Ogłoszenie rokowań


RGG.72241-3/2010

BURMISTRZ SUCHANIA

o g ł a s z a

na dzień 23 lipca 2010 r.

o godzinie 12°°

rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości :

1. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 51,97 m?, położony w budynku przy ul.

Pomorskiej 2 w Suchaniu (z przynależną do lokalu piwnicą nr 1o pow. 22,91

m? ) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha

wynoszącym 1906/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań, uwidocznionej

KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 74.745,00 zł, w tym wartość

lokalu 62.470,00 zł.

Zaliczka w wysokości 7.474,50 zł.

2. lokal mieszkalny nr 3 o pow. 60,95 m?, położony w budynku przy ul.

Pomorskiej 2 w Suchaniu (z przynależną do lokalu piwnicą nr 3 o pow. 18,19

m? ) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha

wynoszącym 2014/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań, uwidocznionej

KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 84.784,00 zł, w tym wartość

lokalu 71.794,00 zł.

Zaliczka w wysokości 8.478,40 zł.

3. lokal mieszkalny nr 4 o pow. 48,40 m?, położony w budynku przy ul.

Pomorskiej 2 w Suchaniu (z przynależną do lokalu piwnicą nr 4 o pow. 10,83

m? ) wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha

wynoszącym 1507/10000 cz. położonej w Obr. 1 m. Suchań, uwidocznionej

KW SZ1T/00093995/2.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 68.368,00 zł, w tym wartość

lokalu 58.648,00 zł.

Zaliczka w wysokości 6.836,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

W/w lokale mieszkalne nie zostały sprzedana w przetargach w dniach:

10 marca 2010 r. i 20 maja 2010 r.

Rokowania odbędą się w dniu 23 lipca 2010 r. o godzinie 12°° w Urzędzie Miejskim w Suchaniu pok. Nr 1 /parter/.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj. nie później niż do dnia 20 lipca 2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli

zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2/ datę sporządzenia zgłoszenia,

3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje

te warunki bez zastrzeżeń,

4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

nieruchomości,

6/ własnoręczny podpis.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„ Rokowania 23 lipca 2010 r. - lokal mieszkalny nr ….. działka nr 44/1 obręb 1 m. Suchań

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce ( zł ) w terminie do 20 lipca 2010 r. na konto Urzędu Miejskiego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym nr 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi

nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba , która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pok. 38 lub 39 lub pod nr telef. 091 5624015).

Suchań, dnia 21 czerwiec 2010 r.

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszono na tablicy

ogłoszeń w UM od 21.06.2010 r. do 20.07.2010 r.

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowe www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 21-06-2010 12:17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 21-06-2010 12:19:00