Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

RGG.72243-4/2010


Burmistrz Suchania
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.1/ część działki nr 119/2 o pow. 100 m² położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Cena wywoławcza za 1 m² gruntu wynosi – 0.06 zł/m² + 22% VAT rocznie.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczy O/Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 do 15 maja i 15 listopada każdego roku .

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2010r. o godz.10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 38 . Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 31.05.2010 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem.
Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel. 5 624 015.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .
Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:
1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,
4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,
5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,
8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 29.04.2010 r.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM
od dnia 29.04.2010 r. do 28.05.2010 r.
oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 05-05-2010 08:28:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 05-05-2010 08:34:18