Rokowania na sprzedaż nieruchomości


RGG.72241-2/2010

 

BURMISTRZ SUCHANIA

o g ł a s z a

na dzień 27 października 2010 r.

o godzinie 10?°

 

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ( z możliwością zabudowy usługowej) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/8 o pow. 0,0435 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00040122/6, oraz działka nr 97/5 o pow. 0,0341 ha uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051404/7 położone w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi - 21 663,20 zł ( do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%).

Zaliczka w wysokości - 2 166,32 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach w dniach:

15 czerwca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Rokowania odbędą się w dniu 27 października 2010 r. o godzinie 10?° w Urzędzie Miejskim w Suchaniu pok. Nr 38 ( II piętro).

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. nie później niż do dnia 22 października 2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli

zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2/ datę sporządzenia zgłoszenia,

3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje

te warunki bez zastrzeżeń,

4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

nieruchomości,

6/ własnoręczny podpis.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„ Rokowania 27 października 2010 r. - nieruchomość niezabudowana działki nr 96/8 i 97/5 obręb 2 m. Suchań

 

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce ( zł ) w terminie do 22 października 2010 r. na konto Urzędu Miejskiego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym nr 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi

nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba , która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pok. 38 lub 39 lub pod nr telef. (91) 5624015).

Suchań, dnia 27 września 2010 r.

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszono na tablicy

ogłoszeń w UM od 27.09.2010 r. do 26.10.2010 r.

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowe www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 27-09-2010 09:59:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 27-09-2010 09:59:54