Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ za I półrocze 2010 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ

(OGÓŁEM)

za I półrocze 2010 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa  klasyfikacji budżetowej

Plan

na 2010 rok

Wykonanie

za I półrocze 2010 rok

%

 

 

1

 

2

3

4

5

6

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

235.049,26

229.849,26

97,79

 

01095

 

Pozostała działalność

 

235.049,26

229.849,26

97,79

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                       o podobnym charakterze

5.200,00

-

-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

229.849,26

229.849,26

100

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

8.500,00

4.248,00

49,98

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

8.500,00

4.248,00

49,98

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8.500,00

4.248,00

49,98

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

462.970,00

161.830,44

34,95

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

422.970,00

137.493,73

32,51

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie                      i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

35.000,00

33.388,51

95,40

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                      

o podobnym charakterze

8.500,00

15.792,97

185,80

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

670,00

4.863,60

725,91

 

 

0830

Wpływy z usług

 

4.300,00

-

-

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

370.000,00

81.972,73

22,15

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

4.500,00

1.475,92

32,80

 

70095

 

Pozostała działalność

 

40.000,00

24.336,71

60,84

 

 

0830

Wpływy z usług

 

30.000,00

20.268,69

67,56

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

10.000,00

4.068,02

40,68

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

1.750,00

1.441,76

82,39

 

71035

 

Cmentarze

 

1.750,00

1.441,76

82,39

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                      

o podobnym charakterze

1.550,00

1.381,76

89,15

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

200,00

60,00

30

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

102.100,00

50.534,93

49,50

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

 

78.100,00

42.202,00

54,04

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

78.100,00

42.202,00

54,04

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

-

4.343,53

-

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-

568,52

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

3.775,01

-

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.000,00

3.989,40

99,74

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

4.000,00

3.989,40

99,74

 

75095

 

Pozostała działalność

 

20.000,00

-

-

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

20.000,00

-

-

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI            I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

14.500,00

14.140,00

97,52

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

 

720,00

360,00

50

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

720,00

360,00

50

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

13.780,00

13.780,00

100

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

13.780,00

13.780,00

100

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

2.659.362,20

1.133.551,83

42,62

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2.000,00

864,00

43,20

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2.000,00

864,00

43,20

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

828.932,00

314.786,80

37,97

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

 

547.652,00

184.829,80

33,75

 

 

0320

Podatek rolny

 

235.500,00

109.809,00

46,63

 

 

0330

Podatek leśny

 

35.680,00

16.922,20

47,43

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

8.000,00

1.479,00

18,49

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

-

240,00

-

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.100,00

881,80

41,99

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

-

625,00

-

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

939.644,20

435.983,32

46,40

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

 

340.000,00

158.195,07

46,53

 

 

0320

Podatek rolny

 

460.000,00

222.860,46

48,45

 

 

0330

Podatek leśny

 

2.300,00

1.250,56

54,37

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

59.200,00

25.383,70

42,88

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

2.000,00

-

-

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

1.500,00

680,00

45,33

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

36.644,20

15.799,00

43,11

 

 

 

0560

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

 

1.000,00

401,80

40,18

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków  i opłat

 

37.000,00

11.412,73

30,85

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

83.500,00

55.155,81

66,05

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

14.500,00

7.594,00

52,37

 

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

69.000,00

47.561,81

68,93

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

805.286,00

326.219,76

40,51

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

800.086,00

323.167,00

40,39

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

5.200,00

3.052,76

58,71

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

542,14

-

 

 

0970 

Wpływy z różnych dochodów

-

542,14

-

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

4.692.629,00

2.691.951,08

57,37

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.993.785,00

1.842.328,00

61,54

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

2.993.785,00

1.842.328,00

61,54

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

1.669.953,00

834.978,00

50

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

1.669.953,00

834.978,00

50

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

5.200,00

2.801,08

53,87

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

5.200,00

2.801,08

53,87

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

23.691,00

11.844,00

49,99

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

23.691,00

11.844,00

49,99

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

299.981,00

165.661,59

55,22

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

299.981,00

165.661,59

55,22

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

500,00

61,00

12,20

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                       o podobnym charakterze

 

8.000,00

942,98

11,79

 

 

0830

Wpływy z usług

 

270.000,00

143.721,63

53,23

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

50,00

4,99

9,98

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

500,00

-

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12.000,00

12.000,00

100

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

8.931,00

8.930,99

100

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

2.299.190,00

1.273.743,87

55,40

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1.785.000,00

979.455,22

54,87

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

-

2.384,22

-

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1.785.000,00

977.071,00

54,74

 

85213

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

23.100,00

12.102,00

52,39

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

3.100,00

1.002,00

32,32

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

20.000,00

11.100,00

55,5

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

116.000,00

58.002,00

50

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

116.000,00

58.002,00

50

 

85216

 

Zasiłki stałe

203.000,00

114.502,00

56,40

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

203.000,00

114.502,00

56,40

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

85.500,00

44.935,65

52,56

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

-

37,65

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

85.500,00

44.898,00

52,51

 

85295

 

Pozostała działalność

 

86.590,00

64.747,00

74,77

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

86.590,00

64.747,00

74,77

853

 

 

POZOSTAŁE  ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

503.907,00

318.716,74

63,25

 

85395

 

Pozostała działalność

 

503.907,00

318.716,74

63,25

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe

461.416,96

294.204,33

63,76

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną

42.490,04

24.512,41

57,69

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

61.134,00

61.134,00

100

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

61.134,00

61.134,00

100

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

61.134,00

61.134,00

100

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

4.295.405,79

120.694,54

2,81

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

4.253.550,00

110.931,99

2,61

 

 

0830

Wpływy z usług

 

253.100,00

110.931,99

43,83

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

450,00

-

-

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

4.000.000,00

-

-

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

10.000,00

6.342,96

63,43

 

 

0830

Wpływy z usług

 

10.000,00

6.342,96

63,43

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

355,79

355,79

100

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

355,79

355,79

100

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

8.000,00

3.063,80

38,30

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

8.000,00

3.063,80

38,30

 

90095

 

Pozostała działalność

23.500,00

-

 

-

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe

 

23.500,00

-

-

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

297.314,00

33.000,00

11,10

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

257.314,00

33.000,00

12,82

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

 

33.000,00

33.000,00

100

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

224.314,00

-

-

 

92113

 

Centra kultury i sztuki

 

40.000,00

-

-

 

 

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

40.000,00

-

-

 

 

                                                                                                OGÓŁEM

 

15.933.792,25

6.260.498,04

39,29

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 14:17:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 14:17:19