Ogłoszenie II przetargu - na sprzedaż nieruchomości


RGG.72241-3/2010

Burmistrz Suchania

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

 

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 27 maja 2010 r.

 

 

1/ Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 85 o pow. 0,09 ha w udz. ? części, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00015530/5, położona w obrębie Wapnica Gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości w udz. 1/2 wynosi: 11.475,00 zł

w tym budynek gospodarczy w udz. 1/2 wynosi: 2.604,00 zł

ownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych.

2/ Nieruchomość niezabudowana ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 295/2 o pow. 0,0850 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00033207/4, położona w obrębie 1 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.020,00 zł ( do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczone podatku VAT w wys. 22 %)

w tym wartość drzewostanu wynosi: 3.438,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38 /II piętro/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 30.07.2010 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 27.07.2010 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

- przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął do pkt 1 - 15.12.2009 r. do pkt. 2 - 23.04.2010 r.

 

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Suchań, dnia 28.06.2010 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 28.06.2010 r. do 27.07.2010 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 28-06-2010 09:13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 28-06-2010 09:16:33