  05.12.2011 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 06.12.2011 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 06.12.2011 r. do 04.01.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 06-12-2011 13:40:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 06-12-2011 13:41:43