Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 206

.6840.3.2011

 

 

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

 

 

1/ Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 206 o pow. 0,16 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00052987/4, położona w obrębie Sadłowo Gm. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.898,00 zł

 

Uwaga: do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatku VAT w wys. 23 %.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22 września 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. sala narad /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 22.09.2011 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 19.09.2011 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 189,80 na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

  1. przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  2. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 16.08.2011 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i upoważnienie do występowania w obrocie prawnym, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 22.08.2011 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 22.08.2011 r. do 20.09.2011 r., publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 22-08-2011 08:10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 30-08-2011 08:44:14