Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

 
SPRAWOZDANIE
 
BURMISTRZA SUCHANIA
 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
 
ZA ROK 2009
           
            Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2009 zostało sporządzone zgodnie z art. 199 ust.1 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)
 
            I. Wstęp
 
  1. Budżet Gminy Suchań na rok 2009 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 22 grudnia 2008 r. w wysokościach:
 
1.1 Dochody budżetu ogółem – 13.828.710,00   zł.
z tego :
            - dochody bieżące                 - 10.279.210,00 zł.
            - dochody majątkowe             -   3.549.500,00 zł.
 
1.2. Wydatki budżetu ogółem     - 17.251.285,00 zł.
z tego :
            - wydatki bieżące                    - 9.194.466,00 zł.
            - wydatki majątkowe                - 8.056.819,00 zł.
 
1.3. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zleconych przez Rade Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 Uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
 
Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2009 r. został zwiększony   między innymi o następujące kwoty :
 
1) 76.094,00 zł. –dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
 
2) 5.420,00 zł. - dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2009.
 
3) 7.800,00 zł. - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Suchań,
 
4) 55.500,00 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
 
5) 55.828,00 zł – dotacje rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ne realizacje projektu,, Integracja w powiecie stargardzkim”,
 
6) 43.655,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 
7) 416.782,01 zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
 
8) 8.360,00 zł. dotacja celowa na sfinansowanie zadań z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 
9) 16.809,00 zł. dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - ,,Wyprawka szkolna”,
 
10) 162.910,00 zł. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Program: Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, nazwa projektu - ,,Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowości Suchanówko i Tarnowo”,
 
11) 190.500,00 zł. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywienia”,
 
12) 33.000,00 zł. dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
 
1.4. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Plan budżetowy zaplanowany był w następujących kwotach :
 
1.5. Plan po stronie dochodów     -   11.565.398,01 zł.
1.6. Plan po stronie wydatków      -   11.699.584,01 zł.
 
A wykonanie dochodów i wydatków budżetu zostało zrealizowane:
 
1.7. Dochody Ogółem :                           11.430.452,71 zł.
w tym :
            - dochody na zadania własne   -                        9.330.614,34 zł.
            - dochody na zadania zlecone -                        2.099.838,37 zł.
 
1.8. Wydatki Ogółem :                               11.230.240,33 zł.
w tym :
- wydatki na realizacje zadań własnych -                         9.130.401,96 zł.
- wydatki na realizację zadań zleconych-                         2.099.838,37 zł.                                                                                                                           
 
II. Realizacja dochodów budżetowych
 
2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
 
2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.
 
Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie roku ) 11.565.398,01 zł. wykonano 11.430.452,71 co stanowi 98,83 % planu.
 
2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jaki i zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2009 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2
 
W 100 % zostały zrealizowane następujące dochody:
 
1)      część oświatowa subwencji ogólnej          - 3.038.151,00 - zł.
 
            2) część wyrównawcza subwencji ogólnej     - 1.698.035,00 - zł.
 
2)      część równoważąca subwencji ogólnej      -     33.129,00 - zł.
 
4) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                                                                             - 9.389,00 - zł.
 
-5) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe             - 119.907,00 zł.
 
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
                                                                                  - 416.782,01 zł.
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            - 78.100,00 zł.      
Przekroczone 100 % zostały następujące dochody :
 
1)      w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 4.000,00 zł. wykonano 6.684,39 zł. co jest 167,11   %,
 
2)      wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 340.000,00 zł. wykonano 350.089,25 zł. co stanowi 102,97 %,
 
3)      wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 460.000,00 zł. wykonano 498.731,41 zł. co stanowi 108,42 %,
 
            4) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na                   plan 51.000,00 zł. wykonano 57.698,30 zł. co stanowi 113,13 %
 
5)      wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 1.700,00 zł. wykonano 2.507,00 zł. co stanowi 147,47 %,
 
6)      wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 38.000,00 zł. wykonano 49.243,00 zł. co stanowi 129,59 %,
 
7)      odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób fizycznych na plan 36.650,00 zł. wykonano 44.863,94 zł co stanowi 122,41 %,
 
8)      wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na plan 240.000,00 zł. wykonano 240.039,40 co stanowi 100,02 %,
 
9)      wpływ z podatku leśnego od osób prawnych na plan 35.500,00 zł. wykonano 35.674,00 zł. co stanowi 100,49 %,
 
10) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 8.000,00 zł. wykonano 9.415,00 co stanowi 117,69 %.
 
2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2009 według działów, rozdziałów, paragrafów kalcyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.
 
Na plan 2.123.258,01 zł. wykonano 2.099.838,37 zł. co stanowi 98,90 % wykonania.
 
2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 4.
 
