Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/271/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania.

Uchwała Nr XXXI/271/10

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 5 października 2010r.

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania.

  

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387 z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682. Nr 181, poz.1524 z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 z 2009r. Nr 195, poz.1501, Nr 216, poz.1676 oraz z 2010r. Nr 40 poz.230) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Państwa Marii i Romana Kamińskich z dnia 12 sierpnia 2010r. na działalność Burmistrza Suchania w przedmiocie zanieczyszczenia studni wody pitnej w studni na posesji skarżących.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na podstawie art.231 w związku z art.229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) w dniu 23 sierpnia 2010r. przekazał do rozpatrzenia skargę Państwa Marii i Romana Kamińskich w przedmiocie zanieczyszczenia studni wody pitnej na posesji skarżących.

Pismem Nr OR.0561-3/2010 z dnia 27 sierpnia 2008r. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Pani Burmistrz Suchania Stanisławy Bodnar o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Pani Burmistrz Suchania pismem Nr OR.0561-3/2010 z dnia 14 września 2010r. złożyła stosowne wyjaśnienie, w którym uznała zarzuty Państwa Kamińskich za bezzasadne, ponieważ:

1) po złożeniu wniosku przez Państwo Kamińskich w dniu 07.06.2010r dotyczącego zanieczyszczenia , w dniu 15.06.2010 odbyła spotkanie z Panem Wojciechem Zielińskim podczas którego zadeklarował się do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, zlikwidowania starego szamba, należytej eksploatacji starego szamba do chwili wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dwukrotnego wypompowania studni i przeprowadzenia dezynfekcji tejże studni podchlorynem sodu,

2) w dniu 15.06.2010 pismem nr RGG.7638-12/10 poinformowała Pana Wojciecha Zielińskiego o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w tym o obowiązku w zakresie gospodarki ściekowej oraz konsekwencjach grożących za niewłaściwe ich realizowanie,

3) w dniu 12 sierpnia 2010r za pośrednictwem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim otrzymała pismo od Państwa Kamińskich w sprawie nieprawidłowej eksploatacji szamba przez Pana Wojciecha Zielińskiego.

Pismo w przedmiotowej sprawie złożone zostało również do Kierownika Posterunku Policji w Suchaniu który wystąpił do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Stargardzie oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie stosownych działań.

Na przedmiotową okoliczność komisja składająca się z przedstawicieli Burmistrza Suchania oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadziła czynności kontrolne w wyniku których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda stosowną decyzję,

4) pismem nr RGG.7062-7/2010 z dnia 20.08.2010r poinformowała Kierownika Posterunku Policji w Suchaniu o fakcie, iż Pan Wojciech Zieliński nie posiada umowy na wywóz nieczystości płynnych. Jednakże na jej wezwanie w dniu 31 sierpnia br. Pan Wojciech Zieliński przedłożył do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu umowę zawartą z Zakładem Ochrony Środowiska Zbigniew Daniłowicz z Dobrzan na wywóz nieczystości płynnych wraz z dowodem wpłaty za wykonaną usługę,

5) w dniach 13 i 31 sierpnia 2010r wpłynęły do niej od Państwa Kamińskich kolejne pisma w przedmiotowej sprawie. W dniu 06.09.2010r pismem nr GK.7033-30.2010 udzieliła Państwu Kamińskim odpowiedzi informującej, że Pan Wojciech Zieliński posiada umowę na wywóz nieczystości płynnych a kontrola w tym zakresie będzie systematyczna.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją zaproponowała Państwu Marii i Romanowi Kamińskim pobór wody pitnej z hydroforni w Tarnowie stanowiącej własność Gminy Suchań. Poinformowała, że działalność Burmistrza Suchania, jako organu wykonawczego Gminy oparta jest na obowiązujących przepisach prawa i służy wszystkim mieszkańcom Gminy Suchań.

W celu zbadania sprawy na dzień 15 września br. zwołano posiedzenie zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej w składzie:

1) Urszula Sobczak,

2) Sylwester Wójcik,

3) Dariusz Kurant,

4) Zbigniew Bodnar,

5) Janusz Marynowski,

na które zaproszono Panią Burmistrz Suchania - Stanisławę Bodnar.

Zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej nie stwierdził zaniedbań ze strony pani Burmistrz i stwierdził , że wobec przedstawionych dokumentów i informacji skarga jest bezzasadna.

 

Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Suchania uznała skargę za niezasadną.

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:22:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:25:56