Ogłoszenie o przetargu na działkę 341/5 Suchań

 OŚ.72241-1/2011

Burmistrz Suchania

 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż   

                   

1/ Nieruchomość niezabudowana, ( przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 341/5 o pow. 0,0446 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051267/4, położona w obrębie 1 m. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:   14 912,00 zł

 Uwaga:do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony   podatku VAT w wys.  obowiązującej w dniu przetargu.

                         

 Przedmiotowa nieruchomość jest wolne od obciążeń i zobowiązań.                         

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi  3 lutego 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 39 /II piętro/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 03.02.2011 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 31.01.2011 r.

 Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 491,20 zł na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

  się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

  po jego zamknięciu. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce  nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął  17.12.2010 r.

 Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i       

    upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

    osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

    warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,                                                  

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje,      papiery  wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie 

    nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr  39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 Suchań, dnia 03.01.2011 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 03.01.2011 r. do 02.02.2011 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 03-01-2011 10:20:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 29-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 03-01-2011 10:23:38