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 69.000,00 zł. wykonano 69.648,17 zł. co stanowi 100,94 %.
 
2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 5
 
W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację w kwocie - 7.800 zł. w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.
 
2.7. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 
W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:
 
- 8 podania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości –   4 załatwiono pozytywnie, 4 załatwiono negatywnie,
 
- 10 podań w sprawie przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych, pozytywnie załatwiono -  5 , negatywnie - 5 ,
 
- 2 podania w sprawie przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenie na raty podatku od nieruchomości załatwiono    - 2 pozytywnie,
 
- 11 podań z tytułu ulg nabycia, załatwiono pozytywnie   - 11,
 
- 135 podań w sprawie zmian decyzji wymiarowych, załatwiono pozytywnie - 135 ,
 
- 206 podań w sprawie zaświadczeń podatkowych, załatwiono pozytywnie 206,
 
- 1862 wydano decyzji wymiarowych,
 
Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.
 
W ciągu całego roku 2009 postępowanie egzekucyjne przedstawiało się następująco:
 
Wystawiono   1.303 szt upomnień na łączną kwotę     367.936,06 zł. dotyczącą zaległości podatkowych.
 
Ponadto rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając   tytułów wykonawczych 368 szt. na kwotę   225.876,02 zł.
 
- 165.664,58 zł wpłynęło z zaległości podatkowych,
 
- 234 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe,
- 6 wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
 
- 9 wysłano wniosków o wpis hipoteki na kwotę 61.761,50 zł.
 
Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowych i nie podatkowych jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.
 
Zgodnie ze sprawozdaniem RB- PDP z wykonania dochodów podatkowych :
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 1.180.102,43 zł. natomiast Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 48.371,38 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
- umorzenie zaległości podatkowych – 10.059,70 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 8.609,40
 
III. Realizacja wydatków budżetowych
 
3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości w wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
 
3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6
 
Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2009, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 11.699.584,00 zł. wykonano 11.230.240,33 zł. co stanowi 95,99 % .
 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę 161.876,28 zł. jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2009 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2010. Jednocześnie informuję iż gmina za rok 2009 nie mała żadnych zobowiązań wymagalnych, oraz w poszczególnych jednostkach budżetowych.
 
3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2009 według działów, rozdziałów i paragrafów                            przedstawia Tabela Nr 7
 
Na plan 2.123.258,01 zł. wykonano 2.099.838,37 zł. co stanowi 98,90 % są to zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa.
 
3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009 przedstawia                  Tabela Nr 8
 
W roku 2009 Gmina Suchań podpisała umów na realizacje zadań wspólnie realizowanych z samorządami na kwotę 151.923,91, szczegółowy wykaz podpisanych umów przedstawia powyższa tabela.
 
3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2009 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
 
a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:
            - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
            - dotacji,
            - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
            - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
            zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
           przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 
b) wydatków majątkowych:   
przedstawia Tabela Nr 9
 
Na plan ogólny budżetu 11.699.584,01 zł. wykonano 11.230.240,00 zł. z tego :
 
- na zadania bieżące kwotę     - 10.053.165,83 zł. z tego na :
            - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 3.855.193,10 zł.
            - dotację                                                                       -    366.777,67 zł.
            - obsługę długu publicznego                                             -       28.394,63 zł.
 
- na zadania majątkowe kwotę - 1.177.074,50 zł. 
 
Dane o zrealizowanych wydatkach zapisanych w budżecie gminy na rok 2009 przedstawiam poniżej:
 
Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                    - 436.596,43 zł.
 
Rozdział   01030 - Izby rolnicze                                                           -    15.814,42 zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Rozdział    01095 - Pozostała działalność                                           - 420.782,01 zł.
- zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacja zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacja zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                                   
 
Dział   600 - Transport i łączność                                                     - 187.004,32 zł. 
 
Rozdział   60014 - Drogi publiczne powiatowe                                     - 137.800,00 zł. 
- wydatki związane z : bieżącym utrzymaniem czystości oraz przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście Suchań, oraz remont drogi 17402 – Chociwel –Suchań ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku Suchań – Tarnowo z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości, i remont chodnika na ul. Kard. A. Hlonda na długości 200 m a także remont chodnika na ul. Młyńskiej długość 250 m
 
Rozdział   60016 – Drogi publiczne gminne                                           - 49.204,32 zł. 
- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                             - 217.730,53 zł.
 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 - 58.887,61 zł.
 Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).
 
Rozdział 70095 - Pozostała działalność                                               - 158.842,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniowa, oraz pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Gminie Kamień Pom. na realizacje zadania,, Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pom.,,
- Gminie Choszczno na realizacje zadania,, Budowa mieszkalnego budynku socjalnego w Choszcznie”.
 
