Uchwała Nr XXXI/263/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie ,,Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań na obrębie Słodkówko i Brudzewice ?

Uchwała Nr XXXI/263/10

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 5 października 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie ,,Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań na obrębie Słodkówko i Brudzewice ”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591: z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006  Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Suchaniu uchwala co następuje:

 

            § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy przez Gminę Suchań na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest ,, Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań na obrębie Słodkówko i Brudzewice ’’ i zaangażowanie na ten cel środków finansowych w wysokości:  28.060,00  zł.( słownie :  dwadzieścia  osiem  tysięcy sześćdziesiąt złotych) w roku 2011.

 

            § 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy Suchań tj. podatku od nieruchomości.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                    Ryszard Warszawski

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:40:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:40:15