Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

OŚ.6845.4.2011

 

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

 

 

1/ część działki nr 23/6 (9 i 10) o pow. 1860 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

 

2/ część działki nr 73/8 o pow. 816 m2 położona obr.Wapnica, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

 

Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko - Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2011r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 08.04 2011 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 05.04.2011 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 07.03.2011 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91) 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 07.03.2011 r. do 06.04.2011 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 07-03-2011 14:35:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 07-03-2011 14:36:41