Dział   710 - Działalność usługowa                                                   - 126.101,98 zł.
 
Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego      - 56.100,00 zł.      
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                - 30.331,49 zł.
- zakup usług pozostałych ( wyrysy, wypisy z opracowań geodezyjnych                       i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).
 
Rozdział 71035 - Cmentarze                                                                - 39.670,49   zł.
-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach, oraz wydatki inwestycyjne związane             z wykonaniem ogrodzenia cmentarza.
 
Dział 750 - Administracja publiczna                                              - 1.458.735,99 zł.   
 
Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                 - 78.100,00 zł.
- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie ( Urząd Stanu Cywilnego).
 
Rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)       - 88.571,49 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia.
 
Rozdział 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)  
 - 1.106.609,02 zł.
- w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego , a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej zakup materiałów biurowych, itp.
 
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa                                                   - 335,80zł.
- zakup usług pozostałych ( koszt dojazdu poborowych na komisje)
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego           - 6.433,08 zł.
- Wydatki związane z promocja gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych o gminie.
 
Rozdział 75095 - Pozostała działalność                                            - 178.686,60 zł.  
-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankowa budżetu gminy, zaplanowano również wydatki dotyczące obchodów ,, Dni Suchania”, i Dożynek.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa                                                                       - 9.080,00 zł.
 
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli               i ochrony prawa                                                                                            - 720,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie ( gmina na powyższe zadanie otrzymuje dotację celowa).
 
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego                           - 8.360,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych jak i diety dla członków komisji wyborczych).
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -                                                                                                                               118.213,67 zł.
                                                                                                           
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji                                         - 2.453,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia
 
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                   - 115.760,53 zł.
- wydatki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy ( płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia, oraz dzierżawę budynku oraz wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczenia w budynku remizy w Suchaniu
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
                                                                                                                 - 20.900,93 zł.
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
- wydatki przeznaczone na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat dla sołtysów, oraz opłaty komornicze za prowadzenie windykacji podatkowych, a także opłaty za wpis do ksiąg wieczystych zadłużeń podatkowych.                                – 20.900,93 zł.
 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego                                          - 28.394,63 zł.
 
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                     - 28.394,63 zł.
- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytu w banku na przebudowę i rozbudowę Placu Rynku w Suchaniu, odsetki od pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekt szkolny w Suchaniu oraz spłatę odsetek od pożyczki na zadanie ,, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchań” .
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie                                               - 3.752.709,17 zł.
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                 - 2.058.450,94 zł
- Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowi wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku : ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie ,, WC chłopców na parterze budynku Szkoły Podstawowej, oraz naprawa daszku nad wejściem do budynku szkoły.
 
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 67.537,77 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych              ( zerówka) między innymi wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych
 
Rozdział 80104 - Przedszkola                                                             -226.851,17 zł.
- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu kwotę 133.833,79 zł. , oraz bieżące utrzymanie i wydatki inwestycyjne na adaptację części budynku dydaktycznego ZSP w Suchaniu na potrzeby Przedszkola.
 
Rozdział 80110 - Gimnazja                                                               - 1.025.930,24 zł.
-  mieszczą się tu standardowe wydatki i związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.
 
Rozdział 80113 - Dowożenie  uczniów do szkół                                 - 163.914,87 zł.
- wydatki na zakupy usług z wykonaniem usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem)
 
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                - 11.882,36 zł.
- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dotację dla Powiaty Stargardzkiego związaną z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
 
Rozdział 80148 Stołówki szkolne                                                        -198.141,82 zł.
- wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.
 
Dział 851 - Ochrona zdrowia                                                            - 79.532,35 zł.
 
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 - 61.258,95 zł.
- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                 - 18.273,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych           z ochroną zdrowia.
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                         - 2.439.233,21 zł.
 
Rozdział 85202Domy pomocy społecznej                                       - 632,16 zł.
-zakup usług pozostałych – wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych            w domach pomocy społecznej z terenu gminy.
 
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
                                                                                                                   - 1.466.580,36 zł.
- środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                        z ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżąca działalność powyższych świadczeń.
 
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
                                                                                                              - 16.601,96 zł.
 - otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                                                                                                          - 389.121,59 zł.
-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc            w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej, oraz własne środki na pomoc społeczna oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń
 
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                            -60.158,17 zł.
- zrealizowano wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie   z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
 
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                  - 142.621,09 zł.
- wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej( płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczono z wydatków własnych gminy.
 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność                                              - 363.517,88 zł.
- w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie kwotę zabezpieczono z dochodów własnych, zabezpieczono środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       - 226.026,81 zł.
 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                                - 226.026,81
Realizowane są następujące projekty:
 
Projekt I
1)     Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
2)     Priorytet : VII Promocja integracji społecznej
3)     Nazwa projektu - ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej                 w Suchaniu.
 
Projekt II
1)   Program: Operacyjny Kapitał Ludzki
2)   Priorytet :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
3)   Nazwa projektu -,,Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowości Suchanówko i Tarnowo”
Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań.
 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                      - 254.953,97 zł
 
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne                                                     - 164.911,58 zł
- wydatek bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują        w świetlicach.
 
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                      - 4.123,91 zł.
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                - 85.918,48 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        - 855.264,42 zł.
 
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  - 462.481,09 zł.
- wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki
 zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne:
- ,, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo”,
- Projekt budowlano – wykonawczy (jednostadiowy) dotyczący budowy lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Wapnicy- dotyczy zmiany przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w Wapnicy w związku z budowa lokalnej oczyszczalni scieków                                                                        
 
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                     - 36.983,75 zł.
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy oraz zakupiono rozsiewacz.
 
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              - 6.508,89 zł.
- wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                - 217.913,13 zł.
- zaplanowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, zaplanowano również wydatki na bieżąca konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych            z modernizacją oświetlenia ulicznego, oraz zakup ozdób świątecznych jak również wynagrodzenie bezosobowe dla osób biorących udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych
 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                             - 131.377,56  zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych             z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wydatki inwestycyjne związane          z budową placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Sadłowo, Tarnowie i Modrzewie..
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                -281.638,62  zł.
 
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  - 97.822,11 zł.
- wydatki na bieżąca działalność świetlic wiejskich związanych              z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich, oraz montaż podciągu w budynku świetlicy w Zukowie.
 
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki                                                  - 76.976,51 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem do Gminnego Centrum Kultury 
 
Rozdział 92116 - Biblioteki                                                                  - 106.840,00 zł.
- zaplanowano dotację podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                  - 738.123,30 zł.
 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                         - 17.401,45 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców.
 
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             - 5.979,97zł.
- zrealizowano wydatki związane z przekazana dotacją na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.
 
Rozdział 92695 - Pozostała działalność                                          - 714.741,88 zł.
- wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy oraz wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pod nazwą ,, Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu , i urządzenie boiska w Wapnicy.
 
 
3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2009 z wyodrębnieniem na :
            - wydatki bieżące,
            - wydatki majątkowe,
Przedstawia Tabela Nr 10
 
3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2009   przedstawia          Tabela Nr 11
 
Z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 366.777,67 zł. z tego na :
 
- Remont Chodnika w Suchaniu ul. Młynarska – długość 250 m,
 
- Remont chodnika w Suchaniu ul. Hlonda – długość 200 m.
 
- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy,
 
- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci środowiskowych ognisk wychowawczych w Wapnicy, Suchaniu, Brudzowicach, Żukowie
 
- Dotacja celowa na zorganizowanie kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 
- Dotacja podmiotowa z budżetu   dla samorządowej instytucji kultury,
 
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów.
 
3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2009   przedstawia Tabela Nr 12
 
W roku 2009 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 1.177.074,50 do ogólnej kwoty wydatków 11.230.240,33 co daje 10,48 % na zadania inwestycyjne.
 
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 12.
 
3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy związanych z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 13.
 
3.10. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 przedstawia Tabela Nr 14
 
- przychody dotyczące realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w kwocie 6.627,88 zł.
 
- stan środków na początek roku 2009 na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 4) Wodnej na początku roku wyniósł kwotę 1.938,45 zł.
 
- wydatki zrealizowane a związane z ochrona środowiska i gospodarki wodnej wyniosły w kwocie 8.205,56 zł.
 
- stan środków na koniec roku 2009 na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął się kwotą   - 360,77 zł.
 
3.11. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:
 
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego roku 2009 jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę      1.008.618,00 zł. na następujące zadania inwestycyjne:
 
1)      Przebudowa i rozbudowa Placu Rynku w Suchaniu            - 346.428,00 zł.
 
2) Budowa kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekty szkolne w Suchaniu
                                                                                         - 74.714,00   zł.
 
3)  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchań                                                                        - 37.476,00   zł.
 
4)      Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012 w Suchaniu                                                         - 550.000,00 zł.
 
 
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.
 
Na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.
 
3.12. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego według sprawozdania RB – ST:
 
- Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym :                                                               - 611.134,63 zł.
 
            - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 33.536,59 zł.
           
            - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku                                            - 238.764,00 zł.
 
 
 
 
 
                     
   
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 CzA_A_A__opisowa_Word.doc (DOC, 13KB) 2010-06-14 10:37:28 480 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 14-06-2010 10:37:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 14-06-2010 10:47:20