Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/259/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010.

 Uchwała Nr XXX/259/10

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 31 sierpnia 2010r.

 

 

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2010.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591: z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006  Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241 z  2010 r. Nr 28,  poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)  uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków  budżetu gminy w zakresie zadań   własnych na ogólną kwotę    15.825,00  zł.     

następująco:

 

  1. ZWIĘKSZYĆ  PLAN   DOCHODÓW:

 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                               - 4.700,00 zł.

 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności

                                                                                                                      - 4.000,00 zł.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                   - 625,00 zł.

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność,      § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                              - 5.000,00 zł.

 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                                                      - 1.500,00 zł.

 

  1. ZWIĘKSZYĆ  PLAN  WYDATKÓW:

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          - 9.325,00 zł.

 

- w  dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                                                      - 1.500,00 zł.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność,      § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                  - 5.000,00 zł.

 § 2. Dokonać przesunięć w planie  wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólna kwotę   272.900,00 zł. 

następująco:

 

 

  1. ZMNIEJSZYĆ   PLAN  WYDATKÓW :

 

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                - 220.000,00 zł.

 

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, § 4300 – Zakup usług pozostałych                                  - 10.000,00 zł.

 

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,          § 4810 – Rezerwy                                                                                               -  42.900,00 zł.

 

 

  1. ZWIĘKSZYĆ  PLAN  WYDATKÓW  :

 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          - 5.000,00 zł.

 

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                       - 5.000,00 zł.

 

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                                                                                                                      - 5.000,00 zł.

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,   § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                                                                                                                      - 48.500,00 zł.

-w dziale  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                                                                      - 15.000,00 zł

- w dziale  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

                                                                                                                      - 2.500,00 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                      - 400,00 zł.

- w  dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

                                                                                                                      - 5.500,00 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                                                                                                                      - 10.000,00 zł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4260 – Zakup energii                  - 4.000,00 zł.

 

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia     - 10.000,00 zł.

 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych                    - 10.000,00 zł.

 

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty  sportowe , 

 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                               - 7.000,00 zł.

 

- w dziale 750 – Administracja państwowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność,                         

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                         - 5.000,00 zł.

 

- w dziale 750 – Administracja państwowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność,                         

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                                   - 15.000,00 zł.

 

- w dziale 750 – Administracja państwowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność     § 4300 –Zakup usług pozostałych                                                        - 10.000,00 zł.

 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4270 – Zakup usług remontowych

                                                                                                                      - 15.000,00 zł.

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4270 – Zakup usług remontowych ( remont kanalizacji deszczowej w Suchaniu na ul. Strzeleckiej)                  - 90.000,00 zł.                  

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.            

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                     Ryszard Warszawski                                                                                

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:19:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:19:21