Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

RGG.72241-7/2010

 

 

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych.

 

 

1/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. użytkowej 51,97 m? położonego w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 1 o pow. 22,91 m?) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 1906/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:74.745,00 zł

w tym wartość lokalu: 62.470,00 zł

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć

złotych.

 

2/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 60,95 m? położonego w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 3 o pow. 18,19 m?) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 2014/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:84.784,00 zł

w tym wartość lokalu: 71.794,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery

złote.

 

3/ Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. użytkowej 48,40 m? położonego w budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Suchaniu ( z przynależną do lokalu piwnicą nr 4 o pow. 10,83 m?) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha wynoszącym 1507/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań , uwidoczniony w KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udz. w gruncie wynosi:68.368,00 zł

w tym wartość lokalu: 58.648,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych.

 

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 12 listopada 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38 /II piętro/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 12.11.2010 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 09.11.2010 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

Wadium wniesione na przetarg:

- przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 12.10.2010 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 12.10.2010 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 12.10.2010 r. do 10.11.2010 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 13-10-2010 11:40:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 13-10-2010 11:43:03