Ogłoszenie o przetargu


RGG.72241-2/2010

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż .

1/ Nieruchomość zabudowana budynkiem remizy strażackiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 145 o pow. 0,01 ha , uwidoczniona w KW nr SZ1T/00052994/6, położona w obrębie Brudzewice Gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości - 19.880,00

ownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych.

2/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana( z możliwością zabudowy) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/8 o pow. 0,0435 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00040122/6, oraz działka nr 97/5 o pow. 0,0341 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051404/7 położone w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.079,00 zł ( do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 22 %)

ownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych.

Nieruchomość w pkt 1 jest w części obciążona umową dzierżawy na rzecz Nadleśnictwa Dobrzany do dnia 01.03.2018 r. Nabywca nieruchomości zgodnie z art.678 $ 1 kodeksu cywilnego wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce gminy. Nieruchomość w pkt 2 jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 38 /II piętro/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 15.06.2010 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 11.06.2010 r.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione na przetarg:

- przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 12.05.2010 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. jednorazowo w gotówce, obligacje, papiery wartościowe, weksle,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 38 lub 39 ( telefon 091/562 40 15).

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Suchań, dnia 14.05.2010 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UM

Od dnia 14.05.2010 r. do 13.06.2010 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 18-05-2010 11:12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 18-05-2010 11:12